Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Imruj işğal bə fələstinı ğərb hissə Heyfa natə mərkəzədə qıləy tanker tıpeədə ım mərkəz otəş qıni.
İ bə milləton əmniyyət şura cumə şəvi de 14 qılə mısbətə sədo işğal bə sərzəminonədə sionist ənıştə binaon soxte vəy qəte ğətnaməş təsdiğış karde.
Londonədə Suriyə insonə həxon nəzorət bıkə təşkilati elanış karde Suriyə şimal Hələb şəhr ısət kamilə holətədə Suriyə hərbiyə ğıvvon nəzarəti jiyədəy.
sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə qıləy fələstinıjə cıvon işğal bə Ğudsı şimal hissədə Kəfər Əğəb məntəğədə şəhid bedə.
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 16:38

Ğudsədə 2 qılə tojə perəsə cıvon dəstqir bedən

sionist rejimi hərbiyə ğıvvon Ğuds şəhrədə 2 qılə tojə perəsə cıvoni dəstqir kardən.
sionist rejimi hərbion zinə əsrə vaxti bə İordaniya ğərbiyə sahil təşkil doə hucumədə qıləy fələstinıjə cıvon bə şəhodət rəsedə.
London şəhrədə bə canqiyə silahon nomo təhğiğat muəssisə tojə sənədon əsosi İŞİD terroristiyə qrup iraği məmləkətdə de veyə miğdar silah istihsal karde holədəy ki çəy imkanon və ehtiyac bə maddon …
Fələstinı səhiyyə vəzorətxonə işğal bə Ğodsı ğədimiyə baxşədə qıləy cıvonə fələstinıji şəhodətiku xəbəş do.
Çərşənbə axşamı, 13 Dekabr 2016 10:22

Hələb işğalqərə terroriston dastiku ozod bı.

Suriyə hərbiyə ğıvvon 2 şanbə şəv de rəsmiyə holəti Hələbı stratejikə şəhri komilə ozodətiku xəbəşon do.
İrağıjə ğıvvon Mosul şəhri şərğ hissədə coqlə məntəğəşon terroriston dastiku ozodışon karde.
Səudiyə Ərəbıstonədə bə Almaniya səfarət çı məmləkəti tərəfiku bə Səudiyə Ərəbıstoni zabiton təlim doeku xəbəş do.
Fələstını səhiyyə vəzorətxonə İordaniya ğərbiyə shil Nablosı Zətərə postədə de sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə qıləy fələstinıjə cıvoni şəhid kardeku xəbəş do.
İraği məclisi əmniyyəti və mudafiyə kamisiya uzvi elanış karde Ğaim şəhrədə 3 qılə vıjor iyən qıləy ticariyə mərkəzi bombardımoni nəticədə təğribən 80 nəfər kıştə və çandə nəfər həm yarəjə bedən.
silah bə dast qətə terroriston ımruj Bə Hələb şəhər rəketinə hucumədə bə Suriyə 12 qılə ğeyre hərbiyə şəhrvandi kışte və 64 nəfəri yarəjə be bois bedən.
Çərşənbə axşamı, 06 Dekabr 2016 10:28

İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə Mosuliku tılə.

İraği şimal Neynəva ostaniku bə rəsə xəbon əsosi İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdəon əcumlədə Əbubəkr Əlbəğdadi Mosul şəhriku de Suriyə sərhəddiyə məntəğə tıləy.
Rusiyə əmniyyətiyə ğıvvon Rusiyə Dağıstan Respublika paytəxt Maxaç Ğələ neziədə təşkil doə əməliyatədə Ğəfğazı məntəğədə İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə həlokət rusnedən.
Bəhreynədə bə muxalifə qrupon bəhreynı ruhaniyonku tərəfdarəti karde xoto ım məmləkətiku dəvətışon karde ta etirazinə mitinqədə iştirak bıkən.
İraği şimal Mosul şəhrədə terroristiyə tıpemon bə çandə qılə irağıjə ğeyre hərbi kışte və yarəjə be bois bedə.
De sionist rejimi hərbion ğandə qullə fələstinıjə cıvon yarəjə be
Cümə axşamı, 01 Dekabr 2016 17:09

İraği paytəxtədə terroristiyə tıpımon

Bəğdadı əməliyati sıxanəvot Səd Məən ımruj elanış karde Bəğdadı şimal hissədə Əlşəb məntəğədə noə bə bomba tıpne nəticədə 2 qılə irağıj kıştə və 7 nəfər yarəjə bedən.
Page 1 of 114