Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
  Amerika səfiri üzrəti tələb karde irak də     Cimz cefri amerika səfri irak də ıştə ülkə müdafiyə nıkarde irakı entefazə ko milladi 1991 minə sori üzrəti tələbış kay
  Ale xəlifə rejimi bəşəri zid rəftorn idomə Ale xəlifə rejim bəhreyn də jəğo bı ım ülkədə eteraz kardə kəson eterazaton de şidət arəko kayvə har rüj ım rəftor de bəhreynı millət …
Bazar, 13 Noyabr 2011 21:02

Livanı hezbola kül dəbir

     Livanı hezbola kül dəbir  Livanı hezbola kül dəbir  votışe iron deştə həmə ğüdrət əndə heç təhdid ko tarsedəni əv de gıle mərasim də de şəhidi rüj noməndə de təkid bı ironı islamiyə …
Bazar, 13 Noyabr 2011 21:01

Xonineterazaton yəmən də

  Xonineterazaton yəmən də Comə rüji eterazinə miting yəmən də təezı şəhr də və şodətış gətə
Islamı dışmenon fikiyə təşkilaton xətər islamiyə ülkan də Ironı islami mədəniytı vəzir de təkid bı islamı roşin fikə üdəmon zomandəti dınyoiyə estekbaron fikiyə təşkilaton müğabilə karde navədə ım təçkilat xətər nizamiyə …
    Siriyatındə rəftor bı dəmeşğı üzviyət ərəbı təşkilat də   Siriya üzviyəti ləğv karde ərəbı təşkilat də ki de ım ülkə məğamaton tındə rəftor vəbəvəbə    
  Ironı zid hərəkəton tüjə senariyo idomə
Şənbə, 12 Noyabr 2011 13:50

Rusı mütəxəseson nəzər

Rusı mütəxəseson nəzər atümi energiya beynılxalğ təşkilatı kül dəbirı tüjə rapurtı barəndə
Şənbə, 12 Noyabr 2011 13:44

ermənestan

Ermənestani əmniyət təşkilat comə rüji elanış kay 4 nəfər de radio əktivı madə hıri həvate rabitə də bə ilə xareci şəxs əsirışon gətə
Şənbə, 12 Noyabr 2011 13:39

rusiyə

Rusiyə xareci vəzirı müaven bı tehron daxil bə
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2011 14:33

mosad

Mosad siriyə təfvafoğ de ğebresı cünobi hisə məlomatı təşkilat türkiyə zid
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2011 14:02

nato

Nato kül dəbiri tojədən müzakirəon de gürcestanı məğamato teflis də
Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011 23:53

Siriya

    Siriya əlreğə rayoni üdəmon müdafiyə bəşar əsədi ko. əlreğə rayoni şəhrı jon əlavəbı təşəkorəti bəşər əsədi ko çəy səfrı əoroşbı əlreğənrayon elane şokardaki siriya ilə əmanət hese ımülkə …
Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011 23:52

esrailı

Esrailı həmə məntəğəon də veya eterazaton şorobe.
Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011 23:50

Amerika

Amerika vıjon noroziyati ələvə pəy kərde şlpiya bino koş
Irakı iy minə vəzirı təkid bı bəsion əsir gəte idomə
Şənbə, 05 Noyabr 2011 19:12

yəmən

Engılisı pelani üşku be yəmənı milləti arəku kardedə
Yonanı rəy mərasemi dəvoniye vədə ıştə çəşonış bastə
Cümə, 04 Noyabr 2011 12:11

salehi ironı xareci vəziri

 salehi ironı xareci vəzir ıştə səfə bı libi və əv ım səfər də imam müsasədri şərayeti üşko be təkidış kardə
Cümə, 04 Noyabr 2011 02:26

pakestan

Pakestan Pakestanı mütadüe bı amerika həvo iyə hücomaton barəndə.