Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Suriyə hərbiyə ğıvvon ım məmləkəti şimal Hələb şəhrədə 300 qılə terroristi bə həlokət rusnedən. Bə Sana aqentəti elanon əsosi terroristiyə qrup cumə ruji iyandı bə domo bo 4 minnə ruji …
Turkiyə hizmət nomo bə hərəkati xaricdə bə rəhbər İstanbul şəhrədə 2 minnə numrədə bə cinayət məhkəmə tərəfiku doə hıkmış çəy dəstqir kardeyu ki bə ım  məmləkəti devləti zid hərbiyə ğıvvon …
Orosə nəşriyə sər redəktor omə rujonədə bokuədə İron və Rusiyə prezidenton muzakironış ve muhim zınə. Bə İRNA ımrujnə xəbon əsosi Arsenal Ateçestova nomo orosə nəşriyə sər redəktor Viktor Moraxofski 2tərəfə …
İrəvanı mediyaon ermənistanədə etirazinə hərəkəton dəvomiku xəbə dodən.  Bə Trend aqenti xəbon əsosi zinə şanqo çı məmləkəti muxalifə partiyaon və uzvon  İrəvan şəhri Azadi nomo bə meydonədə cəm bən və  …
Ermənistanı prezident bə ım məmləkəti millət vədəş do oroməti təşkil karde hədəfədə milliyə vəhdət devləti bino kardeyu na şərayeton təşkil bəkay. Bə Modern nomo bə sayti elanon əsosi Ermənistanı prezident …
 Bə sionist rejimi hərbiyon zid qıləy fələstinıjə cıvon muğavemətiyə əməliyati cəriyanədə bə şəhodət rəsedə. Bə Əlan nomo fələstiniyə xəbəriyə kanali elanon əsosi fələstinıjə cıvon ki İordaniya ğərbiyə sahilədə Nablos şəhri …
Bəhreynı məhkəmə ım məmləkəti alimon heyəti rəis sed Məcid Əlməşəlı bə 15 ruj zindon məhkom kardən. Im alim fəğət bəhreynı şiəyon rəhbər şeyx İsa Ğasemiku tərəfdarəti kardə be.  
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2016 14:56

Ale xəlifə coqlə cinayət

Bəhreynədə muxalifə qrupon ale xəlifə rejimi zindonədə işkəncə jiyo Həsən Əlhayeki nomo bə cıvoni kışte ım rejimi cinayətkar beyu əsosə dəlil zındən.  
Ermənistanı paytəxt İrəvan şəhrədə silahlinə odəmon ğandə qullə nəticədə polis ğıvvonku qıleni kıştə bedə. Bə Fransə  aqenti xəbəron əsosi Ermənistanı polis elanış kardə silah bə dast peqətə muxalifon ki dəvardə …
Suriyə şimal ğərb iyən Hələb şəhri şərğ hissədə daveon rost beədə ğeyre hərbiyon terroristiyə qrupon tarsiku bə coqlə məntəğon şedən.  Terroristin bə Hələb şəhri şərğiyə məntəğon rəketinə hucumon ve beədə …
  Nati ğeyməti bəje ome asiya vojorədə həmçinan dəvomış heste.    Asiya ımrujnə vojorədə Amerkə şin iyən xamə nat ha barel sentiyabrə manqədə təhvil doeyu 7 sent kam beədə bə …
Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon Həkari ostanədə bomba tıpniye nəticədə çı məmləkəti 2 qılə hərbiyə ğıvvə kıştə beku xəbəş do. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi PKK zinə hərbiyə ğıvvon roədə qıləy bombaşon …
Bəhreynıjə  vəkil bə Bəhreynı şiəyon yolə ruhani şeyx İsa Ğasımı zid jə bıhtonon ım məmləkəti konstitusiyaədə bərobər ni. Bə Meratulbəhreynı xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Əbdullah Əlşəmlavi ımruj votışe:bə şeyx İsa …
Ermənistani polis muxalifon pənoh qətə bina qıləy divoş xərob karde. Bə APA aqenti xəbon əsosi ermənistanı Qala nomo bə TV zinə şanqo elanış karde ki İrəvanı polis etiraz əkon extiyurədə …
Turkiyə 1 minnə vəzir Azərbaycan Respublikaədə bə Fətulla Qulənı vabəstə bə mərkəzon zid İlham Əliyevi hərəkətonku təşəkkurış karde. Bin Əli Yildırım bə Fətullah Qulən Hizmət nomo bə hərəkati vabəstə mərkəzon …
Amerkə Teqzas əyalətdə polis ğıvvon rəsmi şəxson Bastrup nomo bə şəhrədə qıləy yolə bina dılədə qullə ğande hadisədə 4 nəfər kıştə bedən. Həminə hadisə təşkil kardə kəs həm hadisədə kıştə …
Ermənistanı prezident qıləy bəyonotdə  ım məmləkəti devlətiyə muxalifon zindonədə bə rəhbəri ozod karde şərtış İrəvanədə qırovəqəton təslim beş elan kardə. Serj Sarkisiyan zinə qıləy bəyonotdə  silah bə dast peqətə kəsonku …
Fələstını ozodətiyu milləti tərəfiku təşkil bə cəhbə rəhbəronku qıleni suriyədə bə fələstinıjə hırdəni bə ğətl rusniyə kəson bə çəvon cəzo rusniyeş tələb karde. Bə livani Əlminar TV kanali elanon əsosi …
Turkiyə prezident ım məmləkətdə hərbiyə ğıvvon tərəfiku devləti peqordımon kardeyu təşkil bə əməliyati bə nəticə nırəse bəpeştə turkiyədə 3 manq foğəladdə vəziyyətış elan karde. Rəcəb Təyyib Ərdoğan zinə şanqo milli …
İraği paytəxt Bəğdad şəhri cənub hissədə terroristiyə tıpımonədə 2 nəfər kıştə və 4 nəfər həm yarəjə bedən. Bə Livani Ələhd xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi ım hadisə zinə şanqo Bəğdad şəhri …