Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Facebook səhifədə qıləy azəriyə cıvoni mesaj Azərbaycan Respublika devlət iyən polis ğıvvonku Huseyniyə əzadarəti mərasimon vədə təziğon təşkil kardeyu təşəkkur kardəm şinki cıvonon ımsor sosyal şəbəkəonədə ve çok de imom …
Azərbaycan Respublika prezident aparati strateqiya mərkəzi uzv Araz Ğurbanov votışe:ımsor xəyli azəriyə cıvononku de ironıjon və Pakistani şiəyon metodi əzadarətişon karde əqər ğəflət bıbo də çəvon metodi həm rəftur bəkan. …
Ağcabədi dindaronku 10 nəfər çı şəhri məçitiku əzuni pevılo karde xoto dəstqir bən . 3 nəfər bə məhkəmə vığandə bən və əmande be şərt ozod bən.
Azərbaycan Respublika şimaliyə məntəğonədə bə sınniyə məntəğə sakinon İŞİD terroristiyə qrupi 2 qılə Çeçeniyə yolə fərmondəon Ruslan Basayev iyən Şamil Ağayevi bəzi vəhhabiyyə qrupon vindımonədə muşahidəşon kardə və dərhal bə …
Kontəkt .Az sayt siyasiyə məhbuson oxonə ədədış nəşr karde. Bə ım məlumaton əsosi hal hazırədə Azərbaycan Respublikaədə 166 qılə siyasiyə zindoni heste ki çı ədədiku 42 nəfər islam partiya və …
Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev Ğərəbaği munağişə həl kardeyu de Ermənistanı prezident vindımon dəvoniyeru ıştə hozzı mandeku xəbəş do. Minsk qrupi amerkəvıjə rəis Cimz Varlik qıləy xəbəriyə konfransədə votışe:Azərbaycan Respublika …
İron və Azərbaycan Respublika ticariyə palatta Boku şəhrədə obı. Boku şəhriku bə ironi telerədyo aqentəti xəbon əsosi ım mərkəz İron və Azərbaycan Respublika mıştərəkə ticariyə şura həmkarətiədə iyən çı şura …
Azərbaycan Respublika dindaron və alimon huzurədə islam Sulh və dustiyəti nomo bə iclos Boku şəhrədə təşkil bı. Im iclos islam dini sulh və dustiyəti bə dınyo rusne hədəfi Boku şəhrədə …
Boku Xoca Həsən nomo mikrorayon sakinon qazi ğət be vədə ıştə etirazi nışon doeyu bə ım mikrorayonı mərkəz şə roonışon baste. Bə islam azəri sayti elanon əsosi çı mikrorayonı əhali …
Azərbaycan Respublika islam partiya Tasua və Aşura Huseyni(ə) əzadariyə mərasimədə ım məmləkətdə cəmaəti əzəmətinə huzuriku təşəkkurış karde. Vote lozime ki Tasua və Aşura əzadariyə mərasimon Boku devləti təziğonədə həmro bı.
İroni Ardəvil ostani ostandar qıləy 19 nəfərə heyəti sədrədə bə Azərbaycan Respublika paytəxt Boku səfərış kardə. Məcid Xodabəxş ım səfərədə  de Azərbaycan Respublika taciron vindımon bəkay və çı məmləkəti bəzi …
Azərbaycan Respublika əmniyyətiyə polis ğıvvon Ğazax şəhrədə Saheb Zəman(ə) nomo bə məçiti qınbəzi xərob kardən. Polis ğıvvon ım məçitə bə vəsiləon həm musadiyə kardən.
Azərbaycan Respublika prezident Boku şəhrədə de Pakistanı 1 minnə vəziri təşkil doə mıştərəkə mətbuatiyə konfransədə elanış karde hərbiyə ğıvvon təlim doeyu mıştərəkə həmkarətionru 2 qılə məmləkət ıştə nəzərdə bə planon …
Azərbaycan Respublika əmniyyətiyə ğıvvon Boku şəhrədə bə qıləy məzhəbiyə tukın hucum kardən.  Boku polis ğıvvon zinə bə Qunəşli məntəğə qıləy məzhəbiyə tukın hucum kardeədə  çı tukını vəsiləon bardedən. diniyə kitubon …
Azərbaycan Respublika diniyə koon devlətiyə komitə rəis Aşuraye Huseyni(ə) ruji Azərbaycan Respublikaədə bəzi dindaron dəstqir be həxədə nəşr bə xəbonış rəd karde. Mubariz Ğurbanli elanış karde Aşura rujədə Nardaran iyən …
Bə Musavat sayti elanon əsosi Boku ətrofədə bə məçiton daxil beyu bə jurnaliston daxil be icazə dodə nin.
Bə Musavat sayti elanon əsosi Boku ətrofədə bə məçiton daxil beyu bə jurnaliston daxil be icazə dodə nin.
Çərşənbə, 12 Oktyabr 2016 21:52

Bə Nardaran şe ome kardeyu mane təşkil bə

Bə musavat sayti elanon əsos bə Nardarani ğəsəbə şe ome kardeyo çəeçivə nəzədə qəte və bə ım di ğeyre bomiyə zaeron daxil be mane bedən.
Çərşənbə, 12 Oktyabr 2016 21:52

Bə Nardaran şe ome kardeyu mane təşkil bə

Bə musavat sayti elanon əsos bə Nardarani ğəsəbə şe ome kardeyo çəeçivə nəzədə qəte və bə ım di ğeyre bomiyə zaeron daxil be mane bedən.
Azərbaycan Respublika şiəyon Aşuraye Huseyni(ə) şəvədə çı məmləkəti məçitonədə həzrət Əba Əbdellah Huseyn(ə) şəhodəti mınosibətiku əzadarətişon karde. Həzrət imom Huseyn(ə) aşiğon ım mərasimədə nohəşon hande və sinəşon jə və ijən …