Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
İron İslam Respublika karateiston Azərbaycan Respublika kiyokoşin karate ozodə musabığədə 2 qılə ğızıl(tele) 5 qılə nığə və 6 qılə bırınçışon bə dast varde.
Azərbaycan Respublika president aparati mərkəzi ictimayi siyasiyə hissə mudir ım məmləkətdə bə ozod sıxan karde iyən mediyaon ozodə fəaliyyət işarəş karde.
Nəxcivan- Məşhədı musaferiyə ğətar və bərəks dekabri 29 nə rujiku bə ro dəbəqıne.
Azərbaycan Respublika devləti diniyə koon komitə rəisi ım məmləkəti miyonə məktəbədə islamiyə fikron dərs doe barədə işarəş karde.
Zindonədə bə Azərbaycan Respublika mıslmonon ittifaği hərəkati rəis Tale Bağırzadə ıştə iyən Nardaranı hadisədə dəstqir bə kəson məhkəmə koon vədə etiraz kardeyu vəşiyəti aksiyaş təşkil kardə.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon hozzı mandeku de Qurcistan və Turkiyə mıştərəkə 3 tərəfə hərbiyə manevri bərpo kardeyu xəbəş do.
Azərbaycan Respublika devlət Xıdo rəsul(s) milad sorqardımon iyən vəhdət haftə mərasimi bərpo kardeyu de islam partiya tələb muxalifətış karde .
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir Ermənistanı be pilutə təyyarə bə zəmin eğande xəbə çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon tərəfiku rəd karde vədə elanış karde Ermənistan de na səhihə bəhonəon ıştə hərbiyə ğıvvə …
Azərbaycan Respublika islam partiya uzvon bə Boku sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri etiraz kardeyu im respublika xarici koon vəzorətxonə vədə cəm bedən.
Azərbaycan Respublika ruhaniyon itifaği de qıləy bəyonoti elanış karde omə rujonədə bə Boku sionist rejimi 1 minnə vəzir Benyamin Netaniyaho səfər heç qılə holədə bə Azərbaycan Respublika foydə əsosi ni.
Azərbaycan Respublika Ostoro məktəbonədə hicabiku istifadə karde tojədən ğədəğən beədə bə tələbəon iyən hicab bıqətə muəllimon xəbərdarəti doə bəy ki 2 şanbə rujnəku de hicab bə məktəb çəvon vəy bəqəten.
Bokuədə bə ironi səfir və Azərbaycan Respublika mudafiyə sənaye vəzir 2 qılə məmləkəti miyonədə mudafiyə iyən hərbiyə həmkarətion ve kardeku istiğbalışon karde.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə bə Ğərəbaği təmas xəti otəş basti əməl kardeyu Avropa əmniyyət və həmkariyə təşkilati nəzorət kardeku xəbəş do.
İroni Qolestan ostani ostandari rəisətiədə qıləy heyət Boku şəhrədə de Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson təşkil doə vindımonədə 2 tərəfə ticari iyən ditəsərrufati əlağon ve karde barədə muzakirəşon dəvoni.
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 11:04

De Azərbaycan Respublika Kiperi əlağon inkişaf.

Kiperı xarici koon vəzir de Azərbaycan Respublika əlağon inkişaf doeyu ıştə məmləkəti bərnamonku xəbəş do.
Azərbaycan Respublika ruşinə fikon iyən dindaronku qıləy qrup çı məmləkəti islam partiya rəhbər Muhsen Səmədovi bə kars ovıştiniye vədə etirazışon karde.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə zinə Ğərəbaği məntəğədə Ermənistanı tərəfiku otəşbasti ləğv kardeku xəbəş do.
Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon ım məmləkətdə qıləy şəxsi kışteku xəbəş do ki ğəsdış hest bı terroristiyə əməliyat təşkil bıkə.
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe: Suriyə ərazi təmamiyət iyən siyasiyə vəhdət bəpe təmin bıbo.
Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon Qəncə şəhrədə vəhhabion 10 qılə uzvi dəstqir kardeku xəbəşon do.
Page 1 of 113