Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon Şirnak ostani Cizrə şəhrədə təşkil bə tıpımoni nəticədə çandə nəfəri kışte iyən yarəjə beku xəbə dodə. Bə isna xəbon əsosi Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon elanışon kardə ki Şirnak …
Ermənistanı mudafiyə vəzir Ğərəbaği munağişə həlli dıroz be dəlilış tərəfon fərğ doə fikronku iborətış zınə. Bə Trend aqentəti xəbon əsosi Siran Ohaniyan votışe:ğəhrəmanəti məna erməni və azəriyə milləti tono fərğ …
Cümə axşamı, 25 Avqust 2016 15:09

PKK uzvon Turkiyə 5 qılə əskəri kıştən

Turkiyə Doğan nomo bə aqentəti elanış karde çı məmləkəti 5 qılə əskər bə cənub şərğ ostanon PKK uzvon hucumədə kıştə bən və həminə hadisədə 8 nəfər həm yarəjə bəy.
Rusiyə qıləy hərbi şəxs erməniyə 7 nəfərə ailə uzvon bə ğətl rosne xoto məhkum be. Bə fransə aqentəti xəbon əsosi  Ermənistan zinə qıləy urusə hərbi şəxsi ki  İrəvan şəhri Qiyomri …
Bə Turkiyə hərbiyə ğıvon zid PKK əməliyaton dəvomədə çı məmləkəti cənub şərğ hissədə coqlə hərbiyə maşini roədə bə bomba tıpe nəticədə  1 əskər kıştə bedə. Bə Trend aqentəti xəbon əsosi …
Ermənistanı xarici koon vəziri muavin Ğərəbaği bə Azərbaycan Respublika oqırdıniyeş ğeyre mumkin zınə. Bə Axar nomo bə sayti elanon əsosi Şavarş Koçariyan pəynə de jurnaliston təşkil doə votımonədə bə ermənistanı …
Turkiyə cənub hissədə bomba tıpe bə 8 nəfərı kışte be bois bə. Im hadisə Turkiyə Ğaziantep ostanədə və qıləy vəyə mərasimədə təşkil bəy. Həminə hadisədə 60 nəfər həm yarəjə bedən.
Turkiyə 1 minnə vəziri muavin Noman Kortolmoş etirafış karde ki xəyli problemon ki ısət dəy dim bə dim hestimon  Suriyə vədə Ankara siyasəton nəticədəy. Im 1 minnə kərəy ki Turkiyə …
Xəbəriyə mərkəzon Səudi Ərəbestanədə budcə kəsriku xəbə dodən.  Bə Amerkə SNBS TV ərəbiyə səhifə xəbon əsosi Səudi Ərəbestan ımsor(2016) təğribən 100 milyard dollar umumuyə budcədə kəsriş heste.  
Qıləy fələstinıjə cıvon İordaniya ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə şəhid bedə. Bə livani Əlmenar xəbəriyə kanali elanon əsosi sionist rejimi hərbiyə ğıvvon zinə əsrə vaxti Əlxəlil …
Rusiyə mudafiyə vəzir bə Azərbaycan Respublika 2 rujə səfəri bəpeştə bə Ermənistan şe. Bə Virtoal sayti elanon əsosi Riyanovosti zinə şanqo elanış karde ki Sırqey Şoyqo de Azərbaycan Respublika prezident …
Muselı şərğ hissədə coqlə məntəğon İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod be. Bə Livani Əlməyadin TV kanali ımrujnə xəbon əsosi kırdon pişmərqə ğıvvon iraği şimal Neynəva ostani mərkəz Musel şəhri şərğ …
Livani Cəbəl-Amel alimon ittifaği islamiyə omməti nicat doe yeqanə roş muğavimətış zınə. Bə telerədyo aqentəti ımrujnə xəbon əsosi livani Cəbəl-Amel alimon ittifaği qıləy bəyonotdə sionist rejimi vədə bə muğavimətı səbarzəti …
Turkiyə həvoiyə hərbiyə ğıvvon iraği şimalədə bə ım məmləkəti PKK uzvon mərkəzi hucumışon karde. Bə Anatoli aqenti elanon əsosi Turkiyə həvoiyə hərbiyə ğıvvon elanışon kardə ım məmləkəti hərbiyə təyyarəon iraği …
Turkiyə cənub hissədə qıləy noxəşxonə vədə bomba tıpe nəticədə 50 nəfər yarəjə bedən. Bə Raşatodey kanali  elanon əsosi zinə Turkiyə cənub Mardin ostani Ğızıl Təppə şəhrədə ki Suriyə  sərhəddiyə məntəğədə …
Turkiyə rəsmi şəxson ım məmləkəti cənub şərğ Şirnak ostanədə 5 qılə hərbi ğıvvə kıştə beku xəbəş do. Bə APA xəbon əsosi Turkiyə rəsmi şəxson ımruj elanışon karde bə terarizmi zid …
Çərşənbə axşamı, 09 Avqust 2016 16:03

Putini Sankt-Peterburqədə de Ərdoğani vindemon

Imruj Rusiyə dıminə paytəxt bıə Sankt-Peterburqədə Vladimir Putini Tırkiyə prezident Ərdoğanış ğəbul kardə.bə RBK telekanali xəbə əsos dıqlə prezidenton miyono çandə qılə ixtisodi sazişon bastey bəbe.həmçinin"Cənub koridori"bərpo kardey barədə rizoyətnomə …
Bəğdadı cənubədə terroristiyə hadisə bə xəyli irağıjə şəhrvandon kışte və yarəjə be bois bə. Bə iraği Vaı nomo bə aqentəti xəbon əsosi  iraği daxili koon vəzorətxonə elanış kardə 2 şanbə …
Bəhreynı məmləkəti daxili koon vəziri votışe: ə kəson ki çəvon şəhrvandəti həx ləğv bə xarici bə hisob omedən. Bə iRNA xəbon əsosi Raşed Bin Əbdullah Ale Xəlifə votışe:ım odəmon çəvon …
Ermənistanədə qırovəqəton təslim beədə çı məmləkəti prezident Serj Sarkisiyan 44 nəfəri dəstqir karde əmrış do. Bə Fakt xəbər sayti elanon əsosi Ermənistanı mediyaon cumə ruji elanışon karde ım məmləkəti no …