Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Çərşənbə, 21 Sentyabr 2016 13:58

Hikmət Haciyev:Ermənistan Minsk qrupi təhğir kardə

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Ğərəbaği işğaliyə əraziədə ermənistanı təlimiyə manevron bərpo kardeş qıləy təziğinə hərəkətış zınə. Bə APA xəbon əsosi  Hikmət Haciyev zinə qıləy bəyonotdə Ağdam şəhrədə  Ermənistanı …
Azərbaycan Respublikaədə bə ironi səfir Muhsen Pakain votışe:hal hazırədə Tehron və Boku əlağon həmmə zəmanon muğayisədə çokə şərayetəndəy. Bə İrna xəbon əsosi bokuədə bə ironi səfir qıləy xəbəriyə iclosədə və …
Qilan ostan və Azərbaycan Respublika həmkarətion inkişaf doe roon barədə muzakirə be. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi de Boku Binə ticariyə mərkəziku məsul şəxson ironi Qilan ostani 25 nəfərə heyəti …
Azərbaycan Respublikaədə bə devləti zid milli şura etirazinə mitinqi bəpeştə Turan aqenti jurnalist dəstqir be. Bə Turan aqenti xəbon əsosi Fəriğ Ğəhrəmanov Azərbaycan Respublika əmniyyətiyə ğıvvon tərəfiku dəstqir bə.
Azərbaycan Respublika konstitusiya əvəz kardeyu cəmaəti bə sədo doe məcburr karde məhkum kardeyu 2 minnə siyasiyə etirazinə hərəkət Boku şəhrədə bərpo be. Siyasiyə fəalon əcumlədə xalğ cəhbə partiya rəis Əli …
Azərbaycan Respublikaədə islam partiya rəis bəştə vəşiyəti aksiya oxoş do. Bə Fakt xəbər sayti elanon əsosi Muhsen Səmədovi vəkil Yalçin İmanov elanış karde Azərbaycan Respublika islam partiya rəis zinə sıb …
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə Ğərəbaği təmas xətədə bə otəş basti nəzorət kardeyu Avrupa əmniyyət və həmkarəti təşkilati nəzorətiku xəbəş do. Bə Trend xəbon əsosi bə Ğərəbaği Alxanli di na xətton …
Azərbaycan Respublika milli şura fəalon təşkil doə etirazinə mitinqədə ki sentiyabri 11 minnə ruji  təşkil be etiraz kardə kəson islam partiya həbsədə bə rəhbər Muhsen Səmədov iyən çı keşvəri mıslmonon …
Ğərəbaği ozodəti hərəkati rəisi ım  məntəğə munağişə vədə Ermənistanı siyasətonku tənğidış karde. Ruvşən Əhmədli  de Səhər kanali mısohibə votışe:  ermənistani millət devləti rəsmi şəxson siyasətonku no rozi hestin.
Azərbaycan Respublika xalğ cəhbə partiya cıvonon komitə rəis ım məmləkətdə islam partiya məhbusə rəhbər doktor Muhsen Səmədovi bə kars ovoştıneşon məhkum karde. Doktor Səmədov Azərbaycan Respublikaədə konstitusiya əvəz kardeyu cəmaəti …
Şənbə, 10 Sentyabr 2016 16:19

Azərbaycan Respublikaədə valiyuta kam bə

Azərbaycan Respublikaədə valiyota vojorədə kam bəbe. Azərbaycan Respublika bankon ısət 200 dollarisə ve dollari bə manat əvəz kardə nin.
Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhri ətrofədə Nardaran ğəsəbə  hadisə barədə bə sənədon ğeyre həğiğiyə şohidon məhkəmədə şəhodətışon do. Bə islam azəri sayti elanon əsosi pəynə Azərbaycan Respublika mıslmonon İ bemonə …
Azərbaycan Respublika səhiyyə vəzorətxonə Yaponiya dəmon soxtə fabrikə həmkarətiədə ım məmləkətdə qıləy dəmon soxtə mərkəzi oj kardeku xəbəş doə. Bə APA aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika səhiyyə vəzorətxonə zinə elanış …
Bə İRNA xəbon əsosi bokuədə bə ironi səfiri vindımonədə de Azərbaycan Respublika mədəniyyət və turizm vəziri mədəni iyən turizm baxşonədə İron və Azərbaycan Respublika həmkarətion inkişaf doeyu muzakirəşon dəvoni. Muhsen …
Azərbaycan Respublika məşhurə jurnalist çı məmləkəti bəzi mediyaon əməlonku Boku-Tehron əlağon xərob kardeyu tənğidış karde. Mirzə Ağa Məmedov de Səhər beynəlxalğə kanali azəriyə baxşi təşkil doə votımonədə elanış karde: ım …
Ğərəbaği conbozon və maifon ictimaiyyəti itifaği rəis ozodə insononku dəvətış karde Azərbaycan Respublika islam partiya məhbusə rəhbəri mənəvi iyən insoniyə erjon diğğət mərkəzədə ğəror bıdən. Norəstə İbrahimova de Səhər  beynəlxalğə …
Azərbaycan Respublika mediyaon islam partiya məhbusə rəhbəri ovoştıneku bə kars xəbə dodən. Bə Toran aqentəti xəbon əsosi Yalçin İmanov Muhsen Səmədovi vəkin ım xəbə təsdiğ kardeədə elanış karde Səmədov bə …
Şənbə, 03 Sentyabr 2016 21:54

Hoci Səmədoviku Eldəniz Ğiliyevi tərif

Azərbaycan Respublika ruşinə fikon cəmaəti rəis Azərbaycan Respublikaədə islam partiya rəhbəri etirazış məmləkəti konstitusiya əvəz kardey cəmaəti bə sədo doe məcbur kardeyu vədə bə tərif Loyiğış zınə. Eldəniz Ğuliyev votışe: …
De İlham Əliyevi əmri əsos de coqlə məmləkəton məxsusən de İron İslam Respublika şe ome kardeyu sərhəddonədə veyə emtiyazon iyən şərayeton nəzərdə qətə bə. Bə Azərbaycan Respublika rəsmiyə xəbəron əsosi …
İroni islamiyə şura məclisi nomayəndon İron və Azərbaycan Respublika miyonədə işığ-ovə ıstansiya soxte iyən bəvonku bəhrə bardeyu muvafiğət layihəşon imza karde. Im təvafuğ Marazad iyən Ordobad ıstansiyaon soxte və bəvonku …