Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Nardaranı sənədi barədə qıləy islamçionku votışe: ciddiyə işkəncəon jiyo məcbur mandim həğiğətiku bə kəno şəhodət bıdəm.
Dınyo 20 qılə məmləkəti hərbiyə nomayəndəon Azərbaycan Respublika hərbiyə mərkəziku vindımonışon karde.
Azərbaycan Respublika mediyaon Ğərəbaği işğaliyə ərazionədə Ermənistanı hərbiyə ğıvvon manevriku xəbə dodə.
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə Ermənistanı tərəfiku Ğərəbaği nomi bə Artsax əvəz karde ğəroli vədə etirazış karde. Bə Modern sayti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Hikmət Haciyev …
Azərbaycan Respublika islam partiya rəhbəri muavin İlham Əliyev çı məmləkəti parlamentədə yəhudion kam bə cəmaəti numayəndə sıxanonku Azərbaycan Respublikaədə şiəyon fəaliyyəton vəy qəte barədə tənğidış karde. İlham Əliyevi votışe: Abramov …
Bə Ərbəine Huseyni(ə) mərasimi nez beədə Bibi Rəhimə ziyarətqah qaz Boku devləti tərəfiku ğət bə. Bə islam azəri sayti elanon əsosi  bə islamçion məxsosən bə şiəyon zid Boku devləti təziğon …
İslamə fobiya siyasəton dəvomədə boku devlət məmləkətdə məzhəbiyə kitobok qırdə kardə. Bə Toran aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika dini devlətiyə komitə məmoron zinə qıləy yolə əməliyatdə dukunon anboonədə bə diniyə …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri votışe:ermənıstanı mənfiyə siyasəton Ğərəbaği sulh muzakironədə bə problem bois bə. Bə APA aqentəti xəbon əsosi Elmar Muhəmmədyarov Ğahirə şəhrədə de misri xarici koon vəziri təşkil …
Beynəlxalğə səthədə xamə nati ğiyməti kam be xoto dəvardə sori cur bə curə şərayeton iyən problemon bino be bəpeştə ısət Azərbaycan Respublika ıştə məmləkəti ixtisadi təmin kardeyu 60 dollarə nati …
Azərbaycan Respublika bə ğeyre hərbion hucum karde barədə bə Ermənistan xəbərdarətiş do. Bə APA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə ımruj qıləy bəyonotdə elanış karde Ermənistanı milahlinə ğıvvon dəvardə 3 …
Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon ım məmləkətdə qıləy terroristiyə qrupi çanqılə uzvi kışte iyən dəstqir kardeku xəbəş doə. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon elanışon kardə …
Azərbaycan Respublika milli məclis İron Rusiyə və Azərbaycan Respublika prezidenton 3 tərəfə bəyonoti imza kardə. Bə İRNA xəbon əsosi avqostə manqi İlham Əliyev Həsən Ruhani və Vladimir Putinı 3 tərəfə …
Azərbaycan Respublikaədə bə İron İslam Respublika mədəniyə mərkəzədə islamı dinədə bə jenon muhimmə rol iyən yoliyəti və ehtron işarə be.  Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublikaədə bə ironi mədəniyə …
Azərbaycan Respublika diniyə təşkilaton koonədə bə devlətiyə komitə və çı məmləkəti polis ğıvvon Boku şəhrədə çandə qılə diniyə tokınon kontrol kardən. Bə APA aqenti nəğli əsosi diniyə təşkilaton koonədə bə …
Əfğanistanədə bə Azərbaycan Respublika hərbionku qıləy qrupi məmuriyət bə oxo rəsə və bəştə məmləkət oqardən. Bə APA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə ımruj elanış karde çı məmləkəti hərbionku qıləy …
İroni şərği Azərbaycan ostaniku qıləy 30 nəfərə ticariyə heyət zinə bə Azərbaycan Respublika səfərışon kardə. Im heyət əvvəl Nəxcivan muxtar respublikaku vindımonışon kardə. Im heyət həmçinin Boku şəhrədə bə ironi …
Azərbaycan Respublika islamçion həzrət Nuh(ə)ku çı məmləkəti qıləy rəssami tərəfiku beədəbə rəsmi kəşe xoto etirazışon karde. Bə islam azəri sayti elanon əsosi Azərbaycan Respublika islamçion zinə bə Kirpi satirik jurnali  …
Suriyədə bə İŞİD terroristiyə qrupi çeçenıjə fərmondə Ruslan Kasayev votışe: hələki ıştə həmmə zu və ğıvvəmon noə ta Şam və iraği xilufəti bino bıkəmon və navədə nezə rujonədə Ğəfğazı islamiyə …
Bazar ertəsi, 24 Oktyabr 2016 13:37

De Minsk qrupi İlham Əliyevi muzakirə

Azərbaycan Respublika prezident Avropa əmniyyət və həmkarəti Minsk qrupi rəisonədə vindımon və votımonış dəvoni. Bə APA xəbon əsosi İlham Əliyev zinə Boku şəhrədə de Minsk qrupi amerkəvıj urus və fransəvıjə …
Minsk qrupi amerkəvıjə rəis bə Ğərəbaği işğaliyə ərazi Azərbaycan Respublika nəzurət karde zərurətiku işarəş karde. Bə APA xəbon əsosi Minsk qrupi amerkəvıjə rəis Cimz Varlik həmçini  elanış kardə Ğərəbaği munağişə …