Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Səudi Ərəbıstoni məhkəmə ım məmləkətdə 3 qılə fəalə şiəş bə edam məhkumış kardə.
Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2016 10:11

İraği paytəxtədə terroristiyə tıpımon

Bəğdad şəhrədə terroristiyə hadisə bə iraği çandə qılə şəhrvandi kışte və yarəjə be bois bedə.
Suriyə hərbiyə ğıvvon dıştə şərikon həmkarəti Hələb şəhri şərğ hissədə ve saxt terroristonışon bə çərçivə eğandə.
Ğəzzə məntəğədə bə fələstinıjə moy əqəton sionist rejimi hərbiyon qullə ğande.
İraği milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon zinə iraği şimal Neynəva ostanədə Ələcburi iyən Əlbinonə dion İŞİD terroristiyə qrupi dastiku ozod kardən və bə Əlsəlam di tərəf bə nav şe holədən.
Ermənistanı millətiku qıləy qrup bə İrəvani devləti hərbiyə siyasəton etiraz karde xoto mitinqışon bərpo karde.
Bə fələstını məsələ ərəbə məmləkəton diğğət nıdoe xoto fələstını islamiyə cihad hərəkati tənğid.
Heydər Əlibadi votəşe ki,əmə çandə qılə terroriston ıştəni tıpemoni və qətemone və əvonımon dastqir kardemone.
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 22:39

Mosulədə irağıjə hərbion tojə muvəfəğiyyəton

Mosuli ozod karde əməliyati 4 minnə mərhələ bino beədə iraği məmləkəti hərbiyə ğıvvon tərəfiku təşkil bə ğıvvon muvəfəğ bin ım şəhri ğərb hissədə çanqılə di İŞİD terroristiyə ğıvvon dastiku ozod …
İraği hərbiyə ğıvvə əmrış doə Səudi Ərəbıstoni Əlşərğ Əlosət rujnamə həmmə jurnaliston bə irağıjə jenon çı rujnamə be ehtıroməti karde xoto iraği hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil …
2 milyon nimisə veyə zair Ərbəine Huseyni(ə) mərasimədə iştirak kardeyu bə İrağ daxil bən.
Şənbə, 19 Noyabr 2016 13:48

Bə Suriyə paytəxt terrosiston hucum

Bə Suriyə paytəxt Dəməşğ şəhri ğeyre hərbiyə binaon terroriston təşkil doə hucumədə 1 jen kıştə və 3 nəfər ğeyre hərbi yarəjə bedən.
ale xəlifə rejimi hərnion bə kərimə ğıron be ehtıromətişon karde.
Cümə axşamı, 17 Noyabr 2016 17:23

Barezani sıxanon vədə iraği devləti reaksiya

İraği devlət de iraği kırdıston məntəğə har qılə tojə təvafuğış rəd karde
Bə Liviya cənub ğərb Səbha şəhri nezi Amerkə həvoiyə hucumədə 7 nəfər kıştə bedən.
İraği 1 minnə vəziri votışe: irağıjə ğıvvon Mosul şəhri dılədə bə canq məşğule.
De İŞİD təkfiriyə qrupi mubarizə karde barədə Əfğanistanı sinniyə alimon işorə
İrağıjə ğıvvon Mosulı ozod kardə vıronışon kamilə holətədə çı minaku təmizışon karde.
Bazar ertəsi, 14 Noyabr 2016 11:49

Amerkədə de qullə odəm kışte dəvom

Amerkə mıxtəlif vilayətonədə bə insonon kışte bois bə qullə ğande nəticədə 6 nəfər kıştə və yarəjə bedən.
sionist rejimi hərbiyə ğıvvon İordaniya ğərbiyə sahilədə bə fələstinıjə tələbəon istirahət kardə vırə(kə) hucum kardən.