Bə Turkiyə hərbiyə ğıvvon PKK ğıvvon hucumədə Turkiyə qıləy hərbiyə ğıvvə kıştə bedə.

Bə Turkiyə hərbiyə ğıvvon PKK ğıvvon hucumədə Turkiyə qıləy hərbiyə ğıvvə kıştə bedə. Bə İRNA xəbon əsosi Turkiyə hərbiyə ğıvvon …

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Azərbaycan Respublika və Nato mıştərəkə iclosədə iştirak kardeyu bə Brussel səfərış kardə.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Azərbaycan Respublika və Nato mıştərəkə iclosədə iştirak kardeyu bə Brussel səfərış kardə. Bə APA xəbon …

İroni xarici koon vəzir bə Avropa ıştə devrəiyə səfəri 1 minnə məğsədış Polşə paytəxt vıjnişe.

İroni xarici koon vəzir bə Avropa ıştə devrəiyə səfəri 1 minnə məğsədış Polşə paytəxt vıjnişe. Bə Fars aqenti xəbon əsosi …

Mayə manqi 27-Ə İroni Qilan ostani Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri Xəlifə Abad nomo bə tolışə di sahilədə əvəsori asb tojne de tolışə asbon bərpo be.

Mayə manqi 27-Ə İroni Qilan ostani Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri Xəlifə Abad nomo bə tolışə di sahilədə əvəsori asb …

Bə Yəmənı zid Səudi Ərəbestani məğsəd otəş bast ləğv kardeku

Kuveytı sulh muzakironədə Yəmənı milliyə heyəti uzvi votışe:Səudi Ərəbestan iyən çəvon əmri jiyədə bə cinayətkarontərəfiku hucumon ve be iyən oşətbasti …

Obama Hiroşimadə bənə əğıli diplomatikə hiylə

Obama Hiroşimadə bənə əğli diplomatikə hiylə

Iron-Fransə 0-3

İron dıqlə ğələbə(Avstraliyə və Kanadə)bədiqə,ımruj Voleyboli hənəkədə çı Fransə volyboliston vədə de 3-0(20-25)(18-25) və (22-25) hisobi dəboxtəşone.ım hənəkon bə Brazilyə …

Az.R zindononədə işqəncə və odəmkışte

 Az.R zindononədə işqəncə və odəmkışte Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R zindon və polis məntəğonədə bə şəhrvandon işqəncə doe, əvoni kışte fakton …

HAYDİ TOLIŞON (idomə)

Bıdən dasbədas, Mazınən hiç tars, Deşmen bıbu pas, Haydi tolışon!   Romon rəvon ni, Zılmi əmon ni. Navnə zəmon ni, …

Enerji sektorədə hevujə investisiya noeyro Boku vində tədbiron

Azərbaycan Respublikə prezident enerji istihsali tojə mərkəzon kəşf karde iyən çvon nəğlyat cəhətondə ım məmlkəti bərnaməonku xəbəş do. Bə SBS …

İslami zıne (Xıdovəndə Xalıği sifaton barədə)

Çən fəğət Xıdo bəzne inson ki, sohib ixtiyare çəyro səadəti ro təşkil bıkə və bəyku bıpiyoşe iradə və ğıvvəku çə …

Film

Şəkilon mərkəz

Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri Xəlifə Abad nomo bə tolışə di sahilədə asb tojne musabığə həxədə qəp jedə Əslum şəhri asb tojne heyəti rəis cənab Səadəti

Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri Xəlifə Abad nomo bə tolışə di sahilədə asb tojne musabığə həxədə qəp jedə Əslum şəhri …

De tolışə şinə zıvoni iyən tolışə şeron cənab Şahrox Şəhabi Anbanı təbiətiku sıxan kardə

De tolışə şinə zıvoni iyən tolışə şeron cənab Şahrox Şəhabi Anbanı təbiətiku sıxan kardə