Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Beynəlxalğə əf təşkilat terroriston hucumon nəticədə Suriyə avərəon bevəcə vəziyyətiku xəbəş do. Bə İRNA xəbon əsosi beynəlxalğ əf təşkilati elanış karde 75 həzo suriyəvıjə avərə ki jenon və hırdəniyonku iborət …
Sionist rejimi hərbiyə təyyaron ijən bə Ğəzzə məntəğə hucumışon karde. Bə fələstin Əlyom sayti elanon əsosi sionist rejimi hərbiyə təyyaron ımruj sıb bə fələstini islamiyə muğavimət hərəkati(Həmas) çanqılə vabəstə bə …
Livani nakonə prezidenti votışe:sionist rejim dıştə həmmə ğıvvə fəaliyyət kardə ta Suriyə bohrani həl be vəy bıqəto. Bə Əlməyadin TV kanali elanon əsosi livani nakonə prezident Emil Ləhod zinə votışe:vaxti …
Çandə həzo fələstinıj ğıbonə idə nımojışon sionist rejimi əmniyyəti şədidə tədbiron kənoədə Ələğsa məçitdə handışone. Bə isna xəbon əsosi Ələğsa məçitdə ğıbonə idi nımoji xətib şeyx Yusif Əbusəninə  sionist rejimi …
Bazar ertəsi, 12 Sentyabr 2016 15:24

Terrosistiyə hucumon vəy ğəteyu Əlibadi əmr.

Terrosistiyə hucumon vəy ğəteyu Əlebadi əmr. İraği paytəxt Bəğdad şəhrədə terroristiyə hucumon ve be xoto çı məmləkəti 1 minnə vəzir iraği əmniyyəti iyən kəşfiyyat ğıvvonku piyəşr terroristiyə hucumon vəy qəteyu …
Livani hizbullah elanış karde suriyədə təşkil bə otəş bastiku tərəfdarəti bəkay. Livani hizbullah elanış kardə əmmo de İŞİD iyən Əlğaidə terroristiyə qruponədə bəştə mubarizə və canqi dəvom bədomon. Hizbullah elanış …
Ermənistanı 1 minnə vəzir ıştə vəzifəku bə kəno mande. Bə İsna xəbon əsosi Abrahamiyan 5 şanbə ruji ıştə vəzifəku bə kəno mande məktubış təğdim karde ta ış məmləkəti prezident bızno …
Pakestanı alimon cəmiyyəti rəisi votışe ki Hərəmeyne Şərifeynı idarə kardeyu Ale Səudı ailə ləyoğət və səlahiyyətış ni və islamiyə məmləkətonku qıləy komitə bəpe çəy idarə karde bə uhdə bıqəto. Bə …
Yunanıstanı mıslmonon itifaği rəis mığəddəsə vıron idarə kardeyu Ale Səud rejimi yolonış noloyiğ zınə. Yunanıstanı mıslmonon itifaği rəis Nəim Əlğəndor de İRNA aqentəti təşkil doə votımonədə  həc mərasimi idarə kardeyu …
Çərşənbə, 07 Sentyabr 2016 19:30

İrağədə terroristiyə tıpımonon

Bə iraği xəbər mərkəzi elanon əsosi ımruj Bəğdad şəhri cənub hissədə Əldorə məntəğədə qıləy ticariyə mərkəzi neziədə bomba tıpne nəticədə 1 nəfər kıştə və 3 nəfər yarəjə bedə . Bəğdad …
Xəbəriyə mərkəzon Bəğdad şəhri mərkəz Əlkəradə məntəğədə qıləy maşini dılədə noə bə bomba tıpne nəticədə 9 nəfəri kıştə beku xəbə dodən. Mehr aqentəti bə Sumeriyə kanali nəğlon əsosi xəbəş do …
Rusiyə və Turkiyə prezidenton de yandı vindımonışon dəvoni. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Rusiyə və Turkiyə prezidenton Çin məmləkəti Hanqjo şəhrədə 20 nomo bə qrupi iclosi kənoədə  vindımon və 2 …
İraği mediyaon bə iraği şimal Səncar nomo bə şəhr izədiyə avərəon oqardeku xəbə dodən. İRNA bə Turkiyə anatoli nəğlon əsosi xəbə dodə ki iraği məclisi nomayəndə  Həci Kəndor elanış kardə …
İraği paytəxt Bəğdad şəhri terroristiyə tıpımonədə iraği xəyli ğeyre hərbiyə şəhrvandonku kıştə və yarəjə bedən. Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi Nəhrıvan-Bəğdadı roədə bomba tıpne terroristiyə hadisədə 8 nəfər kıştə …
Səudi Ərəbestan bə mıslmonon zid ıştə deşmenə siyasəton iyən həc mərasimədə ıştə noloyiğə rəftoron dəvom dodə. Iraği mediyaon ekspert Cəvad Talib bə ironi Pars Todey ərəbiyə rədyo votışe:ale səud həmmişə …
İraği paytəxt Bəğdad şəhrəndə terroristiyə tıpımon bə 3 nəfəri kıştə be bois be. Bə İRNA xəbon əsosi iraği əmniyyətiyə mərkəzon elanışon karde zinə şanqo Bəğdad şəhri cənub ğərb Əlbiya məntəğədə …
Almaniya polis elanış karde təğribən 9 həzo pənoh vardə hırdənonku ım məmləkətdə qin bən ki ım məsələ bə niqəranəti bois bə və ım hırdənon ğaçağ karde iyən bəvonku suistifadə karde …
İşid terroristiyə qrup iraği çanqılə ğeyre hərbiyə sınnionku edam kardə. Bə BBC TV ərəbiyə baxşi elanon əsosi qıləy irağıjə mərkəz 1 şanbə ruji elanış kardə İŞİD terroristiyə qrup ıştə tujə …
Zinə şanqo iraği paytəxti mıxtəlif vıronədə 2 qılə bomba tıpe bə 3 nəfəri kışte və 16 nəfəri yarəjə be bois bedə. Desbə ısət heç qıləy qrup çı hadisə məsuliyyətış bəştə …
Ğəzzə şimal hissədə sionist rejimi qıləy be pilotə təyyarə muğavimət ğıvvon dastədə bə zəmin eğandə bə. Bə Livani Əlməyadin TV kanali nəğlon əsosi Fələstını muğavimət ğıvvon ımruj sıb sionist rejimi …