Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
xəbon
İron İslam Respublika rabitə və texnoloqiya vəziri votışe: İron və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson iradə mıxtəlif baxşonədə əcumlədə ixtisadiyə baxşonədə həmkarətion inkişaf doey.
İroni məhkəmə təşkilati rəisi votışe:dınyo mıxtəlif vıronədə ımrujə ğətliamon ki həzrət İsa Məsih(ə) rolə ıştəni hisob vardə kəson tərəfiku təşkil bedə ım ilahiyə peyğəmbəri təlimonədə heç qıləy bərobərətiş zi.
Bazar ertəsi, 26 Dekabr 2016 14:31

Frans futbol:heyrət vardə ironıjon.

Frans futboljurnali məlumatış doə ki,İroni milli fitbol komandə 2016-ə sori məğlub bıəni.
İron İslam Respublika karateiston Azərbaycan Respublika kiyokoşin karate ozodə musabığədə 2 qılə ğızıl(tele) 5 qılə nığə və 6 qılə bırınçışon bə dast varde.
Yəmənı Ənsarullah hərəkat Səna ostani şərğ hissə qıləy baxşi bə Səudiyyə Ərəbıstoni muzdoron dast eqıne barədə nəşr bə xəbonış rəd karde.
Imruj işğal bə fələstinı ğərb hissə Heyfa natə mərkəzədə qıləy tanker tıpeədə ım mərkəz otəş qıni.
Azərbaycan Respublika president aparati mərkəzi ictimayi siyasiyə hissə mudir ım məmləkətdə bə ozod sıxan karde iyən mediyaon ozodə fəaliyyət işarəş karde.
Bazar, 25 Dekabr 2016 14:22

Bə Yaponiya ironi nati ixracat rost bə

Bə Yaponiya ironi nati ixracat oktiyabrə manqədə ha ruj bə 220 həzo barel rəsə.
Sərdar Azmun,Klopi oxonə hıryə penc nəfərə siyohi miyono ğərolış qətə.
Nuyə sori dəme nezi Avropə kişvəron terroristə tıpemononku bıə tars
Page 1 of 829