Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 11:36

Az.R -ədə əhali firəvonəti səviyyə bəzi Afrika məmləkətonsə sarue

Az.R -ədə əhali firəvonəti səviyyə bəzi Afrika məmləkətonsə sarue

Bismillahi rəhmani rəhim.

Beynəlxalq Zəhmət Təşkilati 71 qılə məmləkəti əhali firəvonəti dair ıştə hesabat dərc kardəşe. Əyo məmləkəton əhali de miyonə hisobi manqə məvacibi miğdar nişon doəşone.  Çəvon  dərc kardə siyahiədə Qurcistan de 430 dollari 55 -minə, Ermənistan de 404 dollari 57-minə, Az.R isə de 303 dollari orəxnə vıronədə qıley qətedə. Bənə Monğolıstan, Tacikistan, Ğırğızıstan və Suriya məmləkəron Az.R-sə bə dumo mandedən. "Azadlıq radiosu" sayt nıvıştedə ki, bə siyahiədə bəzi Afrika məmləkəton çe Az.R -sə navonə vıronədə ğəror qətəşone.

Əqər bə nəzər bısənəmon ki, Az.R-ədə bo jimoni zəruri məhsulon ğıymət xeyli bohoe, bəvədə ım məmləkəti əhali jimoni çanədə qıvoninə vəziyyətədə  be oşko vinde bəbe.

Jıqo qıley ocizanə vəziyyətədə Boku hokuməti əsas enerji mənbon   ğıyməti xeyli dərəcədə boho karde, sodə zəhmətkəşon bə səfalət dıço kardeye. "Azadlıq.info" sayti çe ığtisadşünas Qubad İbadoğli məğalə dərc kardəşe. Əv nıvıştedə ki, Lüksemburğədə ğazi 1 kub metri ğıymət bə 5 sent, yəni 9 kopik,  Fransadə 7sent, yəni 11 kopik, Avstriyadə 12 kopik, İsveçədə 20 kopike. Əqər ımi də  məmləkəton əhali de miyonə hisobi manqə məvacibi nisbəti müğayisə bıkəmon, bəvədə məlum bəbe ki, çəvrey əhali ıştə məvacibi təğribən 1,5%, Az.R əhali isə 20,4% bə ğazi məsrəfi avjor kardedən.

Demiən sübut bedə ki, Boku hokumət bəştə əhali münasibətədə ğarətkar qıley siyasət bardedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə