Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 10:44

İlham Əliyevi de rışvəxorəti mübarizə barde həxədə bə ğanuni əlavon təsdığ kardəşe

İlham Əliyevi de rışvəxorəti mübarizə barde həxədə bə ğanuni əlavon təsdığ kardəşe
Korrupsiya və rışvəxorəti Az.R cəmiyyəti əsas dardonədə qıleye. Prezident Əliyevi çand bəjəm de ım mərəzi mübarizə zərurəti barədə votemonon kardəşe, Parlament və Hokuməti bı həxədə çanədə ğanun və ğəraron ğəbul kardəşone, əmo hokuməti həmə vəsilonədə ım bəlo nəinki kam bəni, əksinə həniən vüsət səşe.

Im sor apreli 14-ədə Respublika Parlamenti bə "De korrupsiya mübarizə" ğanuni 2 qılə əlavə kardəşe. Noyabri 7-ədə Prezidenti ım əlavon təsdiğış  karde. "Meydan TV" bı barədə çe tədğiğatkarə jurnalist Xədicə İsmayili fikronış xəbə sə. Xədicə votəşe ki, ım əlavon de rışvəxorəti mübarizədə hiç qıley effektış əbıni. Əliyevi ımon  bə qorə ğəbulış  kardə ki, bə devləti penə vəzifədarə har qıley məmuri de rışvəxorəti vone  divon qəte bızıno. Yəni əvoni tamamən bə hakim ailə mənafe tabe karde imkanış bıbo.

 

Bə MƏV divon qətə bəpeşt Eldar Mahmudovi nezə vəzifədaronən dəstqir kardışone. Bə Beynəlxalq Banki sədri 15 sor həbs cəzo doşone. Rabitə və Barzə Texnoloqiya Vəzarəti Aparati rəhbər Vidadi Zeynalovən ponə sori noyabri 13 -ku zindonədey.  Noyabri 8 -ədə Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə çey mühakimə bino bıə. İstintağədə məlum bə ki, Zeynalov çe Vəzarəti tabeədə bıə təşkilatonku har manq 10 həzo mənotiku tosə 200 həzo mənoti rışvə sedəybən.

Im koy əsas marağinə tərəf bımədey ki, Az. R. hokuməti həmə vəsilon bənə Rabitə Vəzarəti həmişə de rışvə qırd karde məşğul bən, ısətən bə ım əməli dəvom kardedən. İlham Əliyevi MƏV və Rabitə Vəzarəti vəzifədaron dəstqir karde əsas səbəb  rışvəxorəti ne, çəvon de hakim ailə münasibəton xərob beədey.

İbrimi Zahirəddin.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə