Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Azərbaycan Respublika mediyaon Heydər Əliyevi ayreportdə əmniyyətiyə tədbiron ve kardeku xəbəşon doə. Im məsələ qıləy xəbə bəpeştə təşkil bəy ki qoya ım ayreportdə qıləy bomba noə bəy.
Azərbaycan İron və Rusiyə rəsmi şəxson Ostoro-Rəşt osınə ro soxte barədə muzakirəşon dəvoni. Bə fakt xəbər sayti elanon əsosi Azərbaycan Respublika İron və Azərbaycan Respublika osınə ro rəsmi şəxson Boku …
Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhrədə Ğudsı beynəlxalğə ruji mitinq əmniyyətiyə ğıvvon dəxalət kardeədə bərpo nıbı. Bə telerədyo aqentəti elanon əsosi Boku şəhrədə bə sionist rejimi səfarəti tərə şə roon  polis …
Turkiyə İstanbul şəhri ayreportdə terroristiyə  hucumon bəpeştə  əmniyyətiyə tədbiron Azərbaycan Respublika ayreportonədə ve bəy. Boku əmniyyətiyə tədbiron  Heydər Əliyevi beynəlxalğə ayreportədə ve bə.
Azərbaycan Respublika cəmaət mubarəkə rujə manqi 23-ə şəvi mərasimışon ım məmləkəti məçiton huseyniyəonədə ve əzəmətin bərpoşon karde. Bə rəsə xəbon əsosi ım məmləkəti dandaron Boku Nardaran Qəncə Lankon Sumğait Ostoro …
Azərbaycan Respublika mədəniyyət və turizm vəzorətxonə ıştə tojə məlumatonədə  bə Azərbaycan Respublika ironıjə turiston sərəfi ve beku xəbəş doə. Bə ım xəbə əsosi bə Azərbaycan Respublika ironıjə turiston səfər dəvardə …
Ermənistani prezident de muzakirə karde roy Ğərəbaği munağişə həl karde barədə işarəş karde. Serj Sarkisiyan zinə votışe: Ğərəbaği munağişə həl karde ro  ne fəğət Ermənistan və  Azərbaycan Respublika bəlkə bəpe  …
Azərbaycan Respublika prezident elanış karde Boku tojə silahon iyən hərbiyə imkanon hıre fikədəy. Bə telerədyo aqentəti elanon əsosi İlham Əliyev elanış kardə hərbiyə ğıvvə zumand karde de tojə sistemon həmmişə  …
Rusiyə Vita-A iyən R-Farm nomo bə şirkəton ğəsdışon heste  Azərbaycan Respyblikaədə dəmon soxteyu 70 milyon avro sərmayə bınən. Bə riport xəbon əsosi  bə na ğərardadon əsos  Rusiyə şirkəton Həyat Farm …
Azərbaycan Respublika xarici koon  vəzorətxonə sıxanəvoti votışe:İrəvan Sank-petırzburqədə Azərbaycan Respublika Ermənistan və Rusiyə tojə muzakironku bə kəno əməl kardə. Bə SBS TV kanali elanon əsosi Hikmət haciyev Ermənistani xarici koon …
Azərbaycan Respublika islam partiya Bəhreyn rejimi tərəfiku çı məmləkəti yolə ruhani çeyx İsa Ğasımı şəhrvandəti həxi ləğv kardeş ale xəlifə hakimiyyəti zılminə mahiyyəti oşko beş zınə. Telerədyo aqentəti bə islamın …
Əmniyyətiyə koonədə İroni daxili koon vəziri muavin votışe:İron və Azərbaycan Respublika həmkarətion əmniyyəti baxşədə qıləy bəpeə səthədəy. Huseyn Zulfəğari de APA aqenti musahibə votışe:İron və Azərbaycan Respublika mıştərəkə sərhəddəndə heç …
Azərbaycan Respublika siyasiyə ekspert Ğərəbaği munağişə həl kardeyu Ermənistan Azərbaycan Respublika və Rusiyə prezidenton 3 tərəfə iclosi bərpo kardeş be əsərış zınə.Roşən Norozoğlu Boku şəhrədə de səhər kanali jurnalisti təşkil …
Ğərəbaği məntəğədə problemon dəvomədə Ermənistani hərbiyə ğıvvə bə Azərbaycan respublika  ğıvvon tərəf hucum kardən. Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə zinə elanış karde ki Ermənistani hərbiyə ğıvvon dəvardə şəvi 20 kərə Ğərəbaği …
Azərbaycan Respublika ANS  TV bə ikərə çı məmləkəti bə kəno noə bə milliyə əmniyyət vəzir Eldar Muhəmmədovi mardeku xəbəş do. Eldar Muhəmmədov dəvardə sori ostiyabrə manqi 17-ə  Azərbaycan Respublika prezident …
Azadlığ rujnamə nıvıştışe bə rəsmiyə məlumaton əsosi dəvardə 5-6 sori Azərbaycan Respublika xariciyə ğarzon rust bən.  Bə həminə xəbon əsosi ım məmləkəti xariciyə ğarzon desbə miladi2016-ə aprelə manqi bə 7 …
Avrupa şura parlamenti ittifaği nomayəndon de Azərbaycan Respublika prezident vindımonışon dəvoni. Bə Toran aqenti elanon əsosi Sezar Flurin  iyən Estefan Şin Nak zinə de  Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev Ğərəbaği …
Azərbaycan Respublika xalğ cəhbə partiya rəis ım məmləkəti devləti rəhbəronış bə do vote məhkumış karde. Bə azadlığ rujnamə nıvıştəyon əsosi Əli Kərilmi ıştə şəxsi feysbok səhifədə puli beynəlxalğə sındoğiku 4 …
Azərbaycan Respublika diniyə elmon alimi vəkil Boku devlətiku bə Avropa insonə həxon məhkəmə şikayətış kardə. Bə İslam azəri sayti elanon əsosi Cəvad Cəvadov hoci Abqul Suleymanovi vəkil de jurnaliston təşkil …
Azərbaycan Respublika islam partiya siyasiyə koon mudir votışe: Suriyə və İrağ məmləkətonədə bə İŞİD terroristiyə qrupi əlavə bə azəriyə vəhabiyyon oqardeədə Azərbaycan Respublikaədə tınd iyən radikalə hərəkəton ve be ehtemal. …