Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Turkiyə xəbəriyə mərkəzon de Fətullah Qulən həmkarəti karde xoto 24 qılə telerədyo fəaliyyəti ləğv beku xəbəşon do. Bə trend aqentəti xəbon əsosi Anatoli aqentəti dəvardə şəvi elanış karde Turkiyə telerədyo …
Ermənistanı hərbiyə ğıvvon Ğərəbaği muxtar məntəğədə hərbiyə təlim dəvonedən. Ermənistanı xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə  Ermənistanı hərbiyə ğıvvon Ğərəbaği muxtar məntəğə hərbiyə mərkəzon fərmondəon huzurədə ıştə təlimonışon bino kardə.  
Sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə qıləy fələstinıjə cıvon şəhid bedə. Bə Livani Əlməyadin TV kanali xəbon əsosi qıləy fələstinıjə cıvon zinə bə sioniston zid təşkil doə əməliyatdə sionist …
Çərşənbə axşamı, 19 iyul 2016 11:34

Ermənistanədə etirazinə hərəkəton dəvom

Erməniyə etirazəkon qıləy vidio nəşr kardeədə Ermənistani prezidentışon bə silahlinə dave dəvətışon karde. Erməniyə etiraz kardə kəson zinə şanqo qıləy vidio nəşr kardeədə Ermənistani prezident Serj Sarkisiyaniku dəvətışon kardə ta …
Turkiyə mediyaon ım məmləkətdə hərbiyə ğıvvon tərəfiku devləti peqordımon karde fəaliyyəton cəriyanədə ım məmləkəti çan qılə  hərbiyə vertəliyoti qin beku xəbəşon doə. Bə ım xəbon əsosi 42 qılə hərbiyə vertəliyoti …
Turkiyə prezident bə Amerkə prezident Barak Obama votışe: əqər Amerkə Turkiyə strateqiya şərike bəpe terroristiyə qrupi rəhbər Fətullah Qolənı bə Turkiyə təslim bıkə. Rəcəb Təyyeb Ərdoğan ım sıxanonış İstanbul şəhrədə …
Şənbə, 16 iyul 2016 14:15

Bə Ərdoğani pənoh bədomon.

bə "365 az" sayti vote əsos Rusiə prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskovi votəşe ki,ehanə Ərdoğan bə Rusiyə dəvito,əmə bəy pənoh bədomon.
Ğudsı işğal bıkə rejimi hərbiyə ğıvvon Əlxəlil şəhrədə bə Fələstını muğavimət kino nomo bə iclosi hucum kardən. Sioniston tərəfiku ım təşkil bə hucumədə 35 qılə beynəlxalğə fəalonku iyən fələstinıjə şəhrvandonku …
Ərdoğan votışe: milləti həmkarəti iyən vəhdəti nəticədə devləti peqordıneyu təşkil bə əməliyat məğlub bəy. İstanbulədə bə royterz aqentəti xəbon əsosi Turkiyə prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğan ımruj sıb bə İstanbul ayreport  …
İraği 1 minnə vəzir  desbə terroriston nabod be dəvon bə mubarizə karde işarəş karde. Bə Ələrağiyyə TV kanali elanon əsosi  Heydər Əlibadi ımruj qıləy bəyonotdə elanış karde  terroriston irağədə heç …
Ermənistanı əraziədə Rusiyə hərbiyə ğıvvon manevr təşkil bə. APA aqenti bə Armenpress nəğli əsosi elanış karde ermənistani cənub hissədə bə hərbiyə mərkəzi mətbuatiyə hissə zinə Ermənistanı əraziədə Rusiyə hərbiyə ğıvvon …
Fələstını ozodətiyu xalğ cəhbə nomo bə hərəkat Paris şəhrədə munafiğin terroristiyə qrupi iclosədə bə ironi zid Səudi Ərəbestani kəşfiyyat təşkilati nakonə rəis Turki Feysəlı sıxanonış məhkum karde. Bə FARS aqenti …
Mıslmonə alimon beynəlxalğə ittifaği rəis Ələzhərı tətil kardeyu Səudi Ərəbestanı siyasətonku de şiddəti qilayəş karde. Telerədyo aqentəti əl itticah press nomo internetiyə mərkəzi nəğliku elanış karde islam Alimon beynəlxalğə ittifaği …
Turkiyə ədaləti məhkəmə vəzorətxonə rəsmi şəxson İstanbul şəhri terroristiyə hucumi barədə çan nəfəri dəstqir kardeku xəbəşon doə. Bə Anatoli aqenti xəbon əsosi Turkiyə ədalət məhkəmə vəzorətxonə elanış kardə İstanbul şəhrədə …
İstanbulı məhkəmə Turkiyə devləti pevılo karde iyən devləti bərnamon bə məğlubiyəti tərəf bardeyu 32 qılə dəstqir bə hərbiyonku 17 nəfərış həbs karde. Im hərbiyon de Fətullah Qulən hərəkati bə həmkarəti …
Sionist rejimi cinayəton dəvomədə qıləy tojə perəsə fələstinıjə cıvon Ğəzzə məntəğədə şəhid bə.  Fars aqentəti bə fələstinı Ələğsa TV nəğli əsosi  elanış karde  Nail Suleyman Saleh  ki dəvardə sori Ğəzzə …
Turkiyə prezident votışe Rusiyə Ğırğizıstan və Tacikıstani şəhrvandon İstanbuli ayreporti tojə terroristiyə hadisədə dəxalətışon bə. Rəcəb Təyyib Ərdoğan ım sıxanonış  Turkiyə prezidenti bina və ım məmləkəti daxiliyə jurnaliston miyonədə bəyonış …
Bə şiəyon zid Bəhreynı devləti təziğinə rəftoron dəvomədə rujə idi nımoji hande çı məmləkəti şiəyonru ğədəğən bı. Bə Fars aqenti xəbon əsosi Bəhreynı hukumət rujə idi nımojış ımrujnə rujiyu ğeyre …
Səudi Ərəbestani daxiliyə koon vəzorətxonə ım məmləkəti ğərb Cəddə şəhrədə Amerkə konsol mərkəzi neziədə tıpımoniku xəbəş do. Bə təsnim aqentəti xəbon əsosi əmniyyətiyə ğıvvon 2 şanbə ruji  Fələstin nomo bə …
İraği hərbiyə ğıvvon  ım məmləkəti şimal Neynəva ostani mərkəz Mosel şəhri 3 qılə dişon İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozodışon ka. Iraği hərbiyə ğıvvon ım əməliyatdə 29 qılə terrorist bə həlokət …