Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 09 Dekabr 2016 10:26

Nablosədə fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Nablosədə fələstinıjə cıvoni şəhodət.
Fələstını səhiyyə vəzorətxonə İordaniya ğərbiyə shil Nablosı Zətərə postədə de sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə qıləy fələstinıjə cıvoni şəhid kardeku xəbəş do.

Bə fələstını Əlyom xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi fələstını səhiyyə vəzorətxonə zinə elanış karde sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ım şəhidi cənazəşon bə fələstını helale əhmər ğıvvon ki ə neziədə bən doəşon ni və ım şəhidi cənazəşon bə qıləy naməlumə vırəşon ovıştıniyə.

bə fələstinıjon zid sioniston tərəfiku cinayəton rost beədə iyən bə islamiyə vıron im cinayətkarə rejimi hucumon ve beədə həmçinin Ələğsa məçiti məkan iyən zəmani baxş kardeyu fələstinıjon 2015 minnə sori oktiyabrə manqiku bə ım cinayəton cəvob doeyu Ğodsı intifazəşon bino kardə.

ım fələstinıjə cıvoni şəhodətəndə 2015 minnə sori oktiyabrə manqiku intifazə şəhidon ədəd 265 nəfərisə ve bəy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə