Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Ərəbestaniyə fəal Mictəhed votışe: çı məmləkəti podşo zoə(Səudi Ərəbestani vəliəhdi muavin-Muhəmməd Bin Səlman) pidəşe bə Amerkə səfər bıkə ta bə ım məmləkəti rəsmi şəxson nışon bıdə ki əv  Muhəmməd Bin …
Suriyədə bə İŞİD terroristiyə qrupi zid təşkil bə beynəlxalğə koalisiya ğıvvon iyən Turkiyə hucumonədə çı terroristiyə qrupi 14 qılə uzv kıştə bən.  Şək hest bı ki İŞİD terroristiyə qrupi ım …
Əfğanistani daxili koon vəzorətxonə elanış kardə dəvardə 24 saatdə  əfğaniyə ğıvvon 17 qılə əməliyati nəticədə taliban 18 qılə uzv kıştə və 19 nəfər həm yarəjə bən. Həminə xəbərəndə oməy ki …
Bərubər de Səudi Ərəbestani rəsmi şəxson Səudiyə mediyaon həm  de İŞİD terroristiyə qrupi canq kardeyu İrağ və İroni həmkarəti karde vindeyu çəşışon ni. Okaz nomo Səudiyə rujnamə zinə iddaş karde …
İroni islamiyə respublika bino əkə mərhum imom Xomeyni bə rəhmət şe 28-ə sorqardımoni mınosibətiku Suriyə mıxtəlif məntəğonku bə mərhum imom xomeyni yolə şəxsiyyəti ehtırom karde xoto  məxsusə bərnamonışon bərpo karde.
Turkiyə hərbiyə ğıvvon Şirnak ostanədə bə PKK ğıvvon ıştə hucumon dəvomiku xəbəşon do. Bə Anatoli aqenti ımrujnə xəbon əsosi  Şirnak ostanədə PKK uzvonku 3 nəfər kıştə bəy. Turkiyə hərbiyə ğıvvon …
Bə Turkiyə hərbiyə ğıvvon PKK ğıvvon hucumədə Turkiyə qıləy hərbiyə ğıvvə kıştə bedə. Bə İRNA xəbon əsosi Turkiyə hərbiyə ğıvvon elanışon kardə PKK ğıvvonku qıləy qrup bə Şirnak ostani  qıləy …
İraği məmləkəti sınnion vəğf idarə rəis Fəlucə cəmaətiku tələbış karde İŞİD terroristiyə qrupi izofə tələbon iyən cinayəton vədə ğiyam bıkən. İraği sınnion vəğf idarə rəisi votışe:İŞİD terroristiyə qrup bə çərçivə …
Əfğanistani şərğ hissədə İŞİD terroristiyə qrupi 6 qılə uzv kıştə bedə. Bə İRNA ımrujnə xəbon əsosi Əfğanistani şərğ Nənqerhar ostani polis ğıvvon sıxanəvoti elanış karde İŞİD terroristiyə qrupi 6qılə uzv …
Turkiyə cənub şərğ kırd ənıştə məntəğədə maşini dılədə noə bə bomba tıpne nəticədə Turkiyə əmniyyətiyə ğıvvonku 3 nəfər kıştə bedən.  
Turkiyə cənub şərğ hissədə roy kənoədə noə bə bomba tıpeədə Turkiyə 4qılə əskər kıştə və yarəjə bedən. Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon elanışon kardə mayə manqi 24 nə ruji məğribə vaxti Van …
Suriyə məmləkətdə tojə təşkil bə terroristiyə hucumədə 10 nəfər kıştə və yarəjə bedən. Bə Suriyə Sana  xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi bə Ədleb şimal hissə Kəfəriya məntəğə rəketinə hucumədə ki terroriston …
Bəhreynədə insonə həxon mərkəzi ım məmləkətdə insonə həxon ləğv be dəvomiku xəbə dodən. Bə Əlvifağ xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi bəhreynədə insonə həxon mərkəzi qıləy bəyonotdə elanış karde ımsornə sori mayə …
İron və Rusiyə dustiyə təşkilat Rusiyə Sank petırzburq şəhrədə obı. Rusiyədə bə ironi səfir Məhdi Sənayi çı şəhriku 2qılə məmləkəti rəsmiyə diplamatikə əlağon təşkil be barədə işarəş karde və rəsmiyə …
Noyabrə manqi 13-Ə ruji Paris şəhri terroristiyə hadisə təşkil kardə kəs bə məhkəmə şe. Lofiqaro nomo bə fransəvıjə rujnamə nıvıştışe Paristerroristiyə hucumon bino əkə Səlah Əbdulsəlam ımruj cumə bə Paris …
Turkiyə həvoiyə ğıvvon hucumon dəvomədə Həkari ostanədə bə PKK ğıvvon zid ijən hucumon təşkil bedən. Turkiyə cənub ğərb Həkari ostanədə təşkil bə hucumonədə PKK 10 qılə uzv kıştə bedən.
Turkiyə hərbiyə ğıvvon əməliyyatdə PKK 6 qılə uzv kıştə bedən. Bə anatoli aqenti xəbon əsosi Turkiyə hərbiyə ğıvvon elanışon kardə bə PKK zid devlətiyə ğıvvon əməliyatdə və çəy nəticədə Turkiyə …
Livani Hizbullah rəis sionistonış islam dınyoro xəto hisobış varde. Bə irna xəbon əsosi sed Həsən Nəsrullah zinə  de əğsa həm sədo be nomo beynəlxalğə iclosiyu ıştə vığandə peyğomədə elanış karde …
Terrosiston de rəketi bə Suriyə şimal Hələb şəhri TV mərkəzi hucum kardən. Bə İRNA xəbon əsosi ım terroristiyə hucumədə 4 nəfər yarəjə bedən.
Livani məclisədə bə Hizbullah hərəkati nomayəndə votışe:sionist rejim çı hərəkati yolə fərmondə bə şəhodət rusneədə canqi elanış doə. Nəvar Əlsaheli cumə ruji de  livani Əlmənar TV təşkil doə votımonədə bə …