Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 13 Dekabr 2016 10:22

Hələb işğalqərə terroriston dastiku ozod bı.

Hələb işğalqərə terroriston dastiku ozod bı.
Suriyə hərbiyə ğıvvon 2 şanbə şəv de rəsmiyə holəti Hələbı stratejikə şəhri komilə ozodətiku xəbəşon do.

Bə telerədyo aqentəti elanon əsosi Suriyə  hərbiyə ğıvvə elanış karde Hələbı şəhriku terroriston çəvon oxonə pənoh qətə vıronku beğandeədə ım şəhr 5 sor terroriston işğaliku bəpeştə kamilə holətədə ozod bı.

bə ım xəbon əsosi desbə 2 şanbə əsrə vaxti fəğət  Hələbı şərğ hissədə 3 qılə məntəğə terroriston işğalədə bı ki çı məntəğəonku ım qrupi beğandeədə Hələbı şəhr kamilə holətədə bə Suriyə hərbiyə ğıvvon dast eqıni.

bəzi xəbon həm Hələb şəhri bəzi vıronədə daveon dəvomiku xəbə dodən.

həminə holədə vote lozime ki Hələb şəhri ozod be bəpeştə çı şəhri sakinon bə xiyabanon beşən və ım yolə səbarzəti bə dast vardeyu şoə mərasimonışon bərpo kardə və bə iyandı təbrik votedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə