Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 13 iyul 2016 14:37

Tolışon ədəbiyə nido

İyulə manqi 3-ə tolışi-tati şairon silsilə icloson 1 minnə bərnamədə çı mərasimi təşkil bıkə fəalə hovə xanım Mino Əmir Ərdəcani tolışə şer iyən ostad Səməd Həbibi və Hac Ağa Təhvildari …
ironi yolə tolışə şairi ostad Xademi Ərdə tolışə şer ım yolə ostadi sədoədə
Tolışon ədəbiyə nido bərnamədə Tolışə şair Əli Nasiri şer
De tolışə şinə zıvoni iyən tolışə şeron cənab Şahrox Şəhabi Anbanı təbiətiku sıxan kardə
İroni yolə şair həkim Omər Xəyyamı həxədə cənab doktor Ehsan Şəfiği Ənbəranı sıxanon iyən şeron
Kaspi deyo cənubiyə sahili zıvonon 1 minnə beynəlxalğə elmiyə iclosədə ironi Qilan ostani mərkəz Rəşt şəhri ali məktəbədə tolışə muəllimə bıvə cənab Kiyumərs Xanbabazade sıxanon
Cənab Doktor Cəhandost Səbzəlipurı sıxanon Kasi deyo cənubiyə saheli zıvonon həxədə 1 minnə beynəlxalğə iclosi 1 minnə rujədə ım sədo kəşə bə mayə manqi 3-Ə ruji
Çərşənbə, 27 Aprel 2016 14:38

Tolışon yolə şair Xanəli tolışi şeron

Tolışon yolə şair Xanəli tolışi şeron
Çərşənbə, 20 Aprel 2016 14:56

İroni yolə şair Sədi ruji mınosibətiku

İroni yolə şair Sədi ruji mınosibətiku
Çərşənbə, 13 Aprel 2016 14:47

Əli Nasiri qamə sədo və şinə şeron

Əli Nasiri qamə sədo və şinə şeron
De tolışə hınə soyb cənab Şəfi Norozi təşkil doə mısohibə
Tolışə şair Əmir Rəhmani musahibə iyən çəy tolışə şeron Şandermən şəhri tolışə şaironku
Çərşənbə, 09 Mart 2016 18:21

Tolışə ostad Əli Nasiri tolışə şeron

Tolışə ostad Əli Nasiri tolışə şeron
Bazar, 06 Mart 2016 09:43

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Tolışon ədəbiyə nido tolışə şair Bəxtiyar Ruşinı həxədə
Çərşənbə, 10 Fevral 2016 14:49

Honi çəşmə kitobi tolışə şeron

Honi çəşmə kitobi tolışə şeron
Tolışon ədəbiyə nido- ostad Tofiğ ilhami həxədə
Tolışon ədəbiyə nido-ostad Allahverdi Bayrami həxədə
Çərşənbə, 20 Yanvar 2016 16:56

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Tolışə nəğlon və məsəlon(dədə baba sıxanon) Əli Əbduli kitobi həxxədə