Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)

Həmkarətion inkişaf doeyu İron və Azərbaycan Respublika iradə

İron İslam Respublika rabitə və texnoloqiya vəziri votışe: İron və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson iradə mıxtəlif baxşonədə əcumlədə ixtisadiyə baxşonədə …

Boku kiyokoşin karate musabığəonədə ironi karateiston səbarzəti

İron İslam Respublika karateiston Azərbaycan Respublika kiyokoşin karate ozodə musabığədə 2 qılə ğızıl(tele) 5 qılə nığə və 6 qılə bırınçışon …

Heyfa natə mərkəzədə tıpımon iyən otəş hadisə.

Imruj işğal bə fələstinı ğərb hissə Heyfa natə mərkəzədə qıləy tanker tıpeədə ım mərkəz otəş qıni.

Bə Boku sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri etiraz kardeyu Ostoro ruhaniyə tələbəon etirazinə hərəkət

İroni Ostoro sərhəddiyə şəhri ruhaniyə tələbəonku qıləy qrup bə Azərbaycan Respublika məmləkət sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri məhkum kardeyu …

Frans futbol:heyrət vardə ironıjon.

Frans futboljurnali məlumatış doə ki,İroni milli fitbol komandə 2016-ə sori məğlub bıəni.

Bə yəmənı paytəxti şərğ hissə Səudiyyə Ərəbıstonı muzdoron hucumi vəy qətə bı.

Yəmənı Ənsarullah hərəkat Səna ostani şərğ hissə qıləy baxşi bə Səudiyyə Ərəbıstoni muzdoron dast eqıne barədə nəşr bə xəbonış rəd …

Nuyə sori dəme nezi Avropə kişvəron terroristə tıpemononku bıə tars

Nuyə sori dəme nezi Avropə kişvəron terroristə tıpemononku bıə tars

Az.R -ədə əhali firəvonəti səviyyə bəzi Afrika məmləkətonsə sarue

Bismillahi rəhmani rəhim. Beynəlxalq Zəhmət Təşkilati 71 qılə məmləkəti əhali firəvonəti dair ıştə hesabat dərc kardəşe. Əyo məmləkəton əhali de …

Film

Şəkilon mərkəz

Doktor Ehsan Şəfiği tolışə şeron ım yolə ostadi qamə sədoədə

Doktor Ehsan Şəfiği tolışə şeron ım yolə ostadi qamə sədoədə

Əzizə rəbiyuləvvələ manq iyən bə Xıdo Rəsul(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışi zıvonədə molodnomə iyən cənab Vəcihəddin Həmidi sıxanon

Əzizə rəbioləvvələ manq iyən bə Xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışi zıvonədə molodnomə iyən cənab Vəcihəddin Həmidi sıxanon