Facebook səhifədə qıləy azəriyə cıvoni mesaj

Facebook səhifədə qıləy azəriyə cıvoni mesaj Azərbaycan Respublika devlət iyən polis ğıvvonku Huseyniyə əzadarəti mərasimon vədə təziğon təşkil kardeyu təşəkkur …

Lankoni cıvononku qıləy qrup de qıləy xəyriyə qrupi ki bə Azərbaycan Respublika vəhhabion vabəstə bə dave kardən və 3 nəfər bəvonku yarəjə kardedən.

Lankoni cıvononku qıləy qrup de qıləy xəyriyə qrupi ki bə Azərbaycan Respublika vəhhabion vabəstə bə dave kardən və 3 nəfər …

Xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə Səudi Ərəbestan sionist rejimiku silah hıredə.

Xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə Səudi Ərəbestan sionist rejimiku silah hıredə. Bə Əlaləm məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi sosyal şəbəkəonədə Səudi …

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib Yəmən iyən məntəğədə Səudi Ərəbestanı cinayəton vədə terroristiyə cinayəton dəvom pəydo karde vədə beynəlxalğə ictimaiyyəton tam …

Ərəbıstoni saxtə şikilədə tənbih: yavə hırdən

Ərəbıstoni saxtə şikilədə tənbih: yavə hırdən

Yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nomayəndə yəmənı otəş basti dəvom doeyu çı təşkilati fəaliyyətonku xəbəş do.

Yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nomayəndə yəmənı otəş basti dəvom doeyu çı təşkilati fəaliyyətonku xəbəş do. İsmail Vələd …

Fransa Marsel komandə Azmuni hıriye dumue.

Bə "Varzeshe se" sayti votey əsos,Fransa Marsel komandə bo Rostovi fitbol komandə uzv bıə İronıjə Sərdar Azmuni hıryero qıləy nımoyəndəş …

Hüğuğ müdafiə təşkilaton Az.R -ədə siyasi məhbuson siyahi elan kardəşone

Hüğuğ müdafiə təşkilaton Az.R -ədə siyasi məhbuson siyahi elan kardəşone Bismillahi rəhmani rəhim. Oktyabrə manqi 18-ədə "Sülh və Demokratiya İnstituti"  …

Həzrət imom Huseyn(ə) məktəbədə

Həzrət imom Huseyn(ə) məktəbədə oktiyabri 21 minnə ruji bərnamə

Bə Ğəzzə milləti ələyh sionist rejimi cinayəton dəvom pəydo karde səbəb

Sionist rejimi tərəfiku 9 sori sə ve Ğəzzə məntəğə muhasirə karde, məntəğəd bə insoni vəziyəti dəhşətinə şərayeton bois bəy və …

YA ƏLİ (DƏVOM)

Ki bəki aya anz zillət bəka? Korpə Səkinə çanə holyət bəka? Zındənim hiç əy çoko rohət bəkam, Dod-əmon, dod bıkə, …

Əxlağ, din, jimon(xoş əxlaği sohib be)

Omomən de odəmon rabitə və ictimayyəti əxlağ insoni zomandətion inkişaf doə roədə qıləy muhimmə nımonəonkuy. Həminə məydononədəy ki, inson bəzne …

Film

Şəkilon mərkəz

Tolışə musiği bərnamədə Sohrab Zəhiri inə bə rəhmət şe mınosibətiku hozzı kardə bərnamə

Tolışə musiği bərnamədə Sohrab Zəhiri inə bə rəhmət şe mınosibətiku hozzı kardə bərnamə

Tuləru penə di Dəhənə Əbbasiyə məçiti sıpirişonədə mısohibə

Tuləru penə di Dəhənə Əbbasiyə məçiti sıpirişonədə mısohibə Məhərrəmə manqi əzadarəti de tolışə mərsiyon bərpo be