Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İroni bəsketbol milli komanda İordaniya vədə bə ğələbə nail omə və bə Asiya Çəlenc kap rəğabəton final roş pəydo karde. Ironi bəsketbol milli komanda 74 bə 63 İordaniya komandaş məğlub …
Mançester Yunaytedi məğsədış heste çı Atletiko 21 sorə mıdofiyəçi bıə Ximenezi bıhıryo və ıştə çı Fili Dandon Sahiliku bıə mıdofiyəçi Bili kəno ğərol bıdəy.
Rio 2016 minnə sori paraoləmpik hənəkonədə F55 kelasədə atleti ğandeədə ironi milli komanda uzv nığə midalış bə dast varde. Cumə ruji Hamed Əmiri ım rəğabətonədə 2 minn vırədə ğərurış qəte …
Şənbə, 17 Sentyabr 2016 14:20

Ironi yolə derbi mısovi bə oxo rəse.

Zinə İroni zumandə liqə turniri hənəkon dəvordıney be ki,çəvon həmməysə həssoə qılə çı Tehroni dıqlə rəğibə komandə bıə Perspolisi de İstiğlali miyono bıə hənək be.ım derbiyədə dıqlə komandə bə iyənde …
bə "Vazrzeshe se" sayti xəbə əsos İroni milli fitbol komandə uzv bıə Əşkan Dejagər rəsmi surətədə çı Ğətəri Əl-Ərəbiyyə komandəku co be.
İroni tojə perəsə cıvonon Yunan-ruma dəçıke milli komanda dınyo ğəhrəman be. Bə Mehr aqenti xəbon əsosi ironi tojə perəsə cıvonon yunan-ruma dəçıke komanda zinə 2 qılə ğızıl 2 qılə nığə …
İronıjə varzışkar Fələstinı millət iyən Şərifə ğodsıku mudafiyə karde xoto sionist rejimi varzışkari vədə bə hənək hozzı nımande. Ukraina Kilışko boks beynəlxalğə musabığəon təşkil bə və ironıjə varzışkar Saman Muradi …
Çərşənbə, 14 Sentyabr 2016 14:38

İroni atleton çominə telı medal

İroni rikrev kəmoni ğandey komandə Rio 2016 paraolempiki de kəmoni tiy ğandey mısobiğəonədə Taylandi komandəş barde və telı medalış bə dast varde.bə tele-radio məlumaton əsos,ĞolamRıza Rəhimi Braziliyə paraolempiki mısobiğə final …
Rio 2016 minnə sori paraolempik hənəkonədə 80 kilo baxşədə qonə atleti rəğabətonədə ironıjə varzışkar ğızıl(tele) medalış bə dast varde. Məcid Fərzin de 9 qılə varzışkari rəğabətış kardə ki 240 kilo …
Bazar, 11 Sentyabr 2016 12:17

İron 2 - Amerkə 0

Rio paraolempik hənəkon çərçivədə ironi 7 nəfərə fitbol komanda ıştə 2 minnə hənəkədə Amerkə komandaş məğlub karde. Ironi komanda 2-0 Amerkə komandaş məğlub karde. Ironi 7 nəfərə fitbol komanda ıştə …
10 metri məsafədə jenon baxşədə tir ğande baxşədə ironıjə varzışkar Rio paraolempik hənəkonədə tele(ğızıl) midalış bə dast varde. Sare Cəvanmərdi Braziliya Rio hənəkonədə həmməysə veyə emtiyazış bə dast varde  və …
Şənbə, 10 Sentyabr 2016 15:49

Əli Dayi komandə bardeşe

Zinə İroni zumandə Liqə həməkon pencminə haftə startış je.Tehroni Nəft komandə ki,çəy verdədə Əli Dayiye,de 2-1 hisobi ıştə həmnonə Abadani Nəft komandəş barde və de 8 imtiyozi 3-ə vırədəy.
Rio 2016 minnə sori paraolempik hənəkonədə  ironıjə varzışkar qonə atleti ğande baxşədə nığə midalış bə dast varde.  Saman Pakbaz ironi komandaku ım baxşədə nığə midalış bə dast varde.
Çərşənbə, 07 Sentyabr 2016 14:10

Avropə çempiyoni dəboxteşe.

Zinə 2018 dınyo çempiyonəti mığəddimə hənəkon Avropədə de çın ğitə çempiyoni dəboxtey bərğərol be.İsveçrə komandə de 2-0 hisobi Portuğaliyə komandəş məğlub karde.
Çərşənbə, 07 Sentyabr 2016 07:59

Çin 0-Iron-0

Zinə 2018 Rusiyə dınyo çempiyionati mığəddimə hənəkon Asiyədə həm dəvordıne be.İroni milli komanəd Çini zəminədə Çini səddiku dəvardey nızneşone və de badamə çəşon 0-0 mısovi kardeşone.
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 15:06

İspaniyə 8-Lixtenşteyn-0

Dınyo 2018 mığəddimə hənəkon Avropədə sıə bıə.İspaniyə mili komandə bə lixtenşteyni milli komandə 8 qılə becəvobə qolış jıə.
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 12:56

Ronaldo qıləy qıləy zumandə bədənəndə bə Real oqardə.

Ronaldo qıləy  qıləy zumandə bədənəndə bə Real oqardə. Bə Xəbər Anlayn aqentəti xəbon əsosi Kris Ronaldo ki  yoro final hənəkədə Fransə komanda vədə zərbəş vində be çan vaxt komanda təmrinonku …
İnqiltərə milli komanda Lalana 96 minnə dəğiğədə qoli bə ğələbə nail omə. Bə Xəbər anlayn aqentəti elanon əsosi İnqiltərə milli komanda Rusiyə 2018 minnə sori beynəlxalğə rəğabəton hənəkon xoto Slovaki komanda …
Şənbə, 03 Sentyabr 2016 16:24

Qabriel Jesus,qıləy tojə ostovə

Braziliyə milli komandədə 19-sornə nuperəsə fitbolist de Ekvadori hənəkədə de dqılə qol jıey ıştənış bə dınyo fitboli təğdımış karde.jıqoşə çəy nomi vey bəməsemon.əv Qabriel Jesuse.
Cümə, 02 Sentyabr 2016 11:34

Iron-2-Ğətər-0

2018 Rusiyə dınyo çempiyonəti mığəddimə hənəkon zinə Asiyədə dəvordıney be.İroni milli komandə Tehronədə 100 həzo təmoşəçiyon mığobilədə Ğətari komandəş de 2-0 hisobi bardeşe.Quçənnijad(94 dəyğədə) və Cahanbəxş(100-ə dəyğədə) ironi qolonışon je.ımi …