Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
Çərşənbə axşamı, 11 Oktyabr 2016 13:13

Nardaran hadisədə islamçion məhkəmə dəvomış heste.

Nardaran hadisədə islamçion məhkəmə dəvomış heste. Ramil Əli Əkbərov Boku şəhri Sabunçi məntəğədə bə polis ğıvvonku qıleni  məhkəmədə şəhodətış do.  Nardaranı sənədon hakim Əli Osət Əbbasov  bə islamçion zid heç …
Bazar ertəsi, 10 Oktyabr 2016 15:25

Nardaranı ğəsəbədə Boku hukuməti tojə tiyatr

Həmzəman Məhərrəmə manqi əzadariyə manqədə Azərbaycan Respublika məmləkəti daxiliyə koonədə bə vəzorətxonə Nardaranı ğəsəbədə silah iyən tıpımon maddon qırdə kardeyu məxsusə əməliyati bino beku xəbəş do. Eksperton Nardaran ğəsəbədə silah …
Azərbaycan Respublika Ğərəbaği munağişə həl kardeyu Amerkə nomo qıləy maneədə dim bə dime. Azərbaycan Respublika prezident votəşe:Amerkə xarici koon vəzir bəpe Ğərəbaği bandə məntəğə munağişə həl nıbe barədə ıştə jə …
Azərbaycan Respublika məmləkəti təyyaron devlətiyə idarə Tehron-Boku iyən Boku-Tehron xəttiyu bə İron İslam Respublika Mahan Air musaferiyə şirkəti təyyaron pəre icazəş doə.
Azərbaycan Respublika Qəncə şəhrədə qıləy şiə fəalonku dəstqir bedə. Bə islamin səsi elanon əsosi qıləy fəalə şiə Tahir Əbbasov ıştə ko kardə vırədə polis ğıvvon tərəfiku dəstqir bedə.
Bokuədə bə ironi tojə səfir Cəvad Cəhanqirzadə ıştə ostıvarnaməş bə Azərbaycan Respublika prezidenti təğdimış karde. Bə İRNA xəbon əsosi İlham Əliyev zinə Bokuədə ironi tojə səfiri vindımonədə həmmə baxşonədə bə …
Çərşənbə, 05 Oktyabr 2016 19:28

Amerkə xarici koon sıxaniku Boku tənğid

Azərbaycan Respublika prezidenti məsləhətçi Amerkə xarici koon vəzir Con Kerri votə sıxanoku tənğidış karde əv elanış karde be ki Ğərəbaği munağışə həl kardeyu Boku və İrəvan hozzı nin. Bə telerədyo …
İroni məmləkəti daxili koon vəzir Əbdulrıza Rəhmani Fəzli ımruj bə Azərbaycan Respublika ıştə 2 rujə səfəri oxoydə bə tehron oqardeku bə nav de telerədyo aqentəti votımonədə elanış karde de azəriyə …
İron İslam Respublika məmləkəti daxiliyə koon vəzir bə Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhr daxil be. Əbdulrıza Rəhmani Fəzli ımruj bə Boku daxil be və Azərbaycan Respublika daxiliyə koon vəzir Ramil …
Azərbaycan Respublika məclis Trans Anatoli qaziyə plani icraş təsdiğ karde. Bə Turkiyə TRT  TV internetiyə mərkəzi elanon əsosi Azərbaycan Respublika devlət və Turkiyə devlət həminə məsələ barədə təvafuğışon karde ki  …
Azərbaycan Respublikaədə vılxonə ya tuməcurədə di təsərrufati məhsulon perosne inkişafədə ım baxşədə Azərbaycan Respublika fəaliyyət məntəğə vojoronədə ve bə. Bə ğeyre neftiyə ixtisadi diğğət doe xoto vılxonə iyən tuməcurədə di …
Azərbaycan Respublika devlətiyə nat şirkət Turkiyə enerji baxşədə çı keşvəri 20 milyard dollariyə sərmayə noeku xəbəş do. Ankaraku bə Anatoli xəbon əsosi Ronəğ Əbdullayev ımruj de Turkiyə enerji iyən təbiiyə …
Azərbaycan Respublika vıjnımoni mərkəziyə komitə rəis Azərbaycan Respublikaədə konstitusiya əvəz kardeyu təşkil bə referendumədə har qılə ğeyre ğanuniyə hərəkətış rəd karde. Bə Riport sayti elanon əsosi Məzahir Pənahov  elanış kardə …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri muavin bə beynəlxalğə ğanonon etina nıkarde xoto ermənistanış məhkum karde. Bə APA xəbon əsosi Xələf Xələfov Boku şəhrədə Azərbaycan Respublika və Avstraliya məclison miyonədə bə …
Azərbaycan Respublika musavat partiya məmləkətdə konstitusiya əvəz kardeyu  təşkil bə referendumədə məmləkəti mıxtəlif vıronku hozzı kardə vidio iyən şikilonədə azəriyə şəhrvandon iştirak nıkardeku xəbəş do. Musavat pariya elanış kardə ım …
Azərbaycan Respublika vıjnımoni mərkəziyə kamisiya ım məmləkətdə referendumi təşkil beku xəbəş do. Referendum sıb saat 8 ku bino bə və desbə saat 19 dəvomış heste. 5 milyono 93 həzo 289 …
Azərbaycan Respublika daxiliyə koon vəzorətxonə ım məmləkəti konstitusiya əvəz kardeyu referendomi əmniyyəti təmin kardeyu əmniyyətiyə tədbiron rost kardeku xəbəş do. Referendon sentiyabri 26 nə ruji təşkil bəbe. Azərbaycan Respublika cəmaəti …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ğəfğazı məntəğə inkişaf iyən məntəğə həmkarətion  ve kardeyu Ğərəbaği munağişəş mane zınə. Bə APA xəbon əsosi Elmar Muhəmmədyarov İ bə milləton təşkilati iclosədə votışe: Ğərəbaği …
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ğərəbağı işğal bə əraziədə bə təlimiyə hərbiyə devrəon bərpo karde etirazış karde. Bə Trend aqentəti xəbon əsosi Elmar Muhəmmədyarev zinə İ bə milləton təşkilati 71 …
Azərbaycan Respublika və Əfğanistanı xarici koon vəziron İ bə milləton umumiyə iclosi 71 minnə qırdbemoni kənoədə de yandı vindımonışon dəvoni. Im vindımonədə de terarizm mubarizə kardeyu bə 2 tərəfə həmkarətion …