Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 10:55

İroni Qolestan ostan və Azərbaycan Respublika həmkarətion inkişaf doe barədə muzakirə be.

İroni Qolestan ostan və Azərbaycan Respublika həmkarətion inkişaf doe barədə muzakirə be.
İroni Qolestan ostani ostandari rəisətiədə qıləy heyət Boku şəhrədə de Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson təşkil doə vindımonədə 2 tərəfə ticari iyən ditəsərrufati əlağon ve karde barədə muzakirəşon dəvoni.

İroni Qolestan ostani ostandar Həsən Sadeğlo de Azərbaycan Respublika ixtisad vəziri muavin Sahil Babayev təşkil doə vindımonədə  vəsiləon ovıştıne iyən ixracat 2 tərəfi ehtiyac bə vəsiləon ovıştıne həmçinin ironi Qolestan ostanədə Azərbaycan Respublika səemayə noe barədə iyən bərəks təvafuğnaməşon imza karde.

ım heyət həmçinin de Azərbaycan Respublika di təsərrufati vəziri muavin 2 tərəfi di təsərrufati ehtiyacon təmin karde həxədə həm muzakirəşon dəvoni.

Azərbaycan Respublika di təsərrufati vəziri muavin İlham Ğuliyev bə 2 qılə məmləkəıti əlağon işarə kardeədə votışe: ım vindımonədə ticari iyən di təsərrufati həmkarətion inkişaf doe barədə mısbətə  təvafuğon bə dast omən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə