Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Film
28 sinə Avstraliyəvıjə varzışkor 182 metr bılndə vırəku topış bə tori dılədə eğande və ıştə nomış bə ginesi kitob dənoşe
Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2016 12:04

Bə Nəcəfı-Əşrəfi tərəf piyodə ro şıey kompaniyə

Bə Nəcəfı-Əşrəfi tərəf piyodə ro şıey kompaniyə
28 sinə Avstraliyəvıjə varzışkor 182 metr bılndə vırəku topış bə tori dılədə eğande və ıştə nomış bə Ginnesi kitob dənoşe
Şənbə, 26 Noyabr 2016 10:10

Ovi miyono piyano xosə sədo

Ovi miyono piyano xosə sədo
Ərbəinə şəvi tolışə ruhani hac ağa Ğulinejad həzrət imom Huseyn(ə) barədə tolışi sıxan kardə
Ərbəine Huseyni(ə) matəmə şəvədə tolışə bıvə cənab Suleymanpurı tolışə mərsiyon
Ərbəine Huseyni(ə) matəmə şəvədə tolışə ruhani hac ağa Ğulinejad Tuləru tolışə di İmom Cəfər Sadığ(ə) məçitdə tolışi sıxan kardə
Ərbəine Huseyni(ə) matəmə şəvədə Tuləru tolışon tolışə mərsiyon
Ərbəine Huseyni(ə) matəmə şəvədə ironi Tuləru tolışə diədə həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) məçitdə tolışə mərsiyə
Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2016 13:06

Suriyədə Amerkə iyən İsrayli silohon

Suriyədə Amerkə iyən İsrayli silohon
İrağıjə xıyzoni ıştə 2 sor bənav Mosuliku vitə fərzəndışon pəydu karde
İraği milli ləşkəri 1metrəku de DAEŞ-i canq kardey
Səudiyyə hərbi təyyorəon Yəməni bombardımon kardey xoto yarəjə bıə kəson
Suriyə osmononədə tojə Urusə pərəndə
Ərəbıstoni məktəbonədə şogirdon de yande ğoymə dave karde
İraği ləşkəri vindeyro qıləy Mosulıjə moə və kinə şoyvonəti
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2016 09:53

Rusiyədə qullə ğandə robot soxtə bıə

Rusiyədə qullə ğandə robot soxtə bıə
Bazar ertəsi, 24 Oktyabr 2016 13:23

De DAEŞ-i coninə bombəon mıborizə bardey

De Daeş-i coninə bombəon mıborizə bardey
Silindrikə moğnə, əfsonəku tosə həyğəti
Qıləy akulə bə qıləy ğəvvosi həmlə kardey
Page 1 of 48