Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 02 Noyabr 2016 10:56

Məmləkəti sənaye müəssison müflis bedən

Məmləkəti sənaye müəssison müflis bedən

Məmləkəti sənaye müəssison müflis bedən

Bismillahi rəhmani rəhim.

Har qıley istehsali təşkil karde bə nav, sıftə çey həvatə vıjori fikri karde lozime. Im kapitalist istehsal üsuli 3 qılə əsas ğanunonədə qıleye. Az.R hokumətən xeyli sənaye müəssison - fabrik zavodon dutəşe, bımi de milyard mənoton devləti büdcə vəsaiton xarc kardəşe. İsət ım müəssison ıştə məhsuli həvate nızne səbəbiku dəbastə bedən.

Şamaxi "Star LTD" zavod kondisioner, televizor, yəxçal istehsal kardedəbe. 2013 -minə sori 9 500 kondiosenerış vadoəbebu, ponə sori ım rəğəm cəmi 180 qılə bıə. Çey istehsal kardə co məhsulonən ım cür bə kam bıən. Minqəçeviri "Kür" komputer zavodən ıştə fəaliyyətış tamam oqətə. Qəncə  və Naxçıvani Avtomobil zavodonən bə bankrot hədd omə rəsən. "NazLifan" ımsor cəmi 270 qılə avtomobil istehsal kardəşe, imən  çe hokuməti proteksiya siyasəti nəticədə mümkün bıə. Zavodi nümayəndə bə "admiral.az" sayti votəşe ki, əqər Prezidenti dastəq bə nəbe, əmə zavodi fəaliyyəti oqəte məcbur əbimon.

Xeyli xarici şirkətonən Az.R -ədə ıştə filialon dəbastedən. Verqiyon Vəzarəti bə "fins.az" sayti məlumat doəşe ki, oktyabrə manqədə 5 qlıə xarici şirkətiən ıştə müəssisonşon ləğv kardə.

Həmə sivil məmləkətonədə əqər hokuməti bardə siyasət müvəffəğin bedənibu, bəvədə ə hokumət bə istefa şedə, və ya prezident ey bə istefa vığandedə, yainki parlament bey beetimadi ğərari dodə , prezidentiku hokuməti bə istefa vığande tələb kardedə. Əmo diə məkəmon ki, Az.R  hokuməti iğtisadi siyasət tam iflas bıə, devləti vəsilonədə bə demokratiya müvafiğ siyasi proseson mümkün bedəni. Çünki, İlham Əliyev məmləkəti idarə kardə odəmon bə devləti penə vəzifə təyin kardeədə çəvon sərıştə, səvod və buruşti ne, çəvon toyfə mənsubiyyəti əsas peqətedə. Çey ətrofədə qırd bə vəzifədaronən məmləkəti, çey iğtisadiyyati  bə xalği mənafe ne, bəştə toyfə, bəştə ğohom-əğraba mənafe idarə kardedən. Jıqo üsuli - idarə məntiği nəticəən hejo jıqo bənine, co cür be nibəzne. 

İbrimi Zahirəddin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə