Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bismillahi rəhmani rəhim. Beynəlxalq Zəhmət Təşkilati 71 qılə məmləkəti əhali firəvonəti dair ıştə hesabat dərc kardəşe. Əyo məmləkəton əhali de miyonə hisobi manqə məvacibi miğdar nişon doəşone.  Çəvon  dərc kardə …
Isət jəqo qıley ruj bedəni ki, Az.R Kütləvi İnformasiya Vasitonədə məmləkətədə intihar hadisə barədə məlumat dərc nıbo. Hətto Boku Metropoliteni rəhbəriyyət bə şəhrvandon müraciət karde məcbur bıə ki, əvon ıştə …
Cümə axşamı, 01 Dekabr 2016 11:28

Ğazi ğıymət 100%, bərği ğıymət 57% boho be

Bismillahi rəhmani rəhim Azərbaycan Respublika Tarif Şura noyabri 28-minə ruji iclasədə ğaz, bərğ, mazut, bəzi dəvocati ğıyməton boho karde həxədə ğərar ğəbul kardəşe. Isət Respublika ictimaiyyətədə ən vey  ğaz və …
Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2016 08:11

Hokumət bə Nardarani faciə sorəqardışi mane bedə

Bismillahi rəhmani rəhim, salamunəleykum əzizə radioəməson Ponə sori noyabri 26-minə ruji Boku şəhəri polis ğıvvon bə Nardaran ğəsəbəşon hücum kəşe, çıvrey 4 nəfər sakinşon şəhid , 70 nəfərən dəstqir karde. …
Bismillahi rəhmani rəhim. Salamunəleykum, əzizə radioəməson. Ponə sori polisə daston bə Nardarani hücumi nəticədə 4 nəfər dinc sakin, 2 kəsən polis həlok be. Hokumət ım 4 nəfər dindari- Fərail Bünyadov, …
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 12:27

"Tolışon sədo" rujnomə 5-minə numrə çapo beşə

Bismillahi rəhmani rəhim. "Tolışon sədo" rujnomə de çətiniən bıbo ıştə roy dəvom kardedə, bə tolışə milliə intibahi roy ruşnə eğandedə. Diə məkəmon ki, Az.R hokumət bə tolışə milləti mədəniyyəti nəinki …
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 12:17

İron və Rusiya bə Az.R iğtisadiyyati investisiya nodən

Bismillahi rəhmani rəhim. Bo Az.R iğtisadiyyati jıqo qıley qıvoninə vaxtədə Bokuədə Hilton oteli iclas zalədə bə İron və Azərbaycani arədə investisiya potensialon dair 2 rujnə iclas təşkil be. Bı barədə …
Az.R Enerqetika nazir Natiğ Əliyevi bə Burkina - Faso səfər kardəşe. De ım devləti rəhbəri vindemonədə votəşe ki, "əmə ıştə əhali quzəran bə dınyo standarton səviyyə rosniəmone. Isət ıştə xidməton …
Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2016 13:23

"Azərsun" əğılon zəhməti istismar kardedə

Bə ictimaiyyəti bəllie ki, "Azərsun holdinq" Az. R -ədə bə ərzağ məhsulon istehsal, idxal və ixraci nəzarət kardə əsas monopolist qıley şirkəte. "Politika.az" sayt xəbə dodə ki, nafkonə vaxtonədə dınyo …
Çərşənbə, 16 Noyabr 2016 12:45

Boku hokuməti antiislam tədbiron dəvom kardedən

Imsornə Aşura əzadarəti Lankonədə ğədəğən bıə vaxton rayoni vəzifədaron bə ğərar omedən ki, şəhər və rayoni məktəbonədə bo şaqirdon təbliğat bıbon ki, əvon bə məçit nışon.
Nati məzənnə erjon beku, mənot devalvasiyaku 2 sor dəvardə. Boku hokuməti bə vaxt elan kardışe ki, üsul-idarədə islahaton bəbarde, ixtisaron bəkarde, devlət büdcə vəsaiton de ğanəti xarc bəka. Im dəvardə …
Korrupsiya və rışvəxorəti Az.R cəmiyyəti əsas dardonədə qıleye. Prezident Əliyevi çand bəjəm de ım mərəzi mübarizə zərurəti barədə votemonon kardəşe, Parlament və Hokuməti bı həxədə çanədə ğanun və ğəraron ğəbul …
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 10:35

Boku hokumət de rışvəxoron mübarizə bardedəni

Məlum qıley həğiğəte ki, har çəmiyyətədə rışvəxorəti fakton bedən. Az.R -ədən jıqo fakton kafi ğədər hestin. Respublika mass-media müntəzəm bı barədə xəbə dodə. Əmo Azərbaycani devləti co devlətonsə bı problimədə …
Az.R -ədə di təsərrüfati boçi tənəzzül kardışe Bismillahi rəhmani rəhim. Bə Az.R ərzağ məhsulon idxal 2016 -minə sori 9 manqədə, bə ponə sori nisbətən 32% ziyod bıə, 950 milyon dollar …
Boku hokuməti ərzağ məhsulon idxal rüsumış vey karde Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R hokumət behrani qoni tamamən bə xalqi qiy noə siyasəti dəvom kardedə. "Qafqazinfo.az" sayt xəbə dodə ki, ey  çe …
Çərşənbə, 02 Noyabr 2016 10:56

Məmləkəti sənaye müəssison müflis bedən

Məmləkəti sənaye müəssison müflis bedən Bismillahi rəhmani rəhim. Har qıley istehsali təşkil karde bə nav, sıftə çey həvatə vıjori fikri karde lozime. Im kapitalist istehsal üsuli 3 qılə əsas ğanunonədə …
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2016 13:03

Hokuməti okırniə şosse roon boçi vılo bedə

Hokuməti okırniə şosse roon boçi vılo bedə Bismillahi rəhmani rəhim. Pozə fəsıl Az.R həvosati voş-vəşəninə semone. İm sorən voşi bo məmləkəti jimoni xeyli problemon bə əməl vardışe. Boku şəhəri kanalizasiya …
Polis bə "Nardarani hadisə" şohidon təzyiğ nişon dodə Bismillahi rəhmani rəhim. Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə de "Nardarani hadisə" əlağədar məhkəmə dəvom kardedə. Hokumət bə ciddi cəhde ki, çey bə imon …
Az.R mərizxonon bə əhali de puli xidmət nişon bədon Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R -ədə səhiyyə xidməti səviyyə çanədə bərbad vəziyyətədə be bə cəmiyyəti çok məlume. Tosə ısət, 25 sori dırozi …
Cümə axşamı, 27 Oktyabr 2016 12:49

Az.R polis şəhrvandon hüğuğon müdafiə kardedəni

Az.R polis şəhrvandon hüğuğon müdafiə kardedəni Bismillahi rəhmani rəhim. Bə Nardarani dindaron divon qəte əlağədar məhkəmə i kərən sübut kardedə ki, Az.R polisi əsas vəzifə ım məmləkəti şəhrvandon hüğuğ və …
Page 1 of 9