Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Əzizə rəbioləvvələ manq iyən bə Xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışi zıvonədə molodnomə iyən cənab Vəcihəddin Həmidi sıxanon
Maifon beynəlxalğə ruji mınosibətiku tolışə bıvə cənab Həmidi sıxanon
Vəğfı məsələ barədə cənab Həmidi sıxanon
Ərbəine Huseyni(ə) mınosibətiku tolışə bıvə ağaye Elyasi səxanon
Kitob hande əhəmmiyyəti barədə tolışə muəllim cənab Həmidi sıxanon noyabri 14 minnə ruj  kitobi ruj iyən kitob əhandon ruje
De tolışə şair və məddah Sədullah Suleymanpuri kəşə bə mısohibə
13 sorə bəsici Muhəmməd Huseyn Fəhmidə şəhidəti sorqardımon iyən tojə perəsə cıvonon ruji mınosibətiku tolışə bıvə cənab Elyasi sıxanon
Tolışə fəalə bıvə cənab Kazemiku Tuləru penə di Əbbasiyə məçitdə kəşə bə mısohibə
Tuləru penə di Dəhənə Əbbasiyə məçiti sıpirişonədə mısohibə Məhərrəmə manqi əzadarəti de tolışə mərsiyon bərpo be
Piyə odəmon həxədə tolışə fəalə bıvə cənab Şahrox Şəhabi sıxanon
İronədə məktəbon obe mınosibətiku tolışə muəllim cənab Həmidi Anbanı tolışə şəhriku sıxan kardə.
Həzrət imom Hadi (ə) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışə ruhani hac ağa Purşəhbazı sıxanon
Həc mərasim iyən Səudi Ərəbestani na səhihə siyasəton həxədə Tolış şəhri islamiyə şura uzv cənab Vanəvayi sıxanon
İzdivac(vəyə karde) ruji mınosibətiku ironi xobreqane rəhbəri məclisədə hac ağa Pərvayi bəyonoton
Ğəşənqə av(Ğəşənqə Ov) nomo sənədinə film Qilan ostanədə 1 minnə film vıjniyə be çı filmi həxədə qəp jedə Suruş Şokrqozari qəpon(çı filmi rejissor)
Devlət haftədə ironi Ostoro iyən dionədə nəzərdə qətə bə bərnamon  çı şəhri islamiyə şura rəis cənab Paşa Səmapurı zıvoniku
Həzrət imom Rıza(ə)  mubarəkə milad əyyamədə tolışə ruhani hac ağa Məhdizadə sıxanon tolışi rədyo zinə bərnamə
Kəramətı 10 rujə mubarəkə əyyami həxədə Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis tolışə ruhani hac ağa Məlaeki sıxanon
Qıləy 80 sorə tolışə inə tojə bırziku cukul pate barədə qəp jedə tolışə bıvə cənab Ğəffar Keşavərz ım mısohibəş kəşə həminə bərnamədə Ğəffar Keşavərzı tolışə nəğmə həm məse bəzniyon
İronədə Nəzorətəkə Şura Təşkilati bino be sorqardımoni həxədə ironi Xobreqane Rəhbəri məclisədə Qilan ostani tolış zıvonə numayəndə hac ağa Pərvayi sıxanon
Page 1 of 6