Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2016 08:11

Hokumət bə Nardarani faciə sorəqardışi mane bedə

Hokumət bə Nardarani faciə sorəqardışi mane bedə

Bismillahi rəhmani rəhim, salamunəleykum əzizə radioəməson

Ponə sori noyabri 26-minə ruji Boku şəhəri polis ğıvvon bə Nardaran ğəsəbəşon hücum kəşe, çıvrey 4 nəfər sakinşon şəhid , 70 nəfərən dəstqir karde. Boku Qonə  Cinayəton Məhkəmədə çəvon 18 nəfəri mühakimə dəvom kardedə. Hokumət de har vasitə bə ım hadisə Nardaranıjə şohidon təzyiğ nişon dodə ki, əvon bə məhbuson dim bımandon, bə hokuməti mənafe ifadə bıdon. Bı imi əməl nıkardə şoydon bə polis vanq kardedən, bəvon tars omedən, bə çəvon ğohomon təzyiğ nişon dodən. Allahverdi Hadıyev və Yusif Fərəcov noyabri 23 -ədə bə polis şebə bardəşone. Bı barədə bə "Azadi radio" vəkil Yalçın İmanovi məlumat doəşe.

De Nardarani hadisə sorəqardışi əlağədar Respublika Daxili ləşkəri dastəon bı ğəsəbədə bə əlahiddə koə rejim ovaştən. Hüğuği müdafiəkardəkəs Oqtay Quləliyev bə "Turan" sayti votəşe ki, polison bə 4 nəfər şəhidi ailə üzvon çəşnavi kardəşone ki, sorəqardışədə çəvon ğəbon ziyarət nıkon. Im mısılmonə adəti vəy se ro çə şəhidon ğəbon rıjniəşone. Polisi ğəsəbə sakinon de torsınie məğsədi 2 nəfər - Fail Şahbazov və Saleh nomədə dini fəalon dəstqir kardəşe. Bo çand kəsiən dəsqir karde ro axtarış elan kardəşone.

Məhkəmə Fail Şahbazovış, ey polison  rıjniə ğəbon şəkili "Fasebook"ədə pevolo karde qorə bə 30 sutkə zindonə cəzo məhkum kardə.

Boku hokumət çe Az.R şəhrvandon bə Ərbeyin ziyarətədə iştirakikuən, yəğin ki, bərk norohəte. "İslamazəri" sayt bə "Modern.az"i istinadən xəbə dodə ki, Bə Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə sədr Mübariz Ğorbanli votəşe ki, Kərbəlo və Məşhəd ziyarəti təşkil kardə şirkəton bəpe çey rəhbərəti kardə Komitəku icazə bısənon, bə ziyarət şəkəson siyahi bey təğdim bıkon.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo tolışi radio.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə