Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Məmləkətədə bə taxıl istehsali dair saxtə rəğəmon səbəb çiçe Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R Di Təsərrüfati Vəziri müavin İlham Quliyevi bə AzərTAC-i müxbiri votəşe ki, ımsor məmləkətədə 2 milyon 820 həzo …
Azərbaycani İslamə Partiya sədr Mevsum Səmədovi ənəhardə aksiya oğətışe Bismillahi rəhmani rəhim, Sentyabri 15-ədə AİP sədr Mevsum Səmədovi ıştə ənəhardə aksiya oğətəşe. Çey vəkil Yalçın İmanovi bı barədə məlumat pevolo …
Cahanqir Hacıyevi məhkəmə çiçon bə oşko bekardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Azərbaycan Beynəlxalğ Banki sabiğ direktor Cahanqir Hacıyevi və dey bə i co həniən 7 kəsi ittiham proses Boku Qonə Cinayəton …
Ğərbi siyasətmədaron Az.R hokuməti antidemokratik hərəkətonku norozin Bismillahi rəhmani rəhim. Sentyabrə manqi 8-ədə “The Washington Post” rujnomə Az.R hokuməti daxili siyasəti ciddi tənğid kardə məğalə dərc kardəşe. Məğalə müəllifon Amerika …
Cümə axşamı, 15 Sentyabr 2016 08:24

"Milli Şura" mitinq dəvunişe

"Milli Şura" mitinq dəvunişe Bismillahi rəhmani rəhim. Sentyabri 11-ədə Boku şəhəri "Məhsul" stadionədə "Milli şura" fəalon mitinq dəvunişone. Təşkilatçion 15 həzo, Boku hokumət isə 2500 nəfəri iştiraki təsdığ kardəşone. " …
AİP sədr Mevsum Səmədovi vəkili çeyku ənəharde oqəte xahiş kardəşe. Bismillahi rəhmani rəhim Respublika ictimaiyyat Azərbaycan İslam Partiya sədr Mevsum Səmədovi avqusti 29-ku ənəharde elan karde zınedə və çey səhhətiku …
Çərşənbə axşamı, 13 Sentyabr 2016 10:17

Xarici şirkəton Az.R tərk kardedən

Xarici şirkəton Az.R tərk kardedən Bismillahi rəhmani rəhim. Həftəyi bə nav Prezident İlham Əliyevi Səlionədə Şirvon - Mığon ovə kəməri oj kardə mərasimış dəvunie. Deştə məmuron vindemonış karde. "BBC Azərbaycanca" …
Az.R -ədə ərzaği ğəyməti boho be səbəb çiçe Bismillahi rəhmani rəhim. Mənoti məzənnə rujbəruj eqınedə bə ji, dollar ros bedə. Imən bey səbəb bedə ki, Az.R daxili vıjorədə əsas monopolist …
İlham Əliyevi İmam Hüseyni aləmi novnie ğədəğən kardışe Bismillahi rəhmani rəhim. Prezident İlham Əliyev ıştə bə şiə dindaron əleyh bardə siyasəti həniən qıvonin kardedə. Əhli Beyt Xəbər Aqentiyət xəbə dodə …
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 08:28

Bokuədə 42-minə Ümumdınyo Şahmatə Olimpiada dəvardedə

Bokuədə 42-minə Ümumdınyo Şahmatə Olimpiada dəvardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Sentyabri 1-minə ruji Boku səhərədə Ümumdınyo şahmat olimpiada obemonə mərasim təşkil be. Çey maşkinə ruji hənəkon start peqətəşone. Im müsabiğatədə dınyo …
Devləti mühafizə kardə ğorığədə tarixi eksponat dızdiəşone Bismillahi rəhmani rəhim.    Abşeron rayonədə "Sutəband" nominə qıley tarixi ğorığ heste.  Təğribən 65 hektar ərazi əhatə kardedə. Əyo de Azərbaycan xalqi dini  …
Nardarani məhbuson məhkəmədə poison çiç votışone Bismillahi rəhmani rəhim. Boku Qonə Cinayəton məhkəmədə Taleh Bağırzadə və çey tərəfdaron məhkəmə dəvom kardedə. Im hadisədə iştirak kardə polison ifadə doəşone. İslam Ağabəyov, …
Cümə axşamı, 01 Sentyabr 2016 11:14

Natə şirkəti fəhlon ıştə məvacibi se zındənin

Natə şirkəti fəhlon ıştə məvacibi se zındənin Bismillahi rəhmani rəhim.    Bokuədə qıley «Oil and Gas ProServ» nomədə müəssisə heste. 40 nəfər əyo ko kardedə. Çəvonədə 20 kəs fəhləy. Avqusti …
Az.R hokuməti xarici təşkilatonku pul ğarz kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R hokuməti Ümumdünya Ticarət Təşkilatiku  diy təsərrüfati inkişaf karde ro 2 milyard dollar ğarz piəşe. "Azadlıq.info" sayt nıvıştedə ki,  ım …
Çərşənbə axşamı, 30 Avqust 2016 09:28

Yardımliədə "Nur" məçit ki dutəşbe

Yardımliədə "Nur" məçit ki dutəşbe Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R-ədə "Qulənqeyt" siyasi mərəşulə dəvom kardedə. Hokumət məmləkətədə nurçiəti pevolo beədə ıştə xidməton niyo karde ro, bə müxalifəti həmlə kardedə, çəvon fəalon …
Az.R Ombudsmani həmkaron bə məhbuson işqəncə fakton ijən təkzib kardışone Bismillahi rəhmani rəhim. Avqusti 12-minə ruji polisi NİDA hərəkati fəal Elqiz Ğəhrəmanış dəstqir kardə. Çey vəkil Fariz Namazlı votəşe ki, …
Az.R səhiyyə sistem bənə Əfğanıstani səhiyyə müğayisə bedə Bismillahi rəhmani rəhim. Avstriya “Der Standard” rujnomə Venesueladə səhiyyə sistemi vəziyyəti barədə qıley məğalə dərc kardəşe. Əyo nıvıştəşe ki, bı sahədə çe …
Şənbə, 27 Avqust 2016 10:57

Boku hokuməti "Qulənqeyt" tədbiron

Boku hokuməti "Qulənqeyt" tədbiron Bismillahi rəhmani rəhim. Türkiyədə hərbi peqorımonə cəhdi bə peştə bə Fətullah Quləni tərəfdaron hücumon bino bin. Ərdoğan çımədə istifadə kardedə ki, ıştə şəxsi hokmuranəti ğoym bıko,  …
Çərşənbə, 24 Avqust 2016 13:18

Rio-de-Janeyro Olimpiya hənəkon bə orəx rəse

Rio-de-Janeyro Olimpiya hənəkon bə orəx rəse Bismillahi rəhmani rəhim. 31-minə Tovstonə Olimpiya hənəkon ki, Rio-de-Janeyro şəhərədə dəvardedəbe, dınyo 206 qılə məmləkəti 10 həzo vərzeşkar 28  vərzeşə nevədə bə bəhs beşəbin, …
Şənbə, 20 Avqust 2016 12:35

Lankon şəhəri müasir vəziyyət

Lankon şəhəri müasir vəziyyət Bismillahi rəhmani rəhim. Sovet hokuməti vaxtonədə bə Lankoni "Cənubiə mürvari" votedəbin. Tolışə məntəğə bə Sovet İttifaği anədə di təsərrüfat məhsulon vığandedəbe ki, bey " Ümumittifaği buston" …