Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Dekabr 2016 13:24

İroni şimolədə seri çıniye sezon

İroni şimolədə seri çıniye sezon
İroni nati milli şirkəti de Fransə "shell" şirkəti memurandomış imzo karde
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:22

İmom Rıza(ə)-i Şame-Ğəribani mərosim

İmom Rıza(ə)-i Şame-Ğəribani mərosim
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:15

İroni nati milli şirkəti de de Fransə "Shell"

İroni nati milli şirkəti de de Fransə "shell"
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 13:39

Yaponiyə de İroni ixtisodi əloğəon

Yaponiyə de İroni ixtisodi əloğəon
Əsalimiku bə Xəlxal şıə roysə bıə reçinə təbyət
De Xıdo Rəsul(s) rehlət iyən İmom Həsən(ə)-i şəhodəti ruji iyən de Tolışə deputat Məhmud Şəkəri huzuri benomə şəhidon dəfni mərosimon bərpo be
De Xıdo Rəsul(s) rehlət iyən İmom Həsən(ə)-i şəhodəti ruji iyən de Tolışə deputat Məhmud Şekəri huzuri benomə şəhidon dəfni mərosimon bərpo be
Həştpərədə de peyğombəri(s) rehləti əloğədor piyodəro şıey kərvon bino be
Xutbəsəra  "əzəmətinə ittifoği" qrupi ekoloji təmizəti
Çərşənbə, 23 Noyabr 2016 14:31

Sloveniyə prezidenti de Yolə Rəhbəri vindemon

Sloveniyə prezidenti de Yolə Rəhbəri vindemon
Çərşənbə, 23 Noyabr 2016 12:16

Zairon çı Şələmçə marziku Kərbəloku oqardey

Zauiron çı Şələmçə marziku Kərbəloku oqardey
Cümə axşamı, 17 Noyabr 2016 11:30

Nəcəfiku bə Kərbəlo tərəf şıə royədə

Bə Kərbəlo tərəf şıə roy de İmom Huseyn(ə)-i aşığon pur bıə
Çərşənbə, 16 Noyabr 2016 11:20

Tolışi Cokəndan cənqali pozə təbyət

Tolışi Cokəndan cənqali pozə reçinə təbyət
Həştpərədə "siyahdaran" cəngələ parkədə təbyəti reçinə ranqrisinəti
Huseyniyə Ərbəyini zayiron səhiyyə kərvon
Həştpəri barzə təpəon bo varzışkoron qıləy neməte
Şənbə, 12 Noyabr 2016 10:53

Tehroni cımə nımoj

Tehroni cımə nımoj
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 13:34

Amerkədə bə Trampi ələyh mitingon

Amerkə  Nyu-York, Kaliforniyə, Pensilvaniyə və co Ştatonədə bə Trampi ələyh nımoyişon
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 11:26

Zərifi bə Livani kardə səfər dıminə ruj

Zərifi bə Livani kardə səfər dıminə ruj
Page 1 of 109