Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 18 Avqust 2016 08:30

Az.R olimpiya komanda problemon

Az.R olimpiya komanda problemon Bismillahi rəhmani rəhim. Pio Olimpiada hənəkon niməsə vey dəvardə. Az.R rəsmiyon bı Olimpiada hənəkonədə müvəffəğiyyət bə dast varde ro devləti büdğəku xeyli vəsait xarc kardəşone. 17 …
Hokumət devləti büdcə de kom roy pur kardedə Bismillahi rəhmani rəhim Az.R hokuməti bardə nağisə iğtisadi siyasəti nəticəy ki, bə devləti büdğə  verqiə mədaxil ponə sori nisbətədə 6,2 % bə …
De Nardarani hadisə əlağədar ğeyri -ğanuniə hərəkəton Bismillahi rəhmani rəhim. Ponə sori İlham Əliyevi MƏV ləğv kardışe, çey yolə mənsəbinə vəzifədaronış dəstqir karde. Məlum be ki, çe Az.R devləti ım …
Çərşənbə axşamı, 09 Avqust 2016 12:37

Prezidenton 3 tərəfinə vindemon

Prezidenton 3 tərəfinə vindemon Bismillahi rəhmani rəhim. Avqusti 8-minə ruji Boku şəhərədə İron,  Rusiya və Az.R prezndenton 3 tərəfinə vindemon dəvarde. Vindemoni orəxədə Prezidenton Həsən Ruhani, Vladimir Putin və İlham …
De Nardaran hadison əlağədar məhkəmə prosesi dəvom Bismillahi rəhmani rəhim. Avqusti 4-ədə Taleh Bağırzadə və çey həmməsləkon məhkəmə dəvom kardəşe. 5 nəfər məhbusi ifadəş doə. "Azadlıq radio" müxbiri əyo iştirak …
Bazar, 07 Avqust 2016 10:26

Dini fəalon məhkəmə dəvom kardışe

Dini fəalon məhkəmə dəvom kardışe Bismillahi rəhmani rəhim. Im həftə Boku şəhəri məhkəmonədə dini fəalon mühakimə dəvomış bıə. "Mısılmonon ibemonə hərəkati" sədr Taleh Bağırzadə və çey tərəfdaron məhkəmə diğğət mərkəzədə …
Az.R vərzeşkaron Rio-de-Janeyro Olimpiya hənəkonədə Bismillahi rəhmani rəhim. Avqustə manqi 5-ədə Braziliya Rio-de-Janeyro şəhərədə 31-nə tovstonə Olimpiya hənəkon bino bəben. Az.R vərzeşkaronən bı hənəkonədə iştirak bəkarden. Respublika hokumət bə ım …
Çərşənbə axşamı, 02 Avqust 2016 13:34

Qobustani məçit dəbastışone

Qobustani məçit dəbastışone Bismillahi rəhmani rəhim. İyulə manqi 30 -ədə hokuməti Ğobustanədə qıley məçitşən dəbaste. "İslamazəri" sayt xəbə dodə ki, im, sosial şəbəkonədə bə sələfion və İŞİD - i tərəfdaron …
Hokumət ıştə mürtəce siyasətiku dast peqətedəni Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R -ədə nuni ğıymət 25 % boho be. Çimi bə nav hokuməti elektriki ğıymət ros kardışe.  Əmo 3 sore ki, əv  …
Hokuməti Bokuədə "Ləzqi məçit" dəbastışe Bismillahi rəhmani rəhim. Boku hokumət ıştə bə dini əleyh bardə siyasəti dəvom kardedə. İyulə manqi 26-iku ey İçərişəhəri "Ləzqi məçit" dəbasıtşe. Im həmonə məçite ki, …
Konstitusiya Məhkəmə Prezidenti referendum təşəbbüsış təsdığ karde Bismillahi rəhmani rəhim. İyulə manqi 25-ədə Az.R Konstitusiya Məhkəmə ıştə i rujnə iclasədə çe prezident İlham Əliyevi təğdim kardə Referendum akt təsdığ kardışe. …
Çərşənbə, 27 iyul 2016 10:16

Dini fəalon məhkəmə dəvom kardıedə

Dini fəalon məhkəmə dəvom kardıedə Bismillahi rəhmani rəhim. Dəvardə rujonədə Boku Qonə Cinayəton məhkəmədə  Taleh Bağırzadə və çey həmməsləkon ki, de Nardarani hadison əlağədar dəstqir kardəşone, məhkəmə prosesi dəvomış bıə. …
Bazar, 24 iyul 2016 12:45

MTN -i qenerali Xıdoş bə yod varde

MTN -i qenerali Xıdoş bə yod varde Bismillahi rəhmani rəhim. Əqər ə şəxsi ğəlbədə bə Xıdo bovə bıbo, bə Xıdo məhəbbətış bıbo, ıştə jimonədə çey noə ğanunon hiç vaxt danıbərışte. …
Çe "Nardarani hadisə" məhbuson məhkəmə bino be Bismillahi rəhmani rəhim. Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə de "Nardarani hadisə" əlağədar proses bino bıə. Bı koədə de Hacı Taleh Bağırzadə bə i co …
İlham Əliyev antidemokratik konstitusion islahat hozo kardedə Bismillahi rənmani rəhim.   Məvuji İlham Əliyevi məmləkətədə siyasi həmən iğtisadi vəziyyəti xeyli qıvonin beku xəbə hestışe. Əv ım behraninə vəziyyətiku beşe yeqanə …
Boku zindononədə bə dini məhbuson işqəncə dəvom kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Diə məkəmon ki, Az.R rəsmiyon bə məhbuson işqəncə doe fakton  daima təkzib kardedən, ım cürə cinayət əməlon hələən dəvom …
Boku hokumət 3 sore ki minimum məvacibi indeksasiya kardedəni Bismillahi rəhmani rəhim.    Prezident İlham Əliyevi dəvardə həftədə Naziron Kabineti iclas dəvunişe. Əyo ım sornə 6 manqi iğtisadi  yekuni barədə …
"Tolışon sədo" rujnomə tojə numrə çe çapo beşə Bismillahi rəhmani rəhim. Xeyli vaxtbe ki, "Tolışon sədo" rujnomə beşedənıbe. Im ko bə mışğıl eqıniəbe. Çımiən səbəbon veyin. Ən yolə səbəb Az.R  …
Çərşənbə, 13 iyul 2016 11:37

Boku hokumət beviza rejimiku boçi tarsedə

Boku hokumət beviza rejimiku boçi tarsedə Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R Mədəniyyət və Turizmi vəzir Əbülfəz Ğəraqevi bı rujonədə bə turizmi inkişafi həsr bıə konfransədə votışe ki, çəmə devlət bə beviza …
Səhiyyə Vəzarəti bə Milli Onkoloqiya Mərkəzi adres votə tənğidon təkzib kardışe Bismillahi rəhmani rəhim. Xarçanq qıley noxəşie ki, çey mualicə vey müşkülə koe. Az.R -ədə ğanun heste ki, ım cür …