Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 12:27

"Tolışon sədo" rujnomə 5-minə numrə çapo beşə

"Tolışon sədo" rujnomə 5-minə numrə çapo beşə

Bismillahi rəhmani rəhim.

"Tolışon sədo" rujnomə de çətiniən bıbo ıştə roy dəvom kardedə, bə tolışə milliə intibahi roy ruşnə eğandedə. Diə məkəmon ki, Az.R hokumət bə tolışə milləti mədəniyyəti nəinki hiç koməq kardedəni, əvoni assimlilyasiya karde pidəşe, tolışon intibah həniən zümand bedə. Çimi bə nav Bokuədə tolışə ıctimai fəalon de Vüğar Həmati  redaktorəti "Aləm" nomədə tolışi zıvonədə ədəbi jurnal çap kardəşne. İm tolışə mətbu vasiton de tolışə fərzəndon maliyyə dastəqi nəşr bedə, əvon hokuməti hiç qıley vəsilə tərəfo dastəq və koməqəti vindedə nin.

Hokumət bə ım mətbu vasitə müəllifon müntəzəm təzyiğ və fişaron nişon dodə ki, əvon de tolışə mətbuati həmkarəti nıkon, əmo har numrədə tojə müəllifon bə meydon beşedən. Az. R co rayoni azər-tırkə əhandonən bə "Tolışon sədo" rujnomə aktual mevzuədə məğalon vığandedən.  Bı səfə Samir İmanov nomədə əhandi Az.R-ədə əlilon problemon barədə vacib və aktual mevzuədə məğalə rujnomə 1- minə səhifədə, azər-tırki zəvonədə dərc bıə.

Sərredaktor Rafiğ Cəlilov ıştə ənənəvi 3-minə səhifədə Respublika ictimai mühitədə bə mısılmonə ümməti əxlağı zidd neqativ proseson, bə tolışə mədəni intibahi əleyh siyasəti, şantaj və təzyiğon həxədə nıvıştəşe. Əv bey tars doəkəson cəvob dodə ki, "ey ıştə kəfən tan kardəşe, ıştə milləti roədə şəhid be boəyo qıley fəxrmandə koe."

Bə tolışi ən tojə tarixi dair Vüğar Mirzəzodə, Mənsur Əliyevi elmi məğalon, Camal lələzoə, Mətquli Cındor, Vağif Əhmədizoə hekayon, Elxan Zəviləvoji, Xanəli Tolışi, İlyasi Habil Məydonsoni, Mehsun Perzə, Pərviz Həkimovi, Məşhədi Sadıxi şeeronən ım numrədə ıştə vırə qətəşone.

Rujnomə elektron variant "rafiqcelilovunbloqu" və "azeri.lt" saytonədə dərc bıə.

İbrimi Zahirəddin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə