Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Azərbaycan Respublika məclisi nakonə nomayəndonku 2 nəfər iyən Azərbaycan Respublika diniyə təşkilati koon devlətiyə komitə rəis de Fətullah Qulən həmkarəti kardeyu dəstqir bə dəstqir kardə odəmon siyahiədə ğərorışon qətə. Elşad …
Ğəfğazı mıslmonon idarə rəis ğəfğazı məntəğə məmləkəton inkişaf nıkarde dəlilonku qıleni Ğərəbaği munağişəş elan karde. Bə APA aqentəti xəbon əsosi Alla Şukur Paşazadə pəynə bə Çeçen muxtar respublika təşkil doə …
Azərbaycan Respublika ixtisadiyə bohran bois bəy ım məmləkətdə valiyota kam bıbo. Bə Modern sayti elanon əsosi Azərbaycan Respublika bankon mudiron cəmiyə iclosədə valiyota kam be məsələ dollari həvate vəy qəte …
Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə Boku elan kardə xəbəş Nəxcivanı osmonədə çı məmləkəti qıləy be pilotə təyyarə bə zəmin eğandeş be əsosış zınə. Bə İRNA xəbon əsosi Ermənistani mudafiyə vəzorətxonə elanış karde …
Ğəfğaz məntəğədə Baki rujnamə sər redəktori votışe:məntəğə muhimmə məmləkəton əcumlədə İron Rusiyə və Turkiyə Ğəfğazı məntəğə barədə mıştərəkə hədəfon və siyasəton domoədən. Aydin Ğolizadə de səhər kanali azəriyə hissə təşkil …
Boku devlət Azərbaycan Respublika xalğ cəhbə coqlə fəalə uzvış dəstqir kardə. Boku devlət İslail Rəsulovi həm dəstqirış kardə.
Cümə axşamı, 25 Avqust 2016 15:04

Bə Tale Bağırzadə Leyla Yunisi nıvıştə məktub

Azərbaycan Respublika siyasiyə muhaceronku qıleni bə ım məmləkəti mıslmonon ibemoni hərəkati rəisi nıvıştə məktubədə ım respublikaədə islamçiyə zindoniyon bevəcə vəziyyətiku ıştə niqəranətiş elan karde. Bə Musavat sayti elanon əsosi Leyla …
Azərbaycan Respublika siyasiyə eksperti votışe: İron cənubi ğəfğazı məmləkəton deşmen ni. Oktay Ataxan de Səhər TV azəriyə kanali mısohibə bə ironi zid bəzi mediyaon deşmenə hərəkətonku işarəş karde və ıştə …
Çərşənbə axşamı, 23 Avqust 2016 10:40

Azəriyə hocion ədəd kam bəy

Azərbaycan Respublikaədə ğəfğazı mıslmonon idar həc mərasimi dəvoneyu çı məmləkəti zairon ədədi kam beku xəbəş doə. Azərbaycan Respublika ğəfğaz mıslmonon idarə tərəfiku bə nəşr bə məlumaton əsosi hər çənd çı …
Azərbaycan Respublika vıjnımoni mərkəziyə kamisiya rəis ım məmləkətdə kanistosiya əvəz kardeyu cəmaəti tərəfiku sədo doe mərasimi na şərayeton hozzı kardeku xəbəş do. Mikail Rəhimovi votışe: cəmaəti sədo doe mərasim sentiyabri …
Azərbaycan Respublika vıjnımoni mərkəziyə komitə rəis ım məmləkətdə kanistusiya əvəz kardeyu bə şəhrvandon sədo doe mərasimi nez be mınosibətiku əmniyyətiyə tədbiron rost kardeku xəbəş do. Bə Trend aqenti xəbon əsosi …
Azərbaycan Respublika mediyaon  de Fətullah Qolən əlağədə bə kəson 4 qılə uzvi dəstqir kardeku xəbəşon doə. Bə rəsə xəbon əsosi ım 4 nəfər telefoni fəaliyətonədə bə şirkəti mudironku hestin.  
Azərbaycan Respublika məhkəmə ım məmləkətdə hizmət hərəkati rəhbər Fətullah Qulənı tərəfdaron barədə cinayət təhğiğaton obeku xəbəş do. Azərbaycan Respublika məhkəmə sıxanəvot Eldar Sultanov elanış karde ki ım plan məmləkətdə Fətullah …
Azərbaycan Respublika 2 qılə bank həm mali ciddiyə problemon xoto bankrot bin. Bə APA aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mərkəziyə banki rəsmi şəxson zinə ğəfğaz İnkişaf və Atrabənk bankon  bankrot …
Azərbaycan Respublika Şirvan şəhri milli parkədə tıpımoni nəticədə otəş qəte hasdisə bino bedə. Bə APA aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika ekoloqiya vəzorətxonə zinə elanış karde Şirvan şəhri milli parkədə tıpımon …
Minsk qrupi amerkəvıjə rəis de Azərbaycan Respublika və Ermənistanı xarici koon vəziron çı qrupi motəmadiyə əlağonku xəbəş do. Bə APA  aqentəti  xəbon əsosi Cimz Varlik zinə de jurnaliston təşkil doə …
Həmzəman samenul hucəc həzrət imom Rıza(ə) səadətinə milad ruji sorqardımonədə qıləy əzəmətinə şoə mərasim Boku şəhrədə bərpo be. Imamət və vilayət osmoni 8-ə novraniyyət həzrət imom Rıza(ə) aşığon bokuədə bə …
İmamət və vilayət osmoni əbədiyə həşi Samenul-hucəc həzrət imom Rıza(ə) bə dınyo omə mubarəkə əyyami mınosibətiku Azərbaycan Respublika çanqılə şəhri məçiton hərəme rəzəvi xadimon huzurədə pokə hərəmi ətrı buş qəte. …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri muavin məntəğə tarixədə Azərbaycan Respublika İron və Rusiyə prezidenton 3 tərəfə vindımonış qıləy tojə fəslış zınə. Xələf Xələfov ım sıxanonış Almaniya parlamentdə cənubi ğəfğazı koon …
Ğırğizıstanədə bə ironi nakonə səfiri votışe:ironi mudafiyə sənaye inkişaf de Azərbaycan Respublika hərbiyə həmkarətion  inkişaf doeyu iyən ğəfğaz məntəğə əmniyyəti  təmin kardeyu çokə fursəte. Əli Nəcəfi Xoşrodi de Moc nomo …