Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Hokuməti anti-behran tədbiron hiç qıley səmərə nıdoşe Bismıllahi rəhmani rəhim. Mənoti devalvasiyaku 1 sor nim dəvardə, əmo məmləkəti iğtisadiyyati hiç qıley sahədə tərəqqi müşahidə bedəni. Az.R Devlətə Kemruqə Komitə rəsmi …
Məmləkətədə ərzaği keyfiyyəti barədə ğanun ni. Bismillahi rəhmani rəhim.  Bokuədə "Həzo bərəkət -həlolə nemət" nomədə qıley şirkət heste. De kolbasa, sosiska emali məşğule. Yamanən reklaminə nüfuzış heste. "Jam.az" sayt nıvıştedə …
Az.R biznesmenon bə Türkiyə iğtisadiyyati sərmoyə nodən Bismillahirəhmani rəhim. Az.R Devlətə Statistika Komitə bəştə kanə xosyəti müvafiğ ijən əhali səy de dıvuə rəğəmon ğal karde məşğule. Ey elan kardəşe ki, …
Çərşənbə, 27 Aprel 2016 14:25

Əğılə bağçonədə rışvəxorəti

Əğılə bağçonədə rışvəxorəti Bismillahi rəhmani rəhim. Rəşvəxorəti bo har qıley cəmiyyəti yolə bəloe və har qıley devləti əsas vəzifonədə qıleyən de ım ictimai mərəzi mübarizə bardeye. Az.R -ədə rışvəxorəti anədə …
Bazar ertəsi, 25 Aprel 2016 13:09

Az. R -ədə təhsil bərbad vəziyyətədəey.

Az. R -ədə təhsil bərbad vəziyyətədəey. Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R müstəğil bə bəpeşt dəvardə 25 sornə müddətədə məmləkəti ictimai jimoni həmə sahonədə inkişaf xeyli bə peşo şə, behisob miğdarədə problemon …
Az.R Avstraliya səfarətədə beğanuniə hərəkət Bismillahi rəhmani rəhim. Çoko ki, Az.R devlətə vəzifədaron məmləkətədə daima de ğeyri - ğanuniə hərəkəton məşğulin,  ım mərəz həmən bə çəvon xaricədə koəkə həmkaronən sirayət …
Boku hokumət şiə fəalon repressiya dəvom kardedə Bismillahi rəhmani rəhim.  Aprelə manqi 19-ədə Lankon şəhəri polisi  ım tolışə şəhəri şiə fəalon rəhbəronədə 3 kəsşən dəstqir karde. Polison çe Lankoni şion …
Çərşənbə, 20 Aprel 2016 13:44

Az.R -də tibbi xidməti vəziyyət

Az.R -də tibbi xidməti vəziyyət Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R -də tibbi xidmət anədə bohoe ki, əhali əksər hissə bo mualicə ro pul peydo karde zındəni. Məsələn, çəşi cərrahiyyə əməliyyat 700 …
Çərşənbə axşamı, 19 Aprel 2016 13:55

Az.R Devlətə Statistika komitə dıvuə rəğəmon

Az.R Devlətə Statistika komitə dıvuə rəğəmon Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R DSK  məmləkəti iğtisadi vəziyyəti barədə bə əhali anədə dıvuə xəbon  votəşe ki, həni hiç kəsiku bey bovə mandəni. Bı rujonədə …
Bismillahi rəhmani rəhim. Dəvardə rujonədə prezident İ. Əliyevi Amerika Ticarət Palata nümayəndon ğəbul kardışe və dəvon molağatədə votışe ki, çey bardə iğtisadi islahaton əsas məğsəd korrupsiya və rışvəxorəti vəy seye. …
Bismillahi rəhmani rəhim. Aprelə manqi əvvəlinə rujonədə Az.R hərbi ğıvvon de Ğərəboği ləşkəri arədə canqi bino be dınyo ictimaiyyətış xeyli norohət karde. Jıqo qıley sual bə meydon ome ki, ım …
Bazar ertəsi, 14 Mart 2016 11:27

Lankonədə qıley xoşməraminə tədbir

Lankonədə qıley xoşməraminə tədbir Bismillahi rəhmani rəhim. Dəvardə əsri orəxonədə ki, Şura devlət vılo be, xalği əmrəməl vey bə qıvoninə vəziyyət eqıne. Bəvədə müxtəlif xeyriyyə təşkilaton çe Avropa məmləkəton əhaliki …
Az.R Mərkəzi Banki valyuta ehtiyaton xeyli bə kam bən. Bismillahi rəhmani rəhim. Nati ğıyməti erjon be Az.R iğtisadiyyati çe xarici məhsulonku bə şıkır be, həmən Dövlətə Statistika Komitə məmləkəti daxilədə …
Bazar ertəsi, 07 Mart 2016 13:24

"Tolışon sədo" rujnoma 2-minə numrə

"Tolışon sədo" rujnoma 2-minə numrə Bismillahi rəhmani rəhim. Əzizə radioəməson. Çəmə milləti  mətbu vasitə " Tolışon sədo " rujnomə fevralə manqi numrə bə əhandon edaştə bə. Bənə har qılon rujnomə …
Az.R - ədə milyoneron miğdar sorbəsor ziyod bedə Bİsmillahi rəhmani rəhim. Yolə Britaniya paytaxt Londonədə "Knight Frank" nomədə qıləy nüfuzinə beynəlxalğə təşkilat heste. Ey 2005 - minə soriku tosə 2015 …
Az.R 25 nəfər şəhrvand bə Ermənistani tərəf ovaşte cəhd kardəşone. Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R devlətə məmuron ıştənbəsəti, ğeyri-ğanuniə hərəkəton, bə əhali kardə zülm həni zıvononədə əzbəre. Çanədə bı barədə votə …
Hokuməti Lankonədə çe Əbəlfəzl Əbbas məscidi Hüseyniyyə icma ğədəğən kardışe Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R hokuməti bə Əhli -Beyt tərəfdaron təzyiğ və repressiya siyasət dəvom kardedə. Fevralə manqi orəxnə rujonədə Ədliyyə …
Az.R-ədə beçizə odəmon miğdar çanədey Bismillahi rəhmani rəhim. Azərbaycan Devlətə Statistika Komitə ıştə məlumatonədə həmişə votedə ki, məmləkətədə əhali rujbəruj həniən firəvan jidə, beçizə odəmon miğdar cəmi 5% təşkil kardedə. …
Şənbə, 27 Fevral 2016 11:03

Hərbi Komissariatonədə rışvəxorəti.

Hərbi Komissariatonədə rışvəxorəti Bismillahi rəhmani rəhim. Rışvəxorəti anədə zümandə mərəze və bə Az.R devlətə məmuron anədə sirayət kardəşe ki, əvon çand sorone, çe im noxəşiku rəxe zındənin. Devlətə orqanon həmə …
Cümə axşamı, 25 Fevral 2016 10:11

Nardaranədə polison ıştənbəsəti

Nardaranədə polison ıştənbəsəti Bismillahi rəhmani rəhim. Fevralə manqi 21 -ədə Nardarani Hüseyniyyə məscidədə Həzrəti Fatimə səlavatollaho əleyhə əzadarə məclis çe polisi tərəfo rınə kardəşone. Bı barədə bə "Xəbərman" sayti Nardaran …