İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Monix şəhrədə terroristiyə hucumış məhkum karde və de Almaniya millət və devləti matəmədə ıştə şərik beku xəbəş do.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot  Monix şəhrədə terroristiyə hucumış məhkum karde və de Almaniya millət və devləti matəmədə ıştə şərik …

Fələstını ozodətiyu milləti tərəfiku təşkil bə cəhbə rəhbəronku qıleni suriyədə bə fələstinıjə hırdəni bə ğətl rusniyə kəson bə çəvon cəzo rusniyeş tələb karde.

Fələstını ozodətiyu milləti tərəfiku təşkil bə cəhbə rəhbəronku qıleni suriyədə bə fələstinıjə hırdəni bə ğətl rusniyə kəson bə çəvon cəzo …

Azərbaycan Respublika devlətiyə neft şirkət de Romoniya Trans Qaz şirkəti həmkariyə sənədonış imza karde.

Azərbaycan Respublika devlətiyə neft şirkət de Romoniya Trans Qaz şirkəti həmkariyə sənədonış imza karde. Bə Trend aqenti xəbon əsosi  Azərbaycan …

Zinə ironi Ostoro zəminiyə sərhəddiku 18 ton pəni bə Azərbaycan Respublika ixracat be.

Zinə ironi Ostoro zəminiyə sərhəddiku 18 ton pəni bə Azərbaycan Respublika ixracat be. Ostoro baytərəti idarə rəis Bəhram Purzərb votışe:bə …

Qlobal formədə terrorizmi mıborizə bardey

Qlobal formədə terrorizmi mıborizə bardey

Çe "Nardarani hadisə" məhbuson məhkəmə bino be

Çe "Nardarani hadisə" məhbuson məhkəmə bino be Bismillahi rəhmani rəhim. Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə de "Nardarani hadisə" əlağədar proses bino …

Bə yəmənı şimal Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə çandə qılə ğeyre hərbi kıştə və yarəjə bedən.

Bə yəmənı şimal Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə çandə qılə ğeyre hərbi kıştə və yarəjə bedən. Bə Əlaləm TV kanali …

Mahir Məmmədzodə dəçıkeədə Avropə çempiyon be.

Lankonıj Mahir Məmmədzodə 42-kq -ədə sərbəst dəçıekyədə ıştə erməniyə rəğibış barde və Avropə çempiyon be.əy mısobiğəş de 10-0 hisobiş barde …

Kəşmiri kanə yarəon oj kardey

Qıləy holədə Hindostanı dıvləti hərbiyə ğıvvon ve karde Kişmirdə ın kişvəri nəzorəti jiyədə hərəkət kardə jığoən ıştə soltə ın məntəğə …

HONİ

In Honi çı ruşine, Ovış sərine, şine. Şuredə de şır-şıri, Votdə İğror bə Nuri: --Çoknə bedə çı honi, Şəv ki, …

Hidoyəti hədis(əmr be məruf nəhy əz munkəri baxş)

Imom Sadığ(ə) həm əmr be məruf və nəhy əz monkəri barədə voteydə: qıləy kəs bəzne əmr be məruf və nəhy …

Film

Şəkilon mərkəz

İron və beynəlxalğə təşkilati silsilə bərnamə

İron və beynəlxalğə təşkilati silsilə bərnamə

Bə siyosəti tərəf bışəmon ya nışəmon Zabilə boli ehandımon

Bə siyosəti tərəf bışəmon ya nışəmon Zabilə boli ehandımon

Tolışə hınə soyb Mehrab Məsrur xasə ləyson nomo diskiku vıjniyə bə əsər

Tolışə hınə soyb Mehrab Məsrur xasə ləyson nomo diskiku vıjniyə bə əsər

Tolışə bıvə cənab Doktor Kiyomərs Xanbabazadə tojə çap bə tolışə kitobi həxədə iyən tolışi yolə şaeri vıjniyə bə şeron

Tolışə bıvə cənab Doktor Kiyomərs Xanbabazadə tojə çap bə tolışə kitobi həxədə iyən tolışi yolə şaeri vıjniyə bə şeron

İronədə Nəzorətəkə Şura Təşkilati bino be sorqardımoni həxədə ironi Xobreqane Rəhbəri məclisədə Qilan ostani tolış zıvonə numayəndə hac ağa Pərvayi sıxanon

İronədə Nəzorətəkə Şura Təşkilati bino be sorqardımoni həxədə ironi Xobreqane Rəhbəri məclisədə Qilan ostani tolış zıvonə numayəndə hac ağa Pərvayi …