Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 11 June 2016 10:15

Mubarəkə rujə manqi 1minnə cumə nımojədə 100 həzo nəfər Ələğsa məçitdə iştirakışon karde

Mubarəkə rujə manqi 1minnə cumə nımojədə 100 həzo nəfər Ələğsa  məçitdə iştirakışon karde

İşğaliyə ğodsədə deşmenə sioniston tərəfiku əmniyyətiyə tədbiron rust karde kənoədə mubarəkə rujə manqi 1minnə cumə nımojədə bə 100 həzo nəfəri nez iştirakışon karde.

Nə Fələstini məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi qıləy holədə ki sionist rejim bə Ğods səfər kardeyu Ğəzzə məntəğə koəkan roədə maneşon təşkil kardə be Ələğsa məçitdə mubarək rujə manqi 1 minnə cumə nımojədə bə 100 həzo nəfəri nez iştirakışon kardə be.

Şeyz Yusif Əbu Əsninə(Ələğsa məçiti xətib) işarəş karde ki islamiyə omməti zəifəti bə Fələstinı millət iyən çəvon mığəddəsə vıron zid cinayəton ve kardeyu deşmenə sioniston dastış oj haştə və ıştə sıxanon dəvomədə votışe ki Ələğsa məçitdə nımoj votə kəson huzur ım mubarəkə məçit iyən Fələstinı coqlə islamiyə mığəddəsə vıronku mudafiyə kardeyu bənə qıləy zumandə ğalə mandedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə