Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Doktor Ehsan Şəfiği tolışə şeron ım yolə ostadi qamə sədoədə
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 08:38

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Cümə axşamı, 24 Noyabr 2016 14:26

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Kitob hande əhəmmiyyəti barədə Tolışə ail cənab doktor Ehsan Şəfiği Əbnəranı sıxanon iyən tolışə şeron
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 23:58

Tolışə şair Cabir Nəsiri həxədə

Tolışə şair Cabir Nəsiri həxədə
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2016 10:41

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Tolışə şair Xan Əhməd Nahidi həxədə hozzı kardə bərnamə
Tolışon ədəbiyə nido-Aşuraye Huseyni(ə) mınosibətiku
Tolışi ədəbiyə nido-Əli Nasiri tolışə mərsiyon
Cənab doktor Ehsan Şəfiği zəhmət iyən nəzorətəndə mərhum ostad Haron Şəfiği 2 qılə kitob çap be
Cümə axşamı, 22 Sentyabr 2016 11:37

Tolışə şairon ıştə qamə sədoədə handə şeron

Tolışə şairon ıştə qamə sədoədə handə şeron cənab Səmapur iyən Tolışə şairon sir Əli Nasir
Cənab doktor Muhəmməd Musəddiğ Kəmali Ənbəran Dəvijə nomo bə tolışə şerə kitobiku çanqılə şer
Çərşənbə, 07 Sentyabr 2016 14:56

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Tolışə ail və şair Anbəjə məllo Yosef(molla Yosef Ənbərani) həxədə cənab Həmidi sıxanon
Tolışon yolə şair Hidayəti Elması həxədə tolışon ədəbiyə nido bərnamə
İroni Ostoro dion səhihə nomi həxədə de cənab Səmapur çəmə kəşə bə mısohibə
Tolışi ədəbiyə nido bərnamə tolışon yolə şair deTofiğ ilhomi moədə bə ruji mınosibəti
Tolışi ədəbiyə nido-tolışə alim iyən şair Bəxtiyar Ruşını moədə bə ruji mınosibətiku
Cənab doktor Ehsan Şəfiği tolışə şer ım yolə ostadi qamə sədoədə iyən qıləy tojə tolışə nəğmə
Tolışə bıvə cənab Doktor Kiyomərs Xanbabazadə tojə çap bə tolışə kitobi həxədə iyən tolışi yolə şaeri vıjniyə bə şeron
Page 1 of 8