Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Turkiyə 1 minnə vəzir Azərbaycan Respublika və Ğəzağıstanı məmləkətonku Turkiyə və Rusiyə əlağon addi kardeyu təşkil doə fəaliyyəton xoto təşəkkurış karde. Bə APA xəbon əsosi Hurriyyət rujnamə nıvıştışe Turkiyə 1 …
İraği kırdıston məntəğə ənfal iyən şəhidon idarə rəis iraği bəs rejimi hərəkətış ironi ğərb hissədə bə Sərdəşt  şəhri de kimiyaviyə bombaon hucum kardeş və insoniyyəti zid qıləy cubran nıbə cinayətış …
Turkiyə mediyaon  PKK hucumon nəticədə çı məmləkəti 500 qılə hərb kıştə beku xəbəş do. Bə Fars aqenti elanon əsosi  Turkiyədə de terarizmi mubarizə mərkəzi elanon əsosi  dəvardə sori iyolə manqiku …
İstanbul şəhri polis idarə Qulən nomo bə cəmaəti 28 qılə uzvi dəstqir kardeku xəbəş do. Bə İstanbuli məhkəmə elanon əsosi  bə Fətullah Quləni qıləy nezə şəxsi dəstqir karde hıkm həm …
Turkiyə PKK partiya uzvon bə Ezmir ostani polis idarə hucum kardən. Bə anatoli ımrujə xəbon əsosi Turkiyə əmniyyətiyə ğıvvon elanışon kardə PKK uzvon Bayendir polis idarə bina çanqılə rəket ğandən. …
Səudi Ərəbestani əmniyyətiyə ğıvvon çı məmləkəti qıləy fəalə muxalifi kıştən. Ale səud  rejimi hərbiyə ğıvvon zinə şanqo bə Ərəbestanı şərğ Əvamiyə şiə ənıştə məntəğə hucum kardeədə Əbdulrəhim Əlfərəcı de qullə …
Turkiyə İstanbul şəhrədə bə devləti zid etirazinə mitinq təşkil be. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İstanbul şəhri çansaqılə şəhrvand mətbuati ozodəti ləğv be iyən insonə həxon bə lınqi ji noe …
Rusiyə hərbiyə ğıvvon təşkilati rəisi votışe:suriyədə ğərb iyən Amerkə tərəfiku təşkil bə hadison vədə Maskva səbr bə oxo rəse holədəy. Valeri Qasimov zinə elanış karde Suriyə vəziyyəti vədə Rusiyə bənə …
Suriyədə bə insonə həxon nomo bə insonə həxon nəzorət bıkə mərkəz elanış karde 8nəfər Suriyə avərəonku ki bə Turkiyə ərazi daxil be ğəsdışon hest bı ım məmləkəti sərhəddiyə ğıvvon ğandə …
Amerkəvıjə siyasiyə təhlilçi sıpiyə bina siyasətonış İŞİD terroristiyə qrupi zumandəti dəlilış zınə. Filip Ciraldi ımruj  de press tv təşkil doə mısohibədə votışe Amerkə həmmə məmləkətonədə ki İŞİD əyu huzurış heste …
Bə terarizmi zid Rusiyə fəaliyyəton dəvomədə Dağıstanı muxtar Respublika cənub hissədə devlətiyə ğıvvon və silah bə dast peqətə kəson miyonədə təşkil bə dave nəticədə 13 nəfər kıştə bən.  Im hadisə …
Turkiyə Muş nomo bə ostanədə bə Turkiyə polis idarə bina de rəketi təşkil bə hucumədə veyə ziyanon icod bən. Bə Axa sayti elanon əsosiTurkiyə polis idarə zinə elanış ka na …
İraği hərbiyə ğıvvon həvoiyə hucumonədə bə İŞİD terroristiyə qrupi mərkəzon ki ım məmləkəti ğərb hissədə təşkil bə  xəyli terrorist kıştə bən. İraği hərbiyə ğıvvon ım əməliyat ım məmləkəti ğərb hissə …
Naşınasə odəmon İstanbul şəhri Əyyub məntəğədə 10 qılə şəxsiyə maşinon otəş jedə. Bə Anatoli aqenti ımrujnə xəbon əsosi na şınasə odəmon  bə çanqılə maşini benzin peşandən və maşinon sutedən. Desbə …
Turkiyə hərbiyə ğıvvon de arteleriya ğıvvon bə Suriyə şimal hissə hucumışon təşkil karde. Turkiyə hərbiyə ğıvvon elanışon kardə ım hucumi nəticədə İŞİD terroristiyə qrupi 8 qılə uzv kıştə bedən. Turkiyə …
İŞİD terroristiyə qrupiku Ankara oşkoə tərəfdarətion kənoədə Turkiyə prezident çı qrupiku bəzi məmləkəton tərəfdarətiş məhkum karde. Rəcəb Təyyib Ərdoğan votışe: məmləkətoni ki bə nəzər rəsedə Ankara dust hestin Turkiyə cənub …
İşğaliyə ğodsədə deşmenə sioniston tərəfiku əmniyyətiyə tədbiron rust karde kənoədə mubarəkə rujə manqi 1minnə cumə nımojədə bə 100 həzo nəfəri nez iştirakışon karde. Nə Fələstini məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi …
İraği məmləkətdə Əsaeb Əhlilhəğ nomo bə ləşkəri fərmondə votışe:İŞİD terroristiyə qrup Amerkə vəsilə məntəğə məmləkəton məxsosən iraği baxş bə baxş karde xotoy. Ğeys Əlxəzəli zinə şanqo de təsnim aqenti təşkil …
Telaviv şəhrədə sionist rejimi  hərbiyə ğıvvon mərkəzi neziədə qullə ğande nəticədə 4nəfər kıştə və 6 nəfər həm yarəjə bən. Bə İRNA xəbon əsosi 4 şanbə şəvi bə sionist rejimi TV …
Turkiyə mediyaon Stanbul şəhri aftobos mərkəzədə qıləy tıpımoniku xəbəşon doə.  Bə ANS pres internetiyə mərkəzi elanon əsosi ımruj mayə manqi 7-Ə Stanbul şəhri Vəzəncilər nomo bə məntəğədə na şınasə odəmon …