Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Çərşənbə, 10 Avqust 2016 15:31

Məşhəd-Boku aviyareysi iminə pəremon be.

Imruj Avqusti 10-ədə çı Bokuku bə Məşhəd iminə kərə aviyareys oj be və de ın pəremoni İron İslom Respublikə Bokuyədə bıə səfir Mohsen Pakayin,jurnaliston və çandə qılə  Əhli-Beyt(ə)-i mədhədə handə …
Rusiyə 1 minnə vəziri muavin tojə təyyarəon həvateku bə Azərbaycan Respublika xəbəş do. Bə Musavat sayti elanon əsosi Dmitri Roqozin  MS-21 modelədə 10 qılə təyyarə həvateku bə Azərbaycan Respublika xəbəş …
Rusiyə 1minnə vəziri muavin Azərbaycan Respublikaədə təyyarə iyən vertəliyoti soxteyu mərkəzon bino kardeku xəbəş do. Dimitri Ruqzin zinə elanış karde Rusiyə bənə silah ixracat əkə məmləkət təyyarə iyən vertəliyoti soxte …
Azərbaycan Respublika ruhaniyon və alimon de İron İslam Respublika prezidenti vindımonışon dəvoni. İron İslam Respublika prezident zinə əsr Boku şəhrədə bə ruhaniyon və alimonədə vindımonış dəvoni və votışe:kərimə ğıron və …
Azərbaycan Respublika ixtisad vəzir İron və Azərbaycan Respublika əlağon inkişafiku işarəş karde və votışe:Boku və Tehronı əlağon 2 qılə məmləkəton iradəndə iyən təşkil bə muzakironədə həmmə baxşonədə bə inkişafi tərəfe. …
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə Ğərəbaği na cəhbədə erməniyə hərbiyə ğıvvon daveədə çı məmləkəti qıləy əskəri yarəjə beku xəbəş do. Bə Trend aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə cumə ruji …
Azərbaycan Respublika məntəğəiyə məhkəmə Nardaran hadisədə bəzi dəstqir bə islamçionro hıkmış doə. Bə İslam azəri sayti elanon əsosi Boku şəhri Sabunçi məntəğə məhkəmə pəynə bə Nardaranı di məçiti polis ğıvvon …
Cümə axşamı, 04 Avqust 2016 14:49

Bə Ğərəbaği təmas xətton nəzorət bəbe

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə bə Ğərəbaği təmas xət iyən otəş basti diğğət doeyu Avropa əmniyyət və həmkarəti nəzorət kardə kəson nəzorətiku xəbəş do.  
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Serj Sarkisiyan və İlham Əliyevi vindımon karde ğəroliku ıştə be xəbətiş elan karde. Bə Trend aqentəti xəbon əsosi Hikmət Haciyev  bə Trent aqentəti jurnalisti …
İron İslam Respublika  və Azərbaycan Respublika rabitə və texnoloqiya baxşədə ıştə həmkarətion inkişaf bədon. Im ğərol iron və Azərbaycan Respublika rabitə iyən texnoloqiya vəziron miyonədə bə nəticə rəsə.
5.6 rixter zəlzələ Azərbaycan Respublika cənub ğərb İmişli şəhrış lorzıni. Im zəlzələ ımruj sıb zəmini 25 kilometr nığıliədə təşkil bə. Ziyanon iyən tələfatiku bəzi xəbəron rəsəy.
Azərbaycan Respublika mediyaon turkiyədə bə Sokar şirkəti şubədə bə Hizmət hərəkati vabəstə bə uzvon beğandeyu əməliyati təşkil karde imkoniku xəbəş doə. Azadlığ rujnamə qıləy məlumatdə turkiyədə bə Sokar şirkəti şubədə …
Azərbaycan Respublika ixtisadiyə ekspert nati ğeyməti kam be nəticədə ım məmləkəti ixtisadiyə vəziyyətdə mənfiyə təsiron barədə xəbərdarətiş do. Voğar Bayramli işarəş kardə Azərbaycan Respublika ixtisad venə bə nati ixracat vabəstəy  …
Azərbaycan Respublika məmləkətdə bə fəalə islamçi Elşən mustəfayevi vəkili votışe çəy muvəkkil Boku devləti tərəfiku bə çəy zid jə bıhtonon rəd kardedə. Im islamçiyə zindoni həyat həmro votedə ki  Azərbaycan …
Azərbaycan Respublika islam partiya siyasiyə muavin həc mərasimi bərpo kardeyu ironıjə hocion vədə mane təşkil kardeyu Səudi Ərəbestan rejimi hərəkətış ğeyre mənteğiş zınə. Akif Heydərli dəvardə sori həc mərasimədə bə …
Azərbaycan Respublikaədə diniyə koon devlətiyə komitə ımsornə sori na 6 manqədə radikalə fikron həxədə 40 qılə kitobi nəşr karde vədə maneş təşkil kardə. Bə Boku Xəbər rujnamə elanon əsosi Azərbaycan …
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir bə Boku zid canq kardeyu İrəvani doə bə xəbərdarətion nəticədə bə Ğərəbaği na cəhbə məntəğon səfərış kardə. Və çı məmləkəti hərbiyə mərkəzon iyən əskəronədə nezico vindımonış …
Azərbaycan Respublika musavat partiya konstitusiya məhkəmə hıkmiku ğanoni əvəz kardeyu tənğidış karde. Bə Toran aqenti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika musavat partiya mətbuatiyə baxş zinə ım hıkmiku tənğidış karde. Musavat partiya …
Azərbaycan Respublikaədə bə islamçiyə şəxsiyyəti həbs karde zəman ve bə. Bə islam azəri sayti zinə xəbon əsosi Zulfiğar Mikailzadə nezə odəmon elanışon kardə ki çəy həbsi devrə 4 manq həm …
İctimaiyyət iyən siyasiyə baxşonədə Azərbaycan Respublika prezident aparati rəis ım məmləkətdə ozodə bəyonış demokratiya muhimmə dəlilış zınə. Əli Həsənov cumə ruji Azərbaycan Respublika məmləkətdə mətbuati ruji mərasimədə votışe:ım məmləkət jurnaliston …