Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 13 Noyabr 2016 11:04

Boku hokuməti antibehran tədbiron səmərə dodənin

Boku hokuməti antibehran tədbiron səmərə dodənin
Nati məzənnə erjon beku, mənot devalvasiyaku 2 sor dəvardə. Boku hokuməti bə vaxt elan kardışe ki, üsul-idarədə islahaton bəbarde, ixtisaron bəkarde, devlət büdcə vəsaiton de ğanəti xarc bəka. Im dəvardə 2 sorədə bə hokuməti fəaliyyəti nəzər səğandeədə oşko vinde bedə ki, çey vində koon hiç qıley səmərə doəş ni, əv hejo de imitasiya məşğule.

Əvvəla, hokuməti tərkibədə hiç qıley ixtisar nıkardışone. 2 qılə Devlətə Komitə - Ğıymətinə Koğəzon, iyən Xəritəkəşə Komiton ləğv kardışone. Çəvon əvəzi Bə Maliyyə Vıjori Nəzarətə Palata, Apelyasiya Şura, Daimi İnkişafi aid Milli Əlağə Şura, Maliyyə Monitorinqə Xidmət təşkilaton icad kardışone. Çanədə odəmon bə ım onoemonon cəlb kardışone, bə çəvonvon məvacibon canədə büdcə pulon xarc kardışone. Əmo ısət vində bedə ki, hokuməti ım cəhdon bə iğtisadiyyati çe behraniku beşe hiç qıley koməq nıkardışe. İştisadi tənəzzül çoko hestbe, jəqoən dəvom kardedə.

 

Isətən "Ərzağ məhsulon Tədarük və Təchizat" nomədə qıley Ojə Səhmdar Cəmiyyət soxtəşone. Im cəmiyyət əhaliku mivə və tərəvəz məhsulon bəhırie, bə istehlakçion bərosne.

Di Təsərrüfat Vəzarəti Aparati sərdar İlham Bayramovi votəşe ki, ım Səhmdarə Cəmiyyət əhaliku məhsulon de vıjori ibıno həvatə məzənnə bəhırie. Həmonə məzənnən har 3 manqisə i kərə İğtisadiyyat Vəzarət de De Təsərrüfat Vəzarəti bahəm müəyyən və elan bəkarden. "Azadlıq.info" sayti bı həxədə  xəbə doəşe.

Bəşəriyyəti iğtisadi inkişafi tarixi təcrübə jıqoe ki, har qıley məmləkəti iştisadiyyati ros karde yekanə sərostə ro azad rəğabət, azad ticarət və  azad vıjori təmin kardeye. Bımi nail be ro inhisarçion vəy se lozime. İlham Əliyevi hokumət isə bə ım tarixi təcrübə tam əks tədbiron vindedə. Iştə monopoliston mevğe hənən zümand kardedə. Məqəvuji çey iğtisadşünason tojə iğtisadi ğanun kəşf kardəşone. Əliyevi de monopoliston koməqi  behraniku beşe cəhdon nəticə vinde ro veyən dırozə müddət lazim nibəbe.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə