Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Azərbaycan Respublika prezident aparati rəis Minsk qrupi zəifə fəaliyyətonku tənğidış karde.
Azərbaycan Respublikaədə bə diniyə təşkilaton koonədə devlətiyə komitə rəisi votışe:ım məmləkətədə de radikalə qrupon ciddiyə mubarizəon təşkil bəbe.
İroni mərkəz Semnan ostanədə 2 qılə musaferiyə ğıtaron bə iyandı qiniye hadisə xoto bə ironi devlət və millət Azərbaycan Respublika prezidenti səbəsəlomətə peyğom.
Boku şəhrədə osınə ro kəsbı ko iyən Kaspi məntəğə strateji  fəaliyyəton həxədə beynəlxalğə iclos de İron İslam Respublika nımoyəndon iştirak karde bərpo be.
Azərbaycan Respublika parlamentədə bə diniyə koon komitə rəis Boku devləti laik be kənoədə ım məmləkətdə bə din və devləti vəhdət işarəş karde.
Fransə Total şirkət de Sokar Kaspi deyoədə Abşronı ğaziyə meydoni inkişaf doeyu təvafuğnaməşon imza karde.
De İron İslam Respublika tojə vəziri Azərbaycan Respublika mudafiyə vəziri vindımonədə hərbiyə baxşədə bə 2 tərəfə həmkarətion inkişaf doe işarəş karde.
Fransə Total şirkət de Sokar Kaspi deyoədə Abşronı qaziyə meydoni inkişaf doeyu təvafuğnaməşon imza karde.
Bə terarizmi zid Azərbaycan Respublika və Rusiyə ğıvvon 2 qılə məmləkəti sərhədonədə mıştərəkə əməliyatışon bino kardə.
De Azərbaycan Respublika mətbuat şura uzvon Azərbaycan Respublikaədə bə ironi səfiri iclosədə İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika mediya həmkarətion barədə muzakirə dəvarde.
Avropa iyən avrasiya koonədə Amerkə xarici vəziri muavin ımsornə sori aprelə manqədə Ğərəbaği məntəğədə Azəebaycan Respublika və Ermənistanı hərbiyə ğıvvon dave ve be məntəğə no oromə vəziyyətiku iborət zındəy.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir qıləy hərbiyə heyəti sədrədə bə Ğərəbaği canqiyə məntəğə səfərış karde.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə qıləy xəbə elan kardeədə çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon tərəfo Ermənistanı qıləy hərbiyə be pilotə təyyarə bə zəmin eğandeku xəbəş do.
Çərşənbə axşamı, 15 Noyabr 2016 08:49

İron və Nəxçivan Muxtar Respublika həmkarətion inkişaf

Azərbaycan Respublikaədə bə İron İslam Respublika səfir həmkarətion inkişaf doeyu de Nəxçivan Muxtar Respublika aliyə məclisi rəis muzakirəş dəvoni.
Ərbəine Huseyni(ə) mərasimədə iştirak kardeyu Azərbaycan Respublika Ostoro sərhədə muraciət kardə kəson ve be xoto cəmaəti izdiham təşkil bə.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə de 60 həzo hərbiyə ğıvvə iyən 50 qılə hərbiyə təyyarə yolə hərbiyə manevri bino beku xəbəş do.
Azərbaycan Respublika ixtisad vəziri elanış karde desbə ısət Turkiyə 10 milyardo 100 milyon dollar ım məmləkətdə sərmayəş noə.
Azərbaycan Respublika və Rusiyə Samur qumrokədə 250 qılə kamazi vəy qətə bəy
"Nardarani ko" hodisədə zindoni bə İslamçionku qıləyni votışe: işkəncə şiddəti xoto məcbur bim du bıvotım. bə Turan xəbəriyə mərkəzi raporti əsos,"Nardarani ko" hodisədə məhkum bə kəsonku votışe: Boku şəhri ətrofədə …
Azərbaycan Respublikaədə bə Amerkə səfir Azərbaycan Respublika və Ermənistanı miyonədə bə munağişə həl karde işarəş karde.