Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2016 12:24

Az.R -ədə di təsərrüfati boçi tənəzzül kardışe

Az.R -ədə di təsərrüfati boçi tənəzzül kardışe

Az.R -ədə di təsərrüfati boçi tənəzzül kardışe

Bismillahi rəhmani rəhim.

Bə Az.R ərzağ məhsulon idxal 2016 -minə sori 9 manqədə, bə ponə sori nisbətən 32% ziyod bıə, 950 milyon dollar təşkil kardəşe. Məmləkəti maliyyə sahədə valyuta behrani mevcud bıə vaxtədə bo ərzaği anədə valyuta  ixrac be, iyo di təsərrüfati tənəzzüliku xəbə dodə. "Politika.az" sayt nıvıştedə ki, çimi məsuliyyət məhz Di Təssərüfat Vəzarəti rəhbəriyyəti səpe eqınidə. Im vəzarəti məlumat doəşe ki, ımsor məmləkətədə tosə 3 milyon toni taxıl istehsal bıə. Əqər ım du nibu, bəs boçi çe Rusiya və Ğəzaxıstano bə keşvər har sor  1milyon tonisə vey qandım idxal bedə.

"Azadlıq.info"ən xəbə dodə ki, 2007-2016 -minə soron dırozi bo taxıləvonəti inkişafi ro devləti büdcəki 1 milyard dollarisən vey subsidiya xarc kardəşone. Əmo çoko, ım devriku bə nav bə məmləkət har sor 1 milyon tonisən vey taxıl idxal bedəbe, ısətən vəziyyət ım cürey. "Müasir Müsavat" partiya sədr Hafiz Hacıyevi votəşe ki, çanədə  nazir Heydər Əsədov bə di təsərrüfati rəhbərəti bıko, vəziyyət hejo ım cürə bəbe.

Hokumət ıştə orəxnə 10 sornə aqrar siyasəti iflas be səbəbon vinde pidəşni. Çımədə hiç qıley nəticən bekardedəni. Həmonə siyasəti dəvom kardedə. İsətən 2017 -minə sori bo pambə, kıvlə, təməku istehsali ro nəzərədə qətə bıə subsidiya 200 milyon mənotən ziyod kardəşe. Tosə ısət devləti bə di təsərrüfati doə pulon bə rışvəxorə məmuron çif eru be səbəbiku bo iğtisadiyyati hiç qıley foydəş bıə ni. Hokuməti ım subsidiyon ziyod karde məğsədən həni bə cəmiyyəti tam oşkoe.

İbrimi Zahirəddin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə