Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 16 Noyabr 2016 12:45

Boku hokuməti antiislam tədbiron dəvom kardedən

Boku hokuməti antiislam tədbiron dəvom kardedən
Imsornə Aşura əzadarəti Lankonədə ğədəğən bıə vaxton rayoni vəzifədaron bə ğərar omedən ki, şəhər və rayoni məktəbonədə bo şaqirdon təbliğat bıbon ki, əvon bə məçit nışon.

 Sıftə omedən bə Lankon şəhəri məktəbon qıleyədə de penə sinifə şaqirdon iclas dəvunidən. Bi vaxt şaqirdonədə i kəs sıxan sedə bə vəzifədaron sual dodə ki, "şımənən mısılmonyon, boçi bəmə bə məcit şe ğədəğən kardedəyon? Rayoni polis rəis votedə ki, "şımə 18 sinn təmom nıbe səbəbiku bə məcit şe nibəzneyon". Şaqirdən bey votedə ki, "devləti jəqo qıley ğanun nişe, bə qorə şımə ımi bəmə ğədəğən karde ixtiyaryon ni". Əmandə şagirdon bımi həmə daskə kudən, demiən həmonə iclas bə orəx rəsedə.

İm misal sübut kardedə ki, İlham Əliyev çanədə bə islami əleyh mübarizə bıboən xalği ğəlbədə bə Xıdəvandi - aləmi bovə, bə Peyğəmbər sələvatullahi, bə Əhli-Beyt əleyhimussəlami məhəbbəti çe xalqi dılo bekarde nibəzne. Ponə sori bə Nardarani imon əhli divon qəte bə peşt Lankonədən xalqi dini sərdaronşon  dəstqir karde, çe Ərbeyno oqardə zəvvaron Zakir nomədə yolşon nümayişkaranə şəkilədə sərhəddədə dəstqir kardışone. İm sornə əzadarəti vaxtiən Lankonədə fevğəladə vəziyyət hest be. Şəhəri kuçon de polis və daxili ləşkəri sərbazon pur bin. Əmo hokuməti jıqo siyasi irtica hərəkəton imon əhli iradə hiçən sındınie zınəş ni. Lankoni, həmən Respublika co məntəğonədə Əhli-beyt aşiğon bə Ərbeyini ziyarət dəro qınidən. Dışambə ruji 250 nəfər zəvvar  Ərbeyin mərasimədə iştirak karde ro bə Kərbəlo dəro bəqıne.

İlham Əliyevi məmuron isə ıştə bə xalqi mənafe, bə çey mənəviyyati zidd əməlon dəvom kardedən. "Tolışpress.orq" sayt xəbə dodə ki, DKV və DƏX həmkaron Masalu şəhəri kitobə məğəzonədə 59 qılə dini ədəbiyyat və 6 qılə DVD disk müsadirə kardəşone. Im kitobon nomon və məzmuni barədə devləti tərəfo hiç qıley məlimat doəşon ni.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə