Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 03 Oktyabr 2016 23:54

Aleksander Nuri:az ironıjim

Verderberemen komanda ironıjə məşğçi(verdədə) Aleksander Nuri votedə ironıj be xoto ironi xəritəm ıştə dasti piyo rəsmım kardə.
Bazar ertəsi, 03 Oktyabr 2016 13:37

Barselona dəboxtışe.

Zinə La liqə turnirədə Selta de Viqo komandə Barselona komandəş de 4-3 hisobi bardeşe və bə turnir cədvəli Real sədrəti kardedə.
Bazar, 02 Oktyabr 2016 14:04

Morinyo:Runi çəmə kapitan bəmande.

bə "Varzeshe se"sayti məlumati əsos Morinyo deməkə ki,Runiş de Lister Siti iyən Avropə Liqə hənəkonədə əvış əsliyə tərkibədə əmmo ijən çəyku kapitanəti həxış sıəni.
Ironi milli futsal komanda Kolombiya 2016 dınyo çempiyonati bırınç midalış bə dast varde. Ironi milli futsal komanda bu 1 minnə kərəyu dınyoədə 3 minnə vırə bə dast vardeyu Portığal komandaş …
Bə İsna xəbon əsosi Azərbaycan Respublika ozodə dəçıke komanda nakonə uzv Şəms Elvara Şəms Elvarayev bə İŞİD terroristiyə qrup əlavə be bəpeştə qıləy həvoiyə hucumədə iraği Musel şəhri neziədə kıştə …
Şənbə, 01 Oktyabr 2016 14:05

Kazorla Arsenaliku co bəbe.

bə "varzeshe se" sayti xəbə əsos Arsenali 31-ə hafbək bəştə ziyodə zədə xoto,çandə fəsle havzə meydononədə hənək kardedənıbe.oxnə 6 qılə hənəkədə əy dıqlə qolış jıə və ehtimol heste ki,əv çın …
Andre Şurrle Dortmund komanda olətədə qıləy rekordış jə. Bə Xəbər Anlayn xəbon əsosi Andre Şurrle de Dortmund komanda oləti bə qıləy calibə rekord rəsə. Şurrle 3 şanbə şəvi Real Madrid …
Cümə axşamı, 29 Sentyabr 2016 12:59

Buskets:be Messi əziyyətımon kəşe.

Serxiyo Buskets Barselona ispaniyəvıjə nimə mıdofiyəçi etırofış karde ki,Messi Barselona tərkibədə nıbe,boyis be ki,əmə de veyə əziyyəti Qladbaxı bobəmon.Barselona Çempiyonon Liqədə Almaniyə Qladbax komandəş de 2-1 hisobi bardeşe.
Çərşənbə, 28 Sentyabr 2016 14:26

İnqiltərə fitbolədə rısvojiyəti

Bə Xəbər Anlayn aqentəti xəbon əsosi İnqiltərə çanqılə varzışiyə jurnalist çı məmləkəti fitbuliyu bə yolə rısvoçiyəti bois bı. Bə  Daily Telqraph  jurnaliston votəyon əsosi əvon ki ıştənışon şərği asiya fitboli …
Çərşənbə, 28 Sentyabr 2016 13:04

Iron nimə finalədə bə Rusiyə dəboxteşe.

Kolumbiyə 2016 dınyo futsal çempiyonəti nimə final hənəkədə İron de 3-4 hisobi bə Rusiyə milli futsal komandə dəboxteşe və bə final hənəki vəsiğə sıeyku mande.İron 24 sori bədiqə dıminə kərə …
Çərşənbə axşamı, 27 Sentyabr 2016 22:30

Ronaldo qoli je bəpeştə de Zidan şoətiş karde.

Ronaldo qoli je bəpeştə de Zidan şoətiş karde. Bə Xəbər Anlayn elanon əsosi Laspalmalı vədə bə hənəkədə Ronaldo  zəminku bevarde bəpeştə çəy və Zizo miyonədə təşkil bə ixtilafonku sıxanon pevılo …
Çərşənbə axşamı, 27 Sentyabr 2016 13:37

Ronaldo ğeyzış karde.

Kristiyano Ronaldo de las Palmasi hənəkədə əvəz bıey xoto çı Zidani dastiku ğeyzış kardə və ıştə ım ğeyzış təlim-məşği zəmonədə həm buruzış kardə.joqo ki,əv ikərə bə Belli qıləy ənəxəbədə zərbəş …
Bazar ertəsi, 26 Sentyabr 2016 21:17

İron 5 Viyetnam 0

İroni tojə perəsə cıvonon milliyə fitbol komanda 5-0 Viyetnam komanda  vədə bə ğələbə nail omə. Im səbarzətiədə ironi tojə perəsə cıvonon milli fitbol komanda bə 2017 minnə sori beynəlxalğə hənəkon …
Bazar ertəsi, 26 Sentyabr 2016 12:38

Real çı Obamiyanqi dumoe.

Borussiya Dortmundi forvard bıə Obamiyanq dəvardə movsum 49 hənəkədə 39 qılə qolış je.ımsornə fəslədə həm 6 qılə hənəkədə 6 qılə qolış jıə.əve Real ım Qabonıj bıə hucumçi dumoe və əvış …
İronıjə məşğçi(verdədə) Aleksander Nuri ki bı rujonədə Verde-Bremen komanda məşğçi bə ironış ve pidə. əv hətta qıləy ruji arızoş hest bı ironi milli komanda  məşğçi bıbo və hətta 1 kərə …
Bazar, 25 Sentyabr 2016 13:54

Iron nimə finalədə.

Kolumbiyə 2016 dınyo futsal hənəkon dəvom kardedə.İroni milli futsal komandə Paraqvay komandəş de 4-3 hisobi bardeşe və bə nimə final hənəki vəsiğəş se.
Cümə axşamı, 22 Sentyabr 2016 22:38

İroni futsal komanda Bıraziliya komandaş məğlub karde

Ironi futsal milli komanda dınyo çempiyonati 5 devrə ğəhrəman Bıraziliyaş məğlub karde və bə Kolombiya dınyo çempiyonati 4 də 1 nəhaiyə mərhələ ovaştə. Həmək ıştə ğanoniyə vaxtədə 3-3 bə oxo …
Cümə axşamı, 22 Sentyabr 2016 13:51

Ironi de penalti Braziliyəş barde.

Kolumbiyə 2016 dınyo mini fitbol hənəkon bəştə vey həssoə ləzəon rəsə.İroni milli futsal komandə 5 tur çemppiyon bıə Braziliyə komandəş ğanuni faxtədə 4-4 bədiqə,de penalti 3-2 hisobi bardeşe və bə …
Bazar ertəsi, 19 Sentyabr 2016 15:12

Velosipedərom Bəhmən Qolbar Nejadi bəfot be.

Rio-2016 olempikə hənəkonədə de İraği canqi faxti canboz və yarəjə bıə velosipedərom Bəhmən Qolbar Nejad mısobiğə faxti de surəti bə qıləy də eqıniyə və de təssıfi ıştə conış çı dasto …
İroni paraolempik karivan midalon baxş kardeədə 15 minnə vırə bə dast vardeədə Rio olempikədə bəştə ko oxoş do.ironi karivan de 8 qılə ğızıl(tele) 9 qılə nığə və 7 qılə bırınç …