Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 05 Noyabr 2016 09:46

Boku hokuməti ərzağ məhsulon idxal rüsumış vey karde

Boku hokuməti ərzağ məhsulon idxal rüsumış vey karde

Boku hokuməti ərzağ məhsulon idxal rüsumış vey karde

Bismillahi rəhmani rəhim.

Az.R hokumət behrani qoni tamamən bə xalqi qiy noə siyasəti dəvom kardedə. "Qafqazinfo.az" sayt xəbə dodə ki, ey  çe xarico bə məmləkət vardə ərzaği səpe kemruq rüsumonış ziyod kardə. İğtisadşünas Azər Mehdiyevi votəşe ki, hokumət ıştə ım hərəkəti bənə bo daxili istehsali inkişaf karde ro şərait soxte izah kardedə. Əmo ım, daxili vıjorədə ərzaği ğıyməton həniən boho bəkarde. Çünki bə i ruj daxili istehsali ziyod karde mümkün nıbə koe. Bey  təkon doe ro sıftə bəpe monopoliya, məmuron ıştənbəsəti vəy bısəni, bo azad rəğabəti inkan bısoxti.  Respublika hokuməti qətə ım ro vəziyyəti həniən qıvonin bəkarde.

Hejo ım behrani dəvomi nəticəy ki, hokumət bə hərrac bekardə devlətə mılkon mıştəri peydo karde zınedəni. Oktyabri 25-ədə bə hərrac 84 qılə mılk bekardəşbe, çəvon 31 qılə həvatəşe. Noyabri 1-minə rujnə hərracədə devləti 101 qılə obyekton cəmi 19 qılə həvate zınəşone. İğtisadşünason çimi səbəbi məmləkətədə investisiya mühiti nıbeədə vindedən. Hejo ım mühiti nıbe səbəbe ki,  çanədə xarici şirkəton keşvəri tərk kardedən. "Strateq.az" sayt xəbə dodə ki, 3 qılə xarici şirkətiən iyo ıştə filialonış dəbastə. "Baku Life Center" nominə ticarət mərkəziən ıştə fəaliyyətış dəparçıniə. Hokumət isə ıştəni bə dınyo ictimaiyyəti bənə firəvan qıley devləti nişon doə imitasiya siyasəti dəvom kardedə. "Azadlıq.info" nıvıştedə ki, respublika Olimpiya Komitə vitse - prezident Çinqiz Hüseynzadə votəşe ki, Azərbaycan 2019 -minə sori Avropa Olimpiya Festivali təşkil karde bəştə ehtə peqəte fikrış heste. Bimi ro ey  xalqi həniən çanədə pulon bə vo doe barədə məlumat doəş ni.

İbrimi Zahirəddin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə