Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Azərbaycan Respublika parlamenti rəisi muavin Turkiyə tərəfiku Boku şəhrədə hərbiyə mərkəzi suxteş qıləy pesoxtə bə xəbəş zınə. Bə APA xəbon əsosi Ziyafət Əsqərov zinə votışe:Boku şəhri hərbiyə ayreportı neziədə Turkiyə …
Azərbaycan Respublika devlətiyə neft şirkət de Romoniya Trans Qaz şirkəti həmkariyə sənədonış imza karde. Bə Trend aqenti xəbon əsosi  Azərbaycan Respublika devlətiyə neft şirkəti rəis Ronəğ Əbdullayev de Romoniya Trans …
Tirkiyə tojə hadison xoto Azərbaycan Respublika Zəman nomo bə rujnamə və çəy rəsmiyə sayt tətil be. Bə rəsə xəbon əsosi Azərbaycan Respublika Zəman rujnamə turkiyədə bə nəticə nırəsə pequrdımoniku mudafiyə …
Azərbaycan Respublika Boku şəhri cinayət məhkəmə bə Nardaran hadisə 18 qılə məhkum bə şəxson sənədon diğğətışon do. Bə islam azəri sayti elanon əsosi Tale Bağırzadə vəkil Fariz Nəmazli zinə 18 …
Azərbaycan Respublika telerədyo milliyə şura ANS TV kanali ğət karde həxədə bəyonotış do. Im bəyonotdə oməy bə ım kanal doə sifarişon kənoədə ıştə bərnamonədə terarizmi təbliğ kardə be  və hozzı …
Bazar, 17 iyul 2016 15:10

Azr.Respublikədə benzin boho bəbe.

bə "Politik.az" sayti məlumati əsos Azr.Respublikədə benzini ğeymət tosə 20 fayizi boho bəbe.çandə faxt çımi bənav çı elektrik enerji ğeymət həm 17 fayiz boho bəbe.
Bə Azərbaycan Respublika şiəyon zid veyə təziğon muşahidə karde kənoədə Boku devləti bəzi rəsmi şəxson de dindaron hukuməti həmroəti kardeko xəbə dodən. Mədəni iyən diniyə koonədə Azərbaycan Respublika prezidenti aliyə …
Rusiyə xarici koon vəzorətxonə sıxan əvot de Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson çı məmləkəti xariciyə koon vəziri muzakiron kırtə məsəlon oşko  nıbe  dəlilış bəyon karde. Bə APA aqenti xəbon əsosi Mariya …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ermənistaniku piyəşe ım məmləkəti işğal bə ərazion ozod bıkə. Bə APA xəbon əsosi İlmar Muhəmmədyarev ımruj Turkiyə Xarici vəziri vondımonədə votışe:Ğərəbağədə erməniyon huzuri dəvom bə …
İroni ğərbi azərbaycan ostani ticariyə nomayəndon iclos Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhrədə bərpo be. Im iclosədə ki zinə Azərbaycan Respublika ixracat iyən sərmayə noe inkişaf mərkəzədə bərpo be ironi ğərbi …
Imruj Boku Səbayil rayonu Məhkəmədə Nardarani Siprişon Şura rəyis Natiq Kərivomi kə dustağəti mıddət de hakim Aytən Əliyeva fərmoni ijən se manq dıroz kardey be.
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Elmar Muhəmmədyarev votışe: Azərbaycan Respublika İron və Rusiyə prezidenton Boku şəhrədə qıləy 3 tərəfə vindımon şimal-cənub nəğliyat plani bə nəticə rusneyu dəbəvonen. Bə İRNA xəbon …
Azərbaycan Respublika prezident çı məmləkəti hərbiyə ğıvvə zumand kardeku xəbəş do. Bə trend aqenti xəbon əsosi İlham Əliyev  Ermənistanı tərəfiku Azərbaycan Respublika ərazi işğal karde və Ğərəbaği munağişə dəvomiku işarəş …
Ermənistani məclisi nomayəndonku qıleni votışe:Ğərəbaği muxtar Respublika mərkəz Xankəndiədə Azərbaycan Respublika konsol mərkəzi okarde royku bəzne ıştə boydəği bərpo karde. Edvard Şarmazanov  votəşe:Azərbaycan Respublika fəğət Ğərəbaği bə rəsmiyyət zıneədə və …
Azərbaycan Respublika Lankon şəhrədə bə cəmaətə imomonku qıleni və məşhurə tolışə ruhani şeyx Səid Əbdullayev de tolışi rədyo votımonədə elanış karde Azərbaycan Respublika tolışə məntəğonədə bə şiəyonky 90 faiz ayətullah …
Azərbaycan Respublika prezident və Almaniya xarici koon vəzir  Nato uzv bə məmləkəton yolon iclosi kənoədə ki Polşə paytəxtədə bərpo be vindımonışon dəvoni. Bə APA xəbon əsosi İlham Əliyev və Frank …
Azərbaycan Respublika məmləkətdə həbs də bə islamçiyə şəxsi ailə çı məmləkətiku xaric be xoto İ bə milləton təşkilatiku koməkış tələb kardə. Bə Azərbaycan Respublika Nor nomo bə sayti elanon əsosi …
Həmzəman xəyli islamiyə məmləkətonədə əcumlədə İron İslam Respublika Azərbaycan Respublikaədə  bə mıslmonon ve əzəmətin rujə idi nımojışon bərpo karde.  Azəriyə dindaron 1 manq ibodət və bandəti karde şık kardeşon bəco …
Bə FaktXəbər sayti nəğli əsos ıiyuli 12-ədə Boku Şəhər Qonə cinoyəton məhkəmədə 2014-soriku həbsədə bıə ilahiyyatçi Elşən Mustafaoğli məhkəmə dəvordıne bəbe.ım sıxanon çəy vəkil Əfqan Məmmədovi votəşe.
Azərbaycan Respublikaədə Ğəfğazı mıslmonon idarə rujə id iyən nımoji zəmanış elan karde. Bə trend aqenti elanon əsosi Azərbaycan Respublikaədə Ğəfğazi mıslmonon idarə elanış kardə iyoli 6-ə sıb saat 9-ə rujə …