Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 22:02

negilisi sifarəti tətile be kuveyt də

  Engilisi sifarət kuveyt də əmniyəti goroş bastə be
 hücom barde bı iron hillal əhməri mərdomiyə təşkilat somali də
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 21:43

kelinton bı islam abada daxil bə

 amerika xareci vəzir iy gorop amerika nizamiyə məğamaton bı islam abad pakestani paitəxt daxil bə
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 19:10

Sereya əndəke

Sereya əndəke   irone tojə səfer
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 18:55

melle rəes məumər

  gəzafe mardeş  
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 01:01

Amerika əloğə əmniyəti təzmin karde yu bı rusiyə

  Amerika əloğə   əmniyəti təzmin karde yu bı rusiyə ellen Tauş er amerika xareci vəziri həmro təhsilati küntorol karde təşkilat də votəş be ki hüz hese de rusiyə gıle məktob …
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 00:53

Sarkuzi daxeli və xareci noüromətiun idomə

  Sarkuzi daxeli və xareci noüromətiun idomə Im ki 7 mangı müdət bı fıransə  perezdendəti çeki kandidatori baği mandə üxonə estetestikaon sarkuzi süsiyalistə rəğibon bə na şe əvı ku ım …
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 00:33

Amerika tojə səfiri fəaliiyət ermənestandə

  Amerika tojə səfiri fəaliiyət ermənestandə Can hüfren amerika tojə səfir ermənestan də ıştə üstıvarnomə bı ermənestani perezdnet təğdimış kay  
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 00:32

Kilintoni müaven

     Kilintoni müaven Kilintoni müaven vot ışe amerika bı rusiyə raketon  ko estefadə nıkarde barəndə     məktob  dodə be Amerika xareci vəziri müaven elanış kay çəy ülkə hüzı hese ki bı …
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 00:31

türkiyə hərbiğıvon daxil be bə iraki xok

  Türkiyə hərbiğıvon daxil be bə iraki xok 24 nəfər Türkiyə ğıvon kıştə be domi ədə ım ülkə ğıvon pe ke ke üzvon təğib karde yo bı irakı xok daxil ben …
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 00:27

Siyanit rejimi cinayəton təhlil karde

  Siyanit rejimi cinayəton təhlil karde kanferansiya ğəzə üzodi karıvani ələyh buku də Gıle kanferansiya siyanit rejimi dəhşətinə  cinayəton bı ğəzə üzodəti karevanı gəmi azərbaican respublika əndə təşkil bə
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 00:25

Ermənestani parlamenti məsol

    Ermənestani parlamenti məsol Ermənestani parlamenti məsol votışe ironı həğaniyəti ku  atüminə pərvəndə də müdafiə bəkamon Ironı şora parlamenti məsol  ıştə didor də de ermənestani kuy həmro bı dı …
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2011 00:24

Yəhodi siyasiyə mütəxəses

  Yəhodi siyasiyə mütəxəses votışe ankara iy hisəiy ə çiiy ki esrail nibəzıne bı azərbaican respublika bıdə dodəbe Agər azərbaican respublika pidəşe ki  ıştə müzə ən çok bıkə məntəğədə de esrail …
Çərşənbə axşamı, 18 Oktyabr 2011 22:43

laricani

 Laricani : bəhreyn və yəməni milləti kışte de amerika tərəf əndə müdafiə bəbe
Çərşənbə axşamı, 18 Oktyabr 2011 22:38

Beynılxalğ təşkilat

Beynılxalğ təşkilat yəməndə dəvardə tojə xışmginə rəftoron məhkomış kardə
Çərşənbə axşamı, 18 Oktyabr 2011 22:24

Potin rusiyə çini ıştə çokə şərik zındəy

  Rusiyə iy minəvəzir təkidış kay ım ülkə çinı ülkə ıştə dışmen bibəzıne bəlkəm ıştə yu gıle şərik zındəy
Çərşənbə axşamı, 18 Oktyabr 2011 22:13

vıladimir potin

veladimir potin əgə rusiyə secki kandidatori də səbarz bıbom ım ülkə siyasiyə nizami zoman bəkam
Çərşənbə axşamı, 18 Oktyabr 2011 22:12

Türkiyə xareci vəzir de siriya üpozision ankaradə

  Türkiyə xareci vəzir de siriya üpozision ankaradə  didorış kardə əhməd davood üğlo türkiyə xareci vəzir de iy gorop siriya milli şora ankara də didorış kardə    
Çərşənbə axşamı, 18 Oktyabr 2011 00:25

Esraili energiya türkiyə ku softırans nıbe

  Tanir iyldiz türkiyə energiya vəzir təkidış kardə esrail energiya türkiyə ku softrans nıbe
 Ironi parlamenti məsoli məsləhət de küveit irak və məğrebi məsolon