Masal nomo bə tolışə şəhrədə devləti şəhidonku yod karde mərasim bərpo be.

Masal nomo bə tolışə şəhrədə devləti şəhidonku yod karde mərasim bərpo be. Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi  ironədə devlət …

İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot iraği Kərbəlo ostanədə terroristiyə tıpımonış məhkum karde.

İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot iraği Kərbəlo ostanədə terroristiyə tıpımonış məhkum karde. Bə İRNA xəbon əsosi Bəhram Ğasemi …

Zinə şanqo iraği paytəxti mıxtəlif vıronədə 2 qılə bomba tıpe bə 3 nəfəri kışte və 16 nəfəri yarəjə be bois bedə.

Zinə şanqo iraği paytəxti mıxtəlif vıronədə 2 qılə bomba tıpe bə 3 nəfəri kışte və 16 nəfəri yarəjə be bois …

Azərbaycan Respublika ixtisadiyə bohran bois bəy ım məmləkətdə valiyota kam bıbo.

Azərbaycan Respublika ixtisadiyə bohran bois bəy ım məmləkətdə valiyota kam bıbo. Bə Modern sayti elanon əsosi Azərbaycan Respublika bankon mudiron …

Dınyo və Arqentiniya məşhurə fiitbolist Diyeqo Maradona ijən qıləy tojə ğal məğalış rost karde.

Dınyo və Arqentiniya məşhurə fiitbolist Diyeqo Maradona ijən qıləy tojə ğal məğalış rost karde. Bə Xəbər anlayn elanon əsosi Maradona …

Bə yəmənı mıxtəlif məntəğon ale səud rejimi hucumon həmçinan dəvomış heste.

Bə yəmənı mıxtəlif məntəğon ale səud rejimi hucumon həmçinan dəvomış heste. Bə Yəmənı Əlməsirə TV elanon əsosi Səudi Ərəbestanı təyyaron …

Yardımliədə "Nur" məçit ki dutəşbe

Yardımliədə "Nur" məçit ki dutəşbe Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R-ədə "Qulənqeyt" siyasi mərəşulə dəvom kardedə. Hokumət məmləkətədə nurçiəti pevolo beədə ıştə …

Fələstınə məntəğəonədə yəhudiyə kə-bə soxtey

Fələstınə məntəğəonədə yəhudiyə kə-bə soxtey

ÇƏMƏ BANDON (dəvam)

....Jıqo bərkə bələ, ambur bəy bedə? Vomerd bənə şımşi dəşə-ancedə! Mərol, ceyron bə çəş əve kam çidə,   Zolım de …

Əxlağ, din, jimon(xoş əxlaği sohib be)

Isalmiyə din həmişə ıştə roədə bə kəson bə nam və xoşə əxlağ və rəftor qəp jəe və əmələdə dəvət kardə …

De Quləni hərəkati əlağəbe xoto A.R qıləy siyasətçi dastqir be.

Turkiyədə dıvləti peqordımon karde qorə qıniyə bə buhtunon xoto Azərbaycan Respublikə qıləy siyasətçi dəstqir bəy. Buko şəhrədə qıləy məhkəmə Azərbaycan …

Film

Şəkilon mərkəz

Ğəşənqə av(Ğəşənqə Ov) nomo sənədinə film Qilan ostanədə 1 minnə film vıjniyə be

Ğəşənqə av(Ğəşənqə Ov) nomo sənədinə film Qilan ostanədə 1 minnə film vıjniyə be çı filmi həxədə qəp jedə Suruş Şokrqozari …

Tolışon yolə şair Hidayəti Elması həxədə tolışon ədəbiyə nido bərnamə

Tolışon yolə şair Hidayəti Elması həxədə tolışon ədəbiyə nido bərnamə