Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Azərbaycan Respublika prezident de Rusiyə ım məmləkəti hamkarətiku ıştə rızayətış elan karde. İlham Əliyev zinə Rusiyə milliyə ruji mınosibətiku bu Rusiyə prezident qıləy məktubış nıvışte və işarəş karde ki Azərbaycan …
Azərbaycan Respublikaədə bə nıvıştəkəs iyən jurnalist osmani imperiya devranədə erməniyon tum bıriye bə rəsmiyyət zıneş Almaniya parlamenti tərəfiku bə Azərbaycan Respublika faydon zid zınəşe. Mehrban Vəzir ım ğətnamə bə imza …
İron Azərbaycan Respublika və Rusiyə nəğliyat rəsmi şəxson  osınə ro həmkarətionru bə beynəlxalğə təşkilati 44 minnə iclosədə ki Boku şəhrədə təşkil be şimal cənub ro bə nəticə rusneyu ıştə hozzı …
Bokuədə bə ironi səfarəti ticariyə məsləhətçi elanış karde ha sor 3500 ton xımo de 8 milyon dollar foydə ironiku bə Azərbaycan Respublika ixracat bedə. Muhəmməd İbrahim Nəğizadə votışe:ironi bə Azərbaycan …
Azəriyə jurnalist məntəğə mıslmonə məmləkəton vədə İ bə milləton təşkilati siyasətonku tənğidış karde. Mirza Ağa Muhəmmədov zinə de Səhər beynəlxalğə kanali azəriyə baxşi musahibədə  məntəğə mıslmonə məmləkəton əcumlədə Yəmən məmləkəti …
Çərşənbə axşamı, 07 June 2016 16:00

Bə Əli İnsanovi ələyh ijən cinoyəti ko oj bıə.

Bə "Gününsəsi" sayti məlumati əsos vəkil Namizəd Səfərəov ıştə feysbuki səyfədə nıvıştəşe ki,məvju hukumət ijən bo Əli İnsanovi ko bırniye piyedəşe.quya əv bə hakimiyyəti nımoyəndə ələyh zu tətbığ kardəşe.bə Az …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə bə Ğərəbaği məntəğə coqlə məmləkəti şəhrvandon səfər karde barədə xəbərdarətış do. Bə APA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Hikmət Haciyev zinə elanış …
Turkiyə Bolğarıstan Azərbaycan Respublika və Qorcıstan məmləkəton hərbiyə ğıvvon mıştərəkə manevr bərpoşon karde.  Bə APA xəbon əsosi Turkiyə hərbiyə ğıvvon elanış kardə ki ım manevr 6 rujə Turkiyə zəminə məxsosə …
Azərbaycan Respublika məmləkətdə bə ironi səfir omidvar mande Ğərəbaği munağişə  məntəğə məmləkəton ərazi təmamiyyəti çərçivədə iyən bə beynəlxalğə ğanonon əsosi həmçinin de sulhinə roon həl bıbon. Muhsen Pak Ain mərhum …
bə "İslamın səsi" sayti xəbə əsos İslamçiyə məhbus  Royal Əsgərov ımruj bə ozodəti vadoə bıə.çəy aylə uzvon iyən duston bəçəy və beşən.əv 2013-ə sori aprelə manqədə de bə Boku Şəhər …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə Almaniya parlamenti tərəfiku erməniyon tu bıriye(qenosid) məsələ bə rəsmiyyət zıneş deşmenə hərəkə və insufiku bə kənoş zınə. Bə İRNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika  xarici koon …
İroni yolə şair Sədi Şirazi dınyo nomo bə elmiyə iclos Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhrədə təşkil be. Bə İRNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublikaədə bə ironi səfir Muhsen Pak Ain bokuədə …
Çərşənbə, 01 June 2016 14:33

Yalçın Qəhrəmanoğlu həbs be.

Bə Hurriyət.org xəbə aqentəti məlumatış doə ki,Ukraynədə azərbaycanıvıjon diasporə nımoyəndə,Milli Şurə uzv Yalçın Qəhrəmanoğlu Boku ayreportədə həbs kardə bıə.Qəhrəmanoğlu qıləy siyosi xadim be və boştə moə dəfnədə iştirok kardey xoto …
Azərbaycan Respublika və Ermənistani xarici koon vəziron vindımon karde ləğv be. Bə tert.am  sayti xəbəron əsosi Ermənistani xarici koon vəziri sıxanəvot Tiqran Balayan ımruj elanış karde Elmar Muhəmmədyarev və Edvard …
Bokuədə bə İroni səfir  bə Azərbaycan Respublika sərmayə noə kəson ixtisadi emtiyazonku xəbəş do. Bə telerədyu aqentəti xəbon əsosi Muhsen Pak Ain  Azərbaycan Respublika məmləkətdə İroni ixtisadiyə siyasəton okardeəndə elanış …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Azərbaycan Respublika və Nato mıştərəkə iclosədə iştirak kardeyu bə Brussel səfərış kardə. Bə APA xəbon əsosi Elmar Muhəmmədyarev zinə bə Brussel səfərış kardə vəde Nato …
Azərbaycan Respublika Boku şəhri məntəğəiyə məhkəmə qıləy  şiə ruhanış bə həbs məhkumış karde. Bə Fakt xəbər internetiyə mərkəzi elanon əsosi Boku şəhri Sabunçi məntəğə məhkəmə Boku şəhri Nardaran di Bibi …
Boku şəhri qonə cinayəton məhkəmə İŞİD terroristiyə qrupi 2qllə azəriyə uzvış bə dırozə həbs məhkumış karde. Azərbaycan Respublikaku bə bəzi xəbəriyə mərkəzon  elanon əsosi bokuədə qonə cinayəton məhkəmə Elşən İsmailovi …
Azərbaycan Respublika Ədalət partiya rəis İroni İslamiyə şura məclisi 10 minnə devrə fəaliyyəti təşkil be mınosibəti bə İroni millət və devlət təbrikış vote. İlyas İsmaiov de Səhər beynəlxalğə kanakli mısohibə …
Tehronədə bə Azərbaycan Respublika  tojə səfiri votışe: Azərbaycan Respublikaədə bəzi tojə imkanon iyən şərayeton 2qılə məmləkəti şəhrvandon ruhət səfər kardeyu  musaferiyə xıdmət mərkəzonədə elektırikiyə viza hozzı karde zərurətış çan bərubər …