Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:17

tonesi millət

  70faiz tonesi millət ım ülkə çeski də şekətışon kardə
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:16

Libi üzodət

     Libi üzodət   libi enteğali şora məsol ım ülkə üzodəti de komilə halət elanış kay    
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:15

türkiyə də

şidətinə zəmin larzə  türkiyə də vey xəsarətoni bais bə
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:14

əfğanestani vəzir

əfğanestani vəziri teror karde be nəticə bə
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:13

tones

əvəlin seçki tones də ım ülkə diktatoriyə hükuməti arəku be bəpeştə
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:13

Dekabrəmangı 23 minə rüj

  Dekabrəmangı 23 minə rüj Imrüj iy şanbərüji dekabrəmangı 23 minə rüji libi də de rəsmi halət tətil elan bə və ım ülkə milləti səbarzətiyə mərasim və şoyəti bə  
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:11

ironı perezdent

ironı perezdent ərəbestani vəliəhdi margi bə ım ülkə millət və hükumət təsliyət votışe
ilə amerikaiyə nizami kışte əfğanestan də
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:10

ermənestan

ermənestan 2012 minə sori toristəti dınyoiyə təşkilati iclasi yo bəgəm bə
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:08

livani hezbülla və rusiyə

livani hezbüll və rusiyə çokə rabitəon bərğəror karde yu de yandı təkidışon kardə
Bazar, 23 Oktyabr 2011 23:06

Avoropa milləti eterazinə miting

Avoropa milləti büton eterazinə miting bı eğtesadi porobleminə şərayeti yo
Bazar, 23 Oktyabr 2011 18:28

Torkuyə hərbeyə govon

 əməleyatdə   pkk traresteyə gorope tələfat 
Bazar, 23 Oktyabr 2011 17:53

Taleban

 Taleban  əfganestan   jonobı şərg əndə  
Şənbə, 22 Oktyabr 2011 23:41

mehman pərəst

Ironı müvafeğəti rəd karde de raketi vəsilə türkiyə də
Şənbə, 22 Oktyabr 2011 23:38

Iron və türkiyə xareci vəziron didor

Iron və türkiyə xareci vəziron didor əıi əkbər salehi və əhməd davood üğlo iron və türkiyə xareci vəziron zinə rüj ıştə dı tərəfə müzakirəon üxo ankaradə gıle mətboatiyə kanferansiya də ıştə …
Şənbə, 22 Oktyabr 2011 23:34

Türkiyə perezdent

Türkiyə perezdent ironı faaliyəton ku təşəkirətiş kardə
    Hilari kilinton amerika xareci vəzir ıştə səfər də bı pakestan üşkoş kardə ki çəy ülkə diplümasiya tışkilat rabitə bərğəror karde de həğani kanal şroşkardə
Şənbə, 22 Oktyabr 2011 14:50

übama

 übama milladi üxonə sori amerikaiyə ğıvon xaric be irakı ku xəbəş doy
Cümə, 21 Oktyabr 2011 22:38

libi diktatori bə üxo rəsə

müəmər ğəzafi libi diktatori marg de bevəcə şərayet əndə ım ülkə enğılabiyon dastəndə bə üxo rəsə
  Avropa təşkilati esteğbal baskı goropi təsmimi ku