Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 02 June 2016 09:09

Iron-3-Yaponiyə-1

zinə İroni milli voleybol komanda Yaponiyədə  bo  Braziliyə olimpik hənəkon vəsiğə sıeyro mığəddimə hənəkonədə kəxıvand Yaponiyəş de 3-1 hisobi bardeşe.ımruj İron bın mısobiğəonədə de Çini milli komanda hənək bəkay.ehanə İron …
Masal xəbəriyə sayt bə İRNA nəğli əsosi Qilan ostan uşu varzışi ğəhrəmaniyə musabığədə Masal şəhri komanda 2 minnə rıvəş qəte. Im musabığə hərəmi mudafiyə bıkə şəhid Hamed Kuçəkzadə kuboki nomo …
Bə Xəbər Anlayn aqentəti elanon əsosi Parisənjermən fitbol komanda fitbolist Serji Aoriye bə polis be ehtıroməti karde xoto dəstqir bə. əv Paris şəhrədə qıləy kafeku beşə vaxti bə polis dımjon …
Çərşənbə axşamı, 31 May 2016 12:52

Iron-Fransə 0-3

İron dıqlə ğələbə(Avstraliyə və Kanadə)bədiqə,ımruj Voleyboli hənəkədə çı Fransə volyboliston vədə de 3-0(20-25)(18-25) və (22-25) hisobi dəboxtəşone.ım hənəkon bə Brazilyə riyo de Janeyro olimpik hənəkon vəsiğə sıeyro bıə mığəddimə hənəkonin.
Bazar, 29 May 2016 11:26

Relal Madrid çempiyon be.

Real Madrid 12 sor bədiqə ijən Avropə Çempiyonon Liqə kubokış bə dast varde.hənək 120 dəyğə mısovi yəni 1-1 bə rəsə.peşo dı tərəf bə iənde kəybə penc qılə penalti zərbəşon jə …
ımruj İtalya Milan şəhri San Siro stadiyonədə ımsornə Avropə fitboli movsum bə oxo bərəse.ımruj Çempiyonon Liqə final hənəkədə Atletiko(Madrid) de Real(Madrid)-i dim bə dim bome.Kral klub bıə Real tosə ısə …
Tolışə velosiped ərum ki ekoloqiya tərəfdar həm heste cənab Məhdi Pejavənd  “do bo zəmin” nomo İ bə milləton təşkilati ımsornə şuarəndə ıştə hərəkətış bə Ermənistan Qurcistan və Turkiyə təşkilış karde. …
İroni valibol milləyə komanda Olempiki vıjniyero musabığəon təşkil beku bə nav ıştəni hozzı kardeyu de Polşə  komanda musabığədə hərifi vədə bə ğələbə nail omə. Lozano şaqirdon 3-1 bə ğələbə nail …
Çərşənbə axşamı, 24 May 2016 17:50

Real komanda yolə fitbolistiro problem bə nav omə

Bə xəbəe anlayn sayti elanon əsosi Real komanda yolə fitbolist(Ronaldo) ki ım komanda rəsmi şəxson iyən tərəfdaron Avropa final hənəkədə bəy veyə omidışon bastə be fəğət 4 ruj bə final …
İron İslam Respublika para taekvando milliyə komanda Afrika ğitəndə təşkil bə beynəlxalğə musabığədə ğəhrəman be. Ironi komanda 5qılə ğızıl 2qılə nığə və ilə bırınç bə dastış varde. Marakeş 2 minnə …
Moriniyo Mənçester komanda məşğçi(verdədə) be.
Yunan-Roma dəçıke 34-Ə beynəlxalğə musabığəonədə İron İslam Respublika komanda ğəhrəman be. Ironi Yunan-Roma komanda cumə ruji ironi mərkəz Şiraz şəhrədə 2016-Ə beynəlxalğə musabığəon finalədə Rusiyə komanda vədə mande və 8-0 …
Ironi İsfihan şəhri zobe ahən nomo bə fitbol komanda Asiya ğəhrəmanəti musabığədə İ bə ərəbon əmirəti zəminədə de Əleyn komanda bərobərə 1-1 nəticəş oroxoni. Əleyn komanda ım hənəkədə 5000 nəfər …
Tolışə komanda Çoka 2  Rudsər şəhri Şəhrdari komanda 1. Əmin Ənsari Çoka komandaro 2qılə qol jedə. Çoka bəvon həm ilə penalti qətedə. Tolışə komanda de 30 emtiyazi həmməysə bəpeə komanday.
Bə Masal xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi ironi Ğəzvin şəhrədə kinq boksinq varzışi rəğabətonədə ki ironi mıxtəlif ostanonku iştirak kardə komandaon huzurədə təşkil be Şandermən nomo bə tolışə şəhri 8 nəfərə …
Şənbə, 14 May 2016 09:05

Ironi fitboli liqə çempiyon məlum be.

zinə cımə ruji ironi "lester" yəni Xuzistani İstiqlal komandə ironi liqədə bə İsfahani Zobahən koməndəş 2 qılə qolış je və çı ironi liqə çempiyon be.vey əcibə ko ıme ki,ım komandə …
Mayə manqi 11 minnə ruji yəni pəynə İron İslam Respublika paytəxt tehronədə Cənibi Koreyya 2016-Ə taekvando beynəlxalğə rəğabətonədə iştirak kardeyu ironi milli komanda vıjneyu tolışə ğəhrəmanə kinon Neqin Əbbaszadə ğızıl  …
İroni Tolış(Həşpər) şəhri ibtidaei  baxşədə jiminastik rəğabətonədə Qilan ostani mədrəsəon miyonədə de zumandəti 1 minnə vırəş bə dast varde. Im musabığədə tolışon komanda de Cəmşid Abam iyən Yosif Feyzixah məşğçiyəti …
Ançelotti fitboli omə fəslədə Bavariya komanda məşğçi(verd ədə) bəbe. əv ısətnəku ıştə nəzərdə bə fitboliston cəzb karde domoədəy əv Renato Sançez Benfika fitbolisti bənə 1 minnə nəzər də bə ffitbolisti …
İroni dəçıke varzışi 2-Ə məşhorə şəxs və çı olempiki navnə çempiyoni nığə midali bə dast vardə kəs Əlirıza Rızayi dınyo pəhləvonə(ğəhməmaniyə) dəçıke fedrasiya rəis vıjniyə be. Pəhləvonə dəçıke fedrasiya heyət …