Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Az.R. alnmənsəbon bə xalği çı cürə duon votedən Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R -ədə məmuron ıştənbəsəti, polison tərəfo bə şəhrvandon divon qəte, bəvon işqəncə doe, əvoni kışte anədə oşkoe ki, hətto …
Yekaterinburği dini icma fəaliyyəti barədə Bismillahi rəhmani rəhim.  Rusiya vilayətonədə xeyli miğdarədə Az.R - ku omə mühaciron jidən. Sverdlovsk vilayətədən çəmə həmvətənon xeyli hestin.  Əvon Yekaterinburğ şəhərədə "Çəhardəh mənsum" nomədə …
Bazar ertəsi, 30 May 2016 12:38

Az.R zindononədə işqəncə və odəmkışte

 Az.R zindononədə işqəncə və odəmkışte Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R zindon və polis məntəğonədə bə şəhrvandon işqəncə doe, əvoni kışte fakton miğdar şe-şe ziyod bedə. Çimiən əsas səbəb əve ki, bə  …
Bazar, 29 May 2016 13:15

Polis siyasi fəalon həbs kardedə

Polis siyasi fəalon həbs kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Boku hokuməti 2016 -minə sori 5 manqədə 3 kərə amnistiya elan kardışe. 15 kəs siyasi fəalşən çe zindono va doe. Əmo ım …
Şənbə, 28 May 2016 14:15

Bokuədə qıley məçitşonən rıjnie

Bokuədə qıley məçitşonən rıjnie Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R hokuməti bə məçiton və digər tarixi abidon bietina münasibət bə məmlkəti ictimaiyyəti məlume. Respublika əraziədə çand qılə məçiton de ım hokuməti dəsturi …
Cümə axşamı, 26 May 2016 13:07

Xədicə İsmayıl ozod kardışone

Xədicə İsmayıl ozod kardışone Bismillahi rəhmani rəhim. Əzizə radioəməsom şımə har vaxtyon xey bıbo. Mayə manqi 25-ədə Az.R Ali Məhkəmə bə jurnalist Xədicə İsmayıli kassasiya şikayətış diə karde və əvış …
Bə "Kaspi - Lankon" komanda münasibətədə ğərəzkorəti Bismillahi rəhmani rəhim. Çe Az.R futbol çempionatədə qıley "Xəzər-Lənkəran" nominə komanda hest be. Tolışon bəştə ım komanda "Kaspi-lankon" votedəbin. Əv çand kərə məmləkəti …
Panama sənədonədə azərbaycanıjə biznesmenon ofşorə müəssison Bismillahi rəhmani rəhim. Jurnaliston Beynəlxalqə Tədğiğatə Konsorsiumi çe azərbaycanıjə biznesmenon qıley siyahi dərc kardəşe. Im siyahiədə ofşorə vıronədə müəssisə, mılk, bankə hisob bəkəsonədə 127 …
Bazar ertəsi, 23 May 2016 13:53

Boku Ombudsmani həmkaron ğərəzkorəti

Boku Ombudsmani həmkaron ğərəzkorəti Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R -ədə Ombudsmanə təşkilat heste. Çey əsas vəzifə hokuməti orğanon vədə şəhrvandon hüğuğ və azadion mühafizə kardeye. "Azadlıq radiosu.az" sayt nıvıştedə ki, ım …
Bazar ertəsi, 23 May 2016 13:48

Az.R təhsil sistemədə rışvəxorəti

Az.R təhsil sistemədə rışvəxorəti Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R-ədə ictimai jimoni həmə tərəfonədə rışvəxorəti anədə vüsət səşe ki, ısət KİV bı barədə har ruj xeyli fakton nıvıştedən, hiç kəsən ım məlumaton …
Tolışə Milliə Hərəkati Ğərəboği canqi barədə bəyanati barədə Bismillahi rəhmani rəhim. Mayə manqi 16 -minə ruji Tolışə Milliə Hərəkati, ki, ğərarqohış Niderlandi Haaqa şəhərədey və de Əliəkrəm Hümmətovi sərdarəti fəaliyyət …
Boku polisi Tolışi ictimai fəal Azər Lerikli Kazımov dəstqir kardəşe Bismillahi rəhmani rəhim. Zaur Sultanovi Boku şəhər polison tərəfo ğətl karde ısət respublika ictimaiyyəti diğğətədey. Polisi bı barədə pesoxtə məlumati  …
Hokuməti NİDA cıvonon hərəkatı 2 nəfər üzv de bıhtonə ittihami dəstqir kardəşe Bismillahi rəhmani rəhim. Har sor Az.R hokumət çe Heydər Əliyevi moəo bə ruji de "Vılə id"i nomi ğeyd …
Bazar ertəsi, 16 May 2016 14:06

Polis şebədə i kəsşonən kışte

Polis şebədə i kəsşonən kışte Bismillahi rəhmani rəhim. Mayə manqi 12 -ədə Boku şəhəri Xəzər rayoni polis şebədə Zaur Sultanov işqəncə və kue nəticədə vəfat kardəşe. Daxili Koon Vəzarət de …
Az.R -ədə dindarə məhbuson müdafiə komitə ofəyə bıə Bismillahi rəhmani rəhim. Bı rujonədə dini məhbuson hüğuğon müdafiə komiətə ofəye barədə qıley məlumat Az. Respublika informasiya vasitonədə pevolo be. "Xəbərman" sayt …
İcra hokuməti sərdaron bə xalği zülm kardedən Bismillahi rəhmani rəhim. Prezident İlham Əliyevi Ağsu rayonədə votışe ki, Respublikadə pambəvonəti inkişaf karde lozime. İsət bəzi rayonon İcra hokuməti sərdaron çe ım …
Çərşənbə axşamı, 10 May 2016 10:43

Xarici şirkəton Az.R tərk kardedən

Xarici şirkəton Az.R tərk kardedən Bismillahi rəhmani rəhim. Çe İtaliya "Makkaferri" nomədə qıley şirkət hestışe. Dınyo 100 qılə keşvəronədə fəaliyyət nişon dodə. Bı ruyonədə ey Az.R -ədə ıştə müəssisə ləğvi …
Polison tərəfo şəhrvandon kışte dəvom kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R polison bə şəhrvandon divon qəte, əvoni kue-kışte barədə Respublika KİV-on vey nıvıştəşone, xəbon pevolo kardəşone. Əmo hokuməti alimənsəbon, Prokuratora və …
Ğərəboği ətrofədə dıjdə müharibə ehtimal ziyod bedə Bismillahi rəhmani rəhim.  Diə məkəmon ki, aprelə manqi əvvəlonədə Gərəboği ətrofədə bino bə çanqədə de Rusiya hokuməti dəvəti atəşbast elan be, əmo ım …
Çərşənbə, 04 May 2016 11:29

Az.R hokuməti duəvojə siyasət

Az.R hokuməti duəvojə siyasət Bismillahi rəhmani rəhim. Hurmətinə əməson. İlham Əliyevi 2015 -minə sor "diy təsərrüfati sor" elan kardəşbe. Bo ım sahə inkişafi ro çanədə büdcə vəsait sərf be. Isət …